Kultūros, švietimo ir sporto skyrius

2020–2021 mokslo metų brandos egzaminų bazinė mokykla Kauno rajone

2020–2021 mokslo metų brandos egzaminų bazinė mokykla Kauno rajone yra Domeikavos gimnazija (Bažnyčios g. 3, Domeikava, Kauno rajonas, tel. (8-37) 477 262, 8 616 57 880,      el. p.  domeikavos.gimnazija@gmail.com), kuri priims eksternų* prašymus laikyti brandos egzaminus, organizuos ir vykdys mokyklinių brandos egzaminų pakartotinę sesiją, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų darbų vertinimą ir mokyklinius brandos egzaminus laikiusių kandidatų apeliacijų nagrinėjimą.

*Eksternas  asmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti brandos egzaminą.

Eksternai, planuojantys brandos egzaminus laikyti 2020–2021 mokslo metais, turi iki lapkričio 24 dienos pateikti prašymus Kauno r. Domeikavos gimnazijos direktoriui.

Eksternai, nepateikę prašymo iki lapkričio 24 dienos, ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas iki pakartotinės sesijos pradžios dar galės prašymus pateikti Kauno miesto administracijos direktoriaus paskirtos bazinės mokyklos vadovui ir laikyti pasirinktus brandos egzaminus pakartotinėje sesijoje. 

 Pateikdamas prašymą privaloma pateikti:

1)  asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą;

2) vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą , jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje);

3) jei vidurinis išsilavinimas įgytas užsienyje, Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai, ar patvirtintą jos kopiją arba švietimo ir mokslo ministro įsakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo ar patvirtintą jo kopiją;

4) užsienio šalies mokyklos mokinys  užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje.

5) kvitą, patvirtinantį pinigų įmoką už pasirinktus brandos egzaminus.

Teikdamas prašymą eksternas sumoka 14,48 euro už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą į Kauno r. Domeikavos gimnazijos sąskaitą Nr. LT334010042500070416.

Išsamesnę informaciją teikia:

  • Kauno r. Domeikavos gimnazijos direktorius Dalius Vibrantis tel. 8-37 477 262, el. p. gimnazija@gmail.com,
  • Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja ugdymui Nijolė Benikienė tel. 8-37 799 555, el. p. benikiene@krs.lt

 KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS "DĖL KAUNO R. DOMEIKAVOS GIMNAZIJOS SKYRIMO IŠDUOTI PAŽYMĖJIMUS, BRANDOS ATESTATUS ASMENIMS, KURIE MOKĖSI REORGANIZUOTOJE, LIKVIDUOTOJE, PERTVARKYTOJE AR PERTVARKYTOS VIDAUS STRUKTŪROS MOKYKLOJE"

DAUGIAU APIE EGZAMINUS SKAITYKITE ČIA:  www.egzaminai.lt