Ekonomikos skyrius

Savivaldybės turto suteikimas pagal panaudos sutartį

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

-

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Savivaldybės turto suteikimas pagal panaudos sutartį

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Savivaldybės turto suteikimas pagal panaudos sutartį subjektams, atitinkantiems Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme nustatytus kriterijus.

1. Savivaldybės nuosavybės teise valdomas turtas panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis gali būti perduotas šiems subjektams:

1.1. biudžetinėms įstaigoms;

1.2. viešosioms įstaigoms, kai bent vienas iš jų dalininkų yra valstybė ar savivaldybė, kurioms atstovauja valstybės ar savivaldybės institucija;

1.3. viešosioms įstaigoms – mokykloms ir viešosioms įstaigoms, tenkinančioms visuomenės interesą muziejų sistemoje;

1.4. socialinės įmonės statusą turintiems juridiniams asmenims;

1.5. asociacijoms ir labdaros ir paramos fondams, kurių pagrindinis veiklos tikslas – teikti naudą visuomenei ar jos daliai socialinėje arba valstybės nacionalinio saugumo stiprinimo srityse. Asociacijų ir labdaros ir paramos fondų veiklas, kurios priskiriamos socialinei arba nacionalinio augumo sričiai, nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė;

1.6. politinėms partijoms;

1.7. Juridinių asmenų registre registruotiems profesinių sąjungų susivienijimams;

1.8. kitiems subjektams, jeigu tai nustatyta įstatymuose, tarptautinėse sutartyse ar tarptautiniuose susitarimuose.

2. 1.2 – 1.7 papunkčiuose nurodytiems subjektams Savivaldybės turtas gali būti perduodamas pagal panaudos sutartį laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis, jeigu jie atitinka šiuos kriterijus:

2.1. subjektas, pageidaujantis valdyti ir naudoti pagal panaudos sutartį Savivaldybės turtą, pagrindžia, kad pagal panaudos sutartį prašomas suteikti turtas reikalingas jo vykdomai veiklai, dėl kurios turtas galėtų būti perduotas, ir jo naudojimo paskirtis atitinka subjekto veiklos sritis ir tikslus, nustatytus jo steigimo dokumentuose;

2.2. asociacija, profesinių sąjungų susivienijimas ir jį sudarančios profesinės sąjungos ar politinė partija neturi nuosavybės teise priklausančio ar pagal panaudos sutartį perduoto laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis nekilnojamojo turto Savivaldybėje;

2.3. subjektas pagrindžia, kad jo veiklos rezultatai užtikrina naudą visuomenei ar jos daliai.

3. 2 punktas netaikomas juridiniams asmenims, kurie vykdo Lietuvos Respublikos įstatymų pavestas funkcijas ir kurių turimo nekilnojamojo turto nepakanka ar jis netinkamas vykdomai veiklai.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas.

2. Kauno rajono savivaldybės turto panaudos tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimu „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. TS-364 „Dėl Kauno rajono savivaldybės turto panaudos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Savivaldybės biudžetinės įstaigos ir viešosios įstaigos, kurių dalininkė yra Savivaldybė, norinčios gauti turtą panaudos pagrindais, pateikia motyvuotą prašymą perduoti pagal panaudos sutartį laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis Savivaldybės turtu. Prašyme turi būti nurodyta prašomo perduoti Savivaldybės turto naudojimo paskirtis (tikslas).

2. Subjektai, išskyrus Savivaldybės biudžetines įstaigas ir viešąsias įstaigas, kurių dalininkė yra Savivaldybė, norintys gauti turtą panaudos pagrindais, pateikia motyvuotą prašymą, nurodant turto naudojimo paskirtį (tikslą), perduoti pagal panaudos sutartį laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis Savivaldybės turtu ir šiuos dokumentus:

1. įstaigos steigimo pažymėjimo kopiją;

2. įstatų (nuostatų) kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;

3. pažymėjimo apie socialinės įmonės statuso suteikimą kopiją (socialinės įmonės statusą turintiems juridiniams asmenims);

4. VĮ Registrų centro pažymėjimo kopiją, kurioje pateikta informacija apie jų valdomus nuosavybės teise ar panaudos pagrindais nekilnojamuosius daiktus tame mieste ar kaimo gyvenamojoje vietovėje, kuriame prašo suteikti;

5. kitus reikalingus dokumentus.

Prieš sudarydamas sutartį panaudos gavėjas (išskyrus Savivaldybės įsteigtas įstaigas) turi pateikti rašytinį įsipareigojimą panaudos sutartyje numatytomis sąlygomis panaudoti savo lėšas perduoto nekilnojamojo turto einamajam (paprastajam) ir statinio kapitaliniam, kito ilgalaikio materialiojo turto remontui atlikti.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kauno rajono savivaldybės administracijos Gyventojų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyrius

Savanorių pr. 371 Kaunas,

tel. (8 614) 05 126

Pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais – 8.00–17.00 val.,

antradieniais - 8.00-19.00 val.,

penktadieniais – 8.00–15.45 val.

Galite užsakyti elektroniniu būdu portale epaslaugos.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Ekonomikos sk. vedėjas Artūras Pupalė,

tel. (8 615) 55 937, el. p. arturas.pupale@krs.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Priėmus ar atmetus subjekto prašymą, jis informuojamas raštu per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Nemokama

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Laisvos formos prašymas.

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Prašymai priimami visus kalendorinius metus.

Prašymas turi būti:

  1. parašytas valstybine kalba arba turėti vertimą į valstybinę kalbą, kurio tikrumas būtų paliudytas Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka;
  2. parašytas įskaitomai;
  3. asmens pasirašytas.