Infrastruktūros plėtros skyrius

Paraiškos išdavimas įsirengti požeminio gėlo vandens gavybos gręžiniui

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

-

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Paraiškos išdavimas įsirengti požeminio gėlo vandens gavybos gręžiniui

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Fiziniai ar juridiniai asmenys ar šių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartis, ketinančios įsirengti požeminio gėlo vandens gavybos gręžinį, turi užpildyti ir raštu ar elektroniniu būdu pateikti savivaldybės, kurios teritorijoje planuojama įrengti gręžinį, institucijai paraišką dėl požeminio gėlo vandens gavybos gręžinio projektavimo ir įrengimo.

Savivaldybės institucija, atsižvelgdama į geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planus, teikia pagrįstą išvadą dėl požeminio gėlo vandens gavybos gręžinio įrengimo. Teigiama savivaldybės institucijos išvada yra pagrindas gręžiniui projektuoti.

Gyventojų ir juridinių asmenų prašymams pritarta gali būti tada, kai  Kauno rajono savivaldybės administracijai pateiktas prašymas su jame nurodytais reikalingais dokumentais ir gręžinys yra numatytas sklype, prie kurio ribos nėra nutiestų centralizuotų vandentiekio tinklų, o artimiausias atstumas nuo magistralinių tinklų iki pareiškėjo sklypo ribos yra ne mažiau kaip 100 metrų.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. 417 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento „Požeminio vandens gavybos, monitoringo ir žemės gelmių tiriamųjų geologinių gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo ir likvidavimo tvarkos aprašas“ (LAND 4-99) patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

 1. Žemės sklypo planą.
 2. Žemės sklypo nuosavybę arba naudojimą pagrindžiančio dokumento kopiją.
 3. Prie gręžinio prijungiamo pastato nuosavybę ar naudojimą pagrindžiančio dokumento kopiją.
 4. Viešojo vandens tiekėjo prisijungimo sąlygas.
 5. Pasirinktinai – kopiją prijungiamo pastato projekto ar suvestinio inžinerinių tinklų plano su pažymėtu gręžiniu ir prijungiamais pastatais.
 6. Sklypo savininkų įgaliojimą dėl dokumentų iš valstybės įstaigų gavimo (kai prašymą teikia ne savininkai).
 7. Kiti pareiškėjo nuožiūra pridedami dokumentai.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

 1. Žemės sklypo planą.
 2. Žemės sklypo nuosavybę arba naudojimą pagrindžiančio dokumento kopiją.
 3. Prie gręžinio prijungiamo pastato nuosavybę ar naudojimą pagrindžiančio dokumento kopiją.
 4. Viešojo vandens tiekėjo prisijungimo sąlygas.
 5. Pasirinktinai – kopiją prijungiamo pastato projekto ar suvestinio inžinerinių tinklų plano su pažymėtu gręžiniu ir prijungiamais pastatais.
 6. Sklypo savininkų įgaliojimą dėl dokumentų iš valstybės įstaigų gavimo (kai prašymą teikia ne savininkai).
 7. Kiti pareiškėjo nuožiūra pridedami dokumentai.

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kauno rajono savivaldybės administracijos Gyventojų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyrius

Savanorių pr. 371 Kaunas,

tel. (8 614) 05 126

Pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais – 8.00–17.00 val.,

antradieniais - 8.00-19.00 val.,

penktadieniais – 8.00–15.45 val.

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Savivaldybės vyriausioji inžinierė, vykdanti Infrastruktūros plėtros skyriaus vedėjo funkcijas

Eglė Petrauskaitė,

tel. (8 603) 77 456,

el.p. egle.petrauskaite@krs.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 darbo dienų

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Paslauga teikiama neatlygintinai.

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Požeminio vandens gavybos gręžinio projektas, neatsižvelgiant į gręžinio gylį ir planuojamą imti vandens kiekį, rengiamas visiems gręžiniams.

Gręžiniai, kurie įrengti nesilaikant minėtame teisės akte nustatytos tvarkos ir eiliškumo, yra laikomi nelegaliais.

Prašymas turi būti:

 1. parašytas valstybine kalba arba turėti vertimą į valstybinę kalbą, kurio tikrumas būtų paliudytas Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka;
 2. parašytas įskaitomai;
 3. asmens pasirašytas.