Kelių ir transporto skyrius

Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, dublikato išdavimas, atnaujinimas, pratęsimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ar galiojimo panaikinimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

KET001

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, dublikato išdavimas, atnaujinimas, pratęsimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ar galiojimo panaikinimas

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Licencijų, suteikiančių teisę vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršrutas prasideda arba baigiasi Kauno rajono savivaldybės teritorijoje, išdavimas, dublikato išdavimas, atnaujinimas, pratęsimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ar galiojimo panaikinimas

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas (Žin., 1996, Nr. 119-2772; 2009, Nr. 154-6952; 2011, Nr. 132-6276 );

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011-12-07 nutarimas „Dėl kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 152-7150);

Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-07-11 įsakymas Nr. ĮS-1262 „Dėl administracijos direktoriaus 2012-04-27 įsakymo Nr. ĮS-696 pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija“

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Vežėjas, pageidaujantis gauti licenciją arba pratęsti jos galiojimą, turi pateikti:

1. nustatytos formos prašymą (pridedama);

2. asmens tapatybę įrodantį dokumentą arba jo kopiją, jeigu licenciją siekia gauti fizinis asmuo;

3. vežėjo transporto vadybininko profesinės kompetencijos pažymėjimą arba vežėjo patvirtintą jo kopiją;

4. dokumentus, įrodančius tinkamą vežėjo finansinę būklę:

4.1. ribotos ir neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys – metinį balansą arba vežėjo patvirtintą jo kopiją;

4.2. viešojo sektoriaus subjektai – metinę finansinės būklės ataskaitą arba vežėjo patvirtintą jos kopiją;

4.3. fiziniai asmenys – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 1434 “Dėl kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo” priede nustatytos formos nuosavo kapitalo ataskaitą;

5. vežėjo, vežėjo vadovo ir (ar) transporto vadybininko:

5.1. nustatytos formos vežėjo, vežėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, kuriam pavesta vadovauti keleivių vežimo veiklai, reputacijos anketą (pridedama);

5.2. Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pažymą (pažyma negalioja, jei ji pateikiama vėliau kaip trys mėnesiai nuo jos išdavimo dienos) apie vežėjo, įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens, kuriam pavesta vadovauti keleivių vežimo veiklai, teistumą (neteistumą);

5.3. kuris (-ie) anksčiau gyveno kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, nepriekaištingą reputaciją patvirtinantį (-ius) dokumentą (-us), nurodytą (-us) Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 19 straipsnyje.

6. transporto vadybininko (kuris turi būti nepriekaištingos reputacijos bei turėti reikalaujamą profesinę kompetenciją, ir kuris faktiškai ir nepertraukiamai vadovauja įmonės transporto veiklai, yra realiai susijęs su įmone, kaip antai, yra jos darbuotojas, direktorius, savininkas ar akcininkas, arba ją administruoja, arba individualios įmonės atveju – jos savininkas ir gyvena Bendrijoje), paskirto pagal Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 4 straipsnio 1 dalį, darbo sutartį arba sutartį su asmeniu, įgaliotu eiti transporto vadybininko pareigas pagal Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 4 straipsnio 2 dalį arba vežėjo patvirtintą jos kopiją;

7. teisę į naudojamų kelių transporto priemonių stovėjimo vietą patvirtinančius dokumentus ir stovėjimo vietos planą arba vežėjo patvirtintas jų kopijas;

8. teisę į vežėjo valdymo centrą, nurodytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 1434 “Dėl kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo” patvirtintų Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių 29.2 punkte, patvirtinančius dokumentus ir vežėjo valdymo centro planą arba vežėjo patvirtintas jų kopijas;

9. mokomąjį pavedimą su banko žymomis arba kvitą (arba jų kopijas tinkamai patvirtintas), patvirtinantį, jog sumokėta nustatytoji valstybės rinkliava, kai yra priimtas sprendimas išduoti licenciją.

Licencijos dublikatui gauti pateikiami šie dokumentai:

1. Prašymas (pridedama);

2. Vežėjo aiškinamąjį raštą apie licencijos praradimo aplinkybes;

3. Dokumentus, įrodančius (patvirtinančius) licencijos praradimą, jei tokie dokumentai yra;

4. Įrodymą, jog apie licencijos praradimą paskelbta spaudoje;

5. Mokomasis pavedimas su banko žymomis arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta nustatytoji valstybės rinkliava, kai priimamas sprendimas išduoti licencijos dublikatą.

Licencijos panaikinimui gauti pateikiami šie dokumentai:

1. Prašymas;

2. Licencijos originalas (grąžinamas per 15 dienų, kai licencijos galiojimas panaikinamas).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

-

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kelių ir transporto skyrius,

Savanorių pr. 371 Kaunas, tel. (8 37) 30 55 65

Galite užsakyti elektroniniu būdu portale epaslaugos.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Kelių ir transporto skyriaus vedėja Gita Kaminskienė

tel. (8 612) 56 159, el. p. gita.kaminskiene@krs.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Licencija išduodama per 30 dienų, nuo visų dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, gavimo.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Už licencijos išdavimą nustatytas valstybės mokestis – 68 Eur.

Rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (įm. k. 188659752),

įmokos kodas 52752, įmokos pavadinimas – valstybės rinkliava už licencijos išdavimą.

Už licencijos dublikato išdavimą – 7,2 Eur.

Rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (įm. k. 188659752), 

įmokos kodas 52752, įmokos pavadinimas – valstybės rinkliava už licencijos dublikato išdavimą.

Gavėjo bankai ir sąskaitos numeriai:
AB „Swedbank"LT24 7300 0101 1239 4300
Luminor bank, AB LT74 4010 0510 0132 4763
Luminor bank, AB LT12 2140 0300 0268 0220
AB SEB bankas LT05 7044 0600 0788 7175
Akcinė bendrovė Šiaulių bankas LT32 7180 0000 0014 1038
Danske Bank A/S Lietuvos filialas LT74 7400 0000 0872 3870
Uždaroji akcinė bendrovė Medicinos bankas LT42 7230 0000 0012 0025
AB „Citadele" bankas LT78 7290 0000 0013 0151

Mokėjimo būdai:

• Internetu;

• Bankų skyriuose;

• AB „Lietuvos paštas“ pašto skyriuose;

• Informacinėse „Maxima“ kasose;

• Mokėjimo savitarnos terminaluose FOXBOX;

• UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose.

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas dėl licencijos išdavimoreputacijos anketa

Prašyas dėl licencijos dublikato išdavimo

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Užsakyti

Prašymas turi būti:

  1. parašytas valstybine kalba arba turėti vertimą į valstybinę kalbą, kurio tikrumas būtų paliudytas Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka;
  2. parašytas įskaitomai;
  3. asmens pasirašytas.