Gyventojų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyrius

Asmenų skundų ar pranešimų apie Kauno rajono savivaldybės administracijos veiksmais, neveikimu ar administraciniais sprendimais galimai padarytą asmens, nurodyto skunde ar pranešime, teisių ir teisėtų interesų pažeidimą nagrinėjimas bei sprendimų priėmimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

-

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Asmenų skundų ar pranešimų apie Kauno rajono savivaldybės administracijos veiksmais, neveikimu ar administraciniais sprendimais galimai padarytą asmens, nurodyto skunde ar pranešime, teisių ir teisėtų interesų pažeidimą nagrinėjimas bei sprendimų priėmimas

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Asmenų skundai ar pranešimai gali būti pateikti žodžiu, raštu ir elektroniniu paštu. Skundai, pateikti elektroniniu paštu, turi būti pasirašyti elektroniniu parašu. Atsakymai į šiuos skundus pateikiami asmeniui elektroniniu paštu, o asmenų pageidavimu – siunčiami paštu skunde nurodytu adresu arba įteikiami asmeniškai.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas. (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975)

2. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr.875 (Žin., 2007, Nr. 94-3779)

3. Kauno Rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. ĮS-743 patvirtintos  "Asmenų aptarnavimo, jų prašymų nagrinėjimo Kauno Rajono savivaldybės administracijoje ir jos padaliniuose taisyklės”.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Skundas ar pranešimas, kuriame nurodoma:

1) kokiais Kauno rajono savivaldybės administracijos darbuotojų veiksmais, neveikimu ar priimtais administraciniais sprendimais galimai padarytas asmens teisių ir teisėtų interesų pažeidimas;

2) asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, buveinės adresas (jei kreipiasi juridinis asmuo).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Informacija ir dokumentai, reikalingi skundui ar pranešimui nagrinėti, priklausomai nuo asmens pateikto skundo ar pranešimo turinio.

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kauno rajono savivaldybės administracijos skyrių darbuotojai, vyriausieji specialistai, nepriklausantys padaliniui, seniūnijų seniūnai ar seniūnijų darbuotojai.

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, seniūnijų seniūnai.

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Administracinė procedūra turi būti baigta ir administracinės procedūros sprendimas priimtas per 20 darbo dienų nuo jos pradžios. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinė procedūra negali būti baigta, terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Paslauga teikiama neatlygintinai.

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Skundo ir prašymo forma yra laisva.

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Galite užsakyti elektroniniu būdu portale epaslaugos.lt

Prašymas turi būti:

  1. parašytas valstybine kalba arba turėti vertimą į valstybinę kalbą, kurio tikrumas būtų paliudytas Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka;
  2. parašytas įskaitomai;
  3. asmens pasirašytas.