Jaunimo reikalų specialistas

Darbo laikas

P–K
8.00–17.00
Pn
8.00–15.45
Pietų pertrauka 12.00–12.45

Informacija

JAUNIMO REIKALŲ KOORDINATORIAUS PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

 1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. siekdamas užtikrinti tinkamą jaunimo interesų atstovavimą Savivaldybėje:

1.1.1. Savivaldybėje nesant Savivaldybės jaunimo organizacijų tarybos ar jai nedelegavus atstovų, organizuoja visuotinio jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų, mokinių ir (ar) studentų savivaldų atstovų, veikiančių savivaldybės teritorijoje, viešą susirinkimą, kuriame išrenkami jaunimo atstovai į Savivaldybės jaunimo reikalų tarybą;

1.1.2. administruoja Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos darbą, sudaro sąlygas efektyviai ir kokybiškai jos veiklai;

1.1.3. dalyvauja su jaunimo politikos įgyvendinimu tiesiogiai susijusių Savivaldybės sudarytų komisijų darbe, darbo grupių veikloje, pasitarimuose savo kompetencijos klausimais ir teikia pasiūlymus;

1.1.4. analizuoja jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų padėtį Savivaldybėje;

1.2. siekdamas užtikrinti faktais ir žiniomis grįstos jaunimo politikos įgyvendinimą Savivaldybėje:

1.2.1. renka ir sistemina duomenis apie savivaldybės teritorijoje gyvenančio jaunimo padėtį, analizuoja jos pokyčius, teikia išvadas ir pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui, Savivaldybės jaunimo reikalų tarybai, informuoja apie jaunimo padėtį su jaunimo politika susijusius asmenis ir visuomenę;

1.2.2. inicijuoja ir dalyvauja vykdant Savivaldybės jaunimo politikos kokybės vertinimą;

1.3. rengia ir įgyvendina programas bei priemones, skirtas darbo su jaunimu formų plėtrai, įvairovei ir kokybiškai veiklai Savivaldybėje užtikrinti;

1.4. konsultuoja jaunimą, organizacijas, priimančias savanorius ir organizuojančias savanorišką veiklą Savivaldybėje, bei vykdo informacijos apie jaunimo veiklą ir galimybes, taikant Jaunimo savanoriškos tarnybos modelį, viešinimą ir sklaidą, konsultuoja su jaunimu dirbančias organizacijas veiklos planavimo klausimais;

1.5. siekdamas skatinti aktyvią jaunimo, jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklą, jos plėtrą:

1.5.1. inicijuoja neformalių jaunimo grupių, jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų finansavimo programų ir priemonių savivaldybės teritorijoje rengimą bei kontroliuoja finansavimo programų ir priemonių savivaldybės teritorijoje įgyvendinimą;

1.5.2. kaupia ir skleidžia informaciją apie jaunimo veiklos galimybes, šiais klausimais konsultuoja jaunus žmones bei jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas;

1.6. siekdamas užtikrinti jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimą Savivaldybėje, inicijuoja jaunimo informavimo ir konsultavimo taško (-ų) ar centro steigimą bei teikia siūlymus ir rekomendacijas kokybiškai veiklai palaikyti;

1.7. koordinuoja su jaunimo politika tiesiogiai susijusių teisės aktų, strategijų ir jų priemonių įgyvendinimą, kurio trukmė gali būti įvairi, Savivaldybėje;

1.8. inicijuoja ir dalyvauja rengiant ilgalaikes Savivaldybės jaunimo politikos plėtros strategijas, priemonių planus, užtikrina jų įgyvendinimą ir stebėseną Savivaldybės teritorijoje;

1.9. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų projektus, įgyvendina priimtus sprendimus ir koordinuoja jų vykdymą, siekdamas užtikrinti įstatymų bei poįstatyminių teisės aktų jaunimo politikos srityje įgyvendinimą;

1.10. teikia siūlymus Savivaldybės jaunimo reikalų tarybai dėl Savivaldybės strateginių planų ir jų priemonių įgyvendinimo jaunimo politikos srityje ir siūlymus dėl socialinių paslaugų jaunimui plėtros Savivaldybės socialinių paslaugų plano rengėjams;

1.11. skatina ir inicijuoja efektyvų tarpžinybinį įvairių sektorių bendradarbiavimą jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo Savivaldybėje klausimais, sprendžiant jaunimo problemas;

1.12. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, socialinės apsaugos ir darbo ministro įgaliota jaunimo politiką įgyvendinančia institucija ir kitomis institucijomis jaunimo politikos įgyvendinimo Savivaldybėje klausimais;

1.13. siekdamas perimti ir pasidalyti gerosios patirties pavyzdžiais jaunimo politikos įgyvendinimo Savivaldybėje klausimais:

1.13.1. bendradarbiauja su Savivaldybės jaunimo reikalų taryba, įmonių, įstaigų, organizacijų atstovais, vykdančiais su jaunimu susijusią veiklą, savivaldybės jaunimo organizacijų taryba, jaunimo organizacijomis, su jaunimu dirbančiomis organizacijomis, neformaliomis jaunimo grupėmis, plėtoja bendradarbiavimą su kitomis Lietuvos savivaldybėmis ir su Nacionaline jaunimo reikalų koordinatorių asociacija, užsienio lietuvių jaunimo organizacijomis ir kitomis organizacijomis, veikiančiomis jaunimo politikos srityje;

1.13.2. inicijuoja ir įgyvendina gerosios patirties perėmimą iš užsienio šalių bei patirties, sukauptos įgyvendinant jaunimo politiką Savivaldybėje, perdavimą užsienio šalims;

1.14. organizuoja Savivaldybėje pasitarimus, konferencijas, seminarus ir kitus renginius jaunimo politikos klausimais;

1.15. vykdo kitus su savo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

Kontaktai

Domantė Sinkevičiūtė
Jaunimo reikalų koordinatorius
(8 37) 305 531
Pareigybės aprašymas