Ekonomikos skyrius

Licencijos organizuoti mažąsias loterijas išdavimas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

EKO013

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Licencijos organizuoti mažąsias loterijas išdavimas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Mažoji loterija – loterija, kurios organizatorius turi savivaldybės, kurios teritorijoje organizuojama loterija, vykdomosios institucijos licenciją, išduotą vadovaujantis LR Loterijų įstatymo reikalavimais, kai loterijos bilietai platinami ir loterija organizuojama sporto varžybų, kultūros arba kito viešo renginio metu ir laimėjimai išduodami iki renginio pabaigos, ir kurios numatomų išplatinti bilietų nominali vertė neviršija 30 000 eurų.

 Mažąsias loterijas turi teisę organizuoti - Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys ir užsienio juridiniai asmenys, įregistravę filialą, veikiantys Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, atitinkantys LR Loterijų įstatymo reikalavimus ir gavę licenciją organizuoti mažąsias loterija.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos loterijų įstatymas

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 7 d. nutarimas Nr. 145 „Dėl didžiųjų  ir mažųjų loterijų licencijavimo taisyklių patvirtinimo“

3. Lietuvos Respublikos vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Norint gauti licenciją organizuoti mažąsias loterijas pateikiama:
1. nustatytas prašymas;
2. dokumentus, kuriais patvirtinamas ne mažesnis kaip 14 000 eurų nuosavo kapitalo suformavimas, apmokėjimas ir disponavimas juo. Juridinis asmuo, kuris pagal įstatymus neturi nuosavo kapitalo, pateikia kredito įstaigos finansinę garantiją.
3. duomenis apie juridinio asmens dalyvius, stebėtojų tarybos, valdybos narius, administracijos vadovą, jo pavaduotoją, vyriausiąjį buhalterį (buhalterį) sąrašą, kuriame nurodomi šie jų duomenys: vardai ir pavardės, asmens kodai, deklaruota gyvenamoji vieta; juridinio asmens pavadinimas, kodas ir buveinės adresas (jeigu dalyvis yra juridinis asmuo). Jeigu juridinio asmens dalyvis yra juridinis asmuo, pateikiami duomenys apie jį kontroliuojančius asmenis.
4. atstovavimą patvirtinantis dokumentas, kai prašymą pateikia interesanto atstovas.

Norint patikslinti licenciją:
1. nustatytos formos prašymas
2. dokumentai, patvirtinantys pasikeitusius duomenis.
3. licencijos originalas, jei licencija išduota popierine forma.

Norint gauti licencijos dublikatą:
1. nustatytos formos prašymas.
2. jeigu licencijos dublikatas išduodamas dėl to, kad sugadintas popierinės formos licencijos originalas, įmonė privalo grąžinti popierinės formos licencijos originalą licenciją išdavusiai institucijai.

Norint panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą:
1. nustatytos formos prašymas;
2. dokumentai, patvirtinantys pažeidimų pašalinimą.

Norint panaikinti licencijos galiojimą:
1. nustatytos formos prašymas;
2. licencijos originalas (jei licencija išduota popierine forma).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Licencijas išduodanti institucija:
per 3 darbo dienas pateikia jų kopijas Specialiųjų tyrimų tarnybai, Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau - Policijos departamentas), Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau - Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba) ir Valstybės saugumo departamentui išvadoms dėl juridinio asmens galimos neteisėtos veiklos.

Licencijas išduodanti institucija šių dokumentų kopijas ir informaciją per 3 darbo dienas nuo jų gavimo taip pat pateikia teritorinėms valstybinėms mokesčių inspekcijoms ir teritorinėms Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos įstaigoms pagal juridinio asmens buveinės adresą gauti išvadoms, ar juridinis asmuo turi mokestinę nepriemoką Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar valstybės pinigų fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau - Valstybinė mokesčių inspekcija), ar yra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (išskyrus atvejus, kai juridiniam asmeniui mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas).

Informacija apie valstybės rinkliavos sumokėjimą - Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos (Vilnius, Vasario 16-osios g. 15, www.vmi.lt)

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kauno rajono savivaldybės administracijos Gyventojų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyrius

Savanorių pr. 371 Kaunas,

tel. (8 614) 05 126

Pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais – 8.00–17.00 val.,

antradieniais - 8.00-19.00 val.,

penktadieniais – 8.00–15.45 val.

Galite užsisakyti siunčiant registruotą laišką.

Galite užsakyti elektroniniu būdu portale epaslaugos.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Ekonomikos sk. vedėjas Artūras Pupalė,

tel. (8 615) 55 937, el. p. arturas.pupale@krs.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

1. Licencija išduodama per 30 dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, pateikimo;

2. Licencija patikslinama per 5 darbo dienas nuo dokumentų, kurių reikia licencijai patikslinti, pateikimo;

3. Licencijos dublikatas išduodamas per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos;

4. Licencijos galiojimo sustabdymas panaikinamas per 3 darbo dienas nuo prašymo ir dokumentų gavimo dienos;

5. Licencijos galiojimas panaikinamas per 30 dienų nuo prašymo gavimo dienos.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

1. Už licencijos organizuoti mažąsias loterijas išdavimą – 1158 Eur;
2. Už licencijos organizuoti mažąsias loterijas, patikslinimą, dublikato išdavimą – 14 Eur.

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Gavėjo kodas: 188659752
Įmokos kodas: 53052
Gavėjo bankai ir sąskaitos numeriai:

Gavėjo bankai ir sąskaitos numeriai:
AB „Swedbank"LT24 7300 0101 1239 4300
Luminor bank, AB LT74 4010 0510 0132 4763
Luminor bank, AB LT12 2140 0300 0268 0220
AB SEB bankas LT05 7044 0600 0788 7175
Akcinė bendrovė Šiaulių bankas LT32 7180 0000 0014 1038
Danske Bank A/S Lietuvos filialas LT74 7400 0000 0872 3870
Uždaroji akcinė bendrovė Medicinos bankas LT42 7230 0000 0012 0025
AB „Citadele" bankas LT78 7290 0000 0013 0151


Mokėjimo būdai:
• Internetu;
• Bankų skyriuose;
• AB „Lietuvos paštas“ pašto skyriuose;
• Informacinėse „Maxima“ kasose;
• Mokėjimo savitarnos terminaluose FOXBOX;
• UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose.
Įmokos kvite privalu nurodyti duomenis asmens, kurio vardu pateiktas prašymas, o ne giminaičio ir (ar) kito asmens duomenis.

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas išduoti licenciją;

Prašymas patikslinti licenciją;

Prašymas išduoti licencijos dublikatą;

Prašymas panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą;

Prašymas panaikinti licencijos galiojimą.

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Prašymai priimami visus kalendorinius metus.

Prašymas turi būti:

  1. parašytas valstybine kalba arba turėti vertimą į valstybinę kalbą, kurio tikrumas būtų paliudytas Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka;
  2. parašytas įskaitomai;
  3. asmens pasirašytas.