Ekonomikos skyrius

Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

-

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Išduodamos licencijas verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais Kauno rajono savivaldybės teritorijoje. Licencijos išduodamos Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams, kitose Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėse įsteigtiems juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms ir jų filialams, jeigu jie atitinka Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus
Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse išduodamos juridiniams asmenims ar užsienio juridinio asmens filialams, kurių buveinė yra Kauno rajono savivaldybės teritorijoje.

Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išduodama per Licencijų informacinę sistemą.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymas Nr. I-1143.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimas Nr. 1450 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas (toliau - įmonė), norintis gauti licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, licencijas išduodančiai institucijai per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą arba tiesiogiai pateikia:
1. nustatytos formos pranešimą apie ketinimą verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais (toliau -pranešimas);
2. Tabako kontrolės įstatymo (toliau - TKĮ) 11 straipsnio 10 dalyje nurodytą dokumentą ir jo vertimą į lietuvių kalbą (pateikiama, jeigu pranešimą pateikia kitoje Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėje įsisteigusi Įmonė).

Licencijos turėtojas norėdamas patikslinti licenciją licencijas išduodančiai institucijai per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą arba tiesiogiai pateikia:
1. motyvuotą paraišką;
Licencijos turėtojas norėdamas gauti licencijos dublikatą licencijas išduodančiai institucijai per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą arba tiesiogiai pateikia motyvuotą paraišką.
Licencijos turėtojas norėdamas panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą licencijas išduodančiai institucijai per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą arba tiesiogiai pateikia:
1. motyvuotą paraišką;
2. dokumentus, įrodančius pažeidimų pašalinimą.
Licencijos turėtojas norėdamas panaikinti licencijos galiojimą licencijas išduodančiai institucijai per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą arba tiesiogiai pateikia:
1. motyvuotą paraišką;
2. licencijos originalą (jei licencija išduota popierine forma).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pateikus pranešimą apie ketinimą verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais:
1. ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo pranešimo gavimo licencijas išduodančioje institucijoje, o jeigu pranešime nurodyta diena, nuo kurios Įmonė ketina pradėti verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, ir ši diena yra vėlesnė negu kita darbo diena nuo pranešimo gavimo dienos, – ne vėliau kaip pranešime nurodytą dieną registruojama licencijų registravimo žurnale, kad licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išduota;
2. ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo licencijos įregistravimo licencijų registravimo žurnale pateikusio asmens pranešime nurodytu būdu išsiunčia jam patvirtinimą, kad licencija išduota per Licencijų informacinę sistemą..
3. Įregistravus licenciją licencijų registravimo žurnale savivaldybės administracija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas kreipiasi į:
1. Valstybinę mokesčių inspekciją ir prašoma pateikti informaciją, ar licencijos prašytojas turi mokestines nepriemokas Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybės biudžetui ir fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija.
2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą ir prašoma pateikti informaciją ar licencijos prašytojas yra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui;
3. Informatikos ir ryšių departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir prašoma pateikti informaciją, ar įmonei arba jos vadovui ar kitiems darbuotojams yra įsiteisėję apkaltinamieji teismo nuosprendžiai dėl bausmės skyrimo už tabako gaminių kontrabandą, falsifikuotų tabako gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą ir t. t.
4. Valstybinę mokesčių inspekciją, Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą ir prašoma pateikti informacija ar juridiniam asmeniui yra įsiteisėjusių šių institucijų nutarimų dėl baudos skyrimo pagal Tabako kontrolės įstatymo 26 straipsnio 5 dalį ir iki 2015 m. liepos 1 d. priimtų nutarimų pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimo kodekso 1632, 1733, 17312, 1852 ar 210 straipsnius.
Patikrinama:
1. juridinio asmens, pateikusio paraišką gauti licenciją, registravimo faktą Juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje;
3. pastato, kuriame bus prekiaujama alkoholiniais gėrimais, įregistravimo faktą Nekilnojamojo turto registre;
4. valstybės rinkliavos už licencijos išdavimą sumokėjimo faktą.
Pateikus prašymą patikslinti licenciją patikrinama įmonės paraiška. Nustačius, kad paraiška nevisiškai arba netaisyklingai užpildyta arba joje pateikti neteisingi duomenys ir nustačiusi, kad atitinkama paraiška nevisiškai ar netaisyklingai užpildyta arba joje pateikti neteisingi duomenys, arba pateikti ne visi dokumentai, kurių reikia licencijai patikslinti, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų, kurių reikia licencijai patikslinti, gavimo paraiškoje nurodytu būdu pranešama įmonei, pateikusiai paraišką patikslinti licenciją, ir nustatomas ne trumpesnis kaip 5 darbo dienų nuo pranešimo gavimo terminas trūkstamiems arba patikslintiems dokumentams pateikti. Įmonė, norinti, kad licencija būtų patikslinta, turi ištaisyti trūkumus ir per nustatytą terminą pateikti trūkstamus arba patikslintus dokumentus. Sprendimas dėl licencijos patikslinimo ar atsisakymo patikslinti licenciją priimamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų, kurių reikia licencijai patikslinti, gavimo. Jeigu pateikti ne visi, nevisiškai ar netaisyklingai užpildyti dokumentai arba neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos.
Pateikus prašymą išduoti licencijos dublikatą Dublikatas išduodamas per 5 darbo dienas.. Nustačius, kad paraiška nevisiškai, netaisyklingai užpildyta, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo paraiškos gavimo nurodytu būdu pranešama įmonei ir nustatomas ne trumpesnis kaip 5 darbo dienų terminas patikslintai paraiškai pateikti. Šiuo atveju terminas licencijos dublikatui išduoti skaičiuojamas nuo patikslintos paraiškos išduoti licencijos dublikatą gavimo licenciją išduodančioje institucijoje dienos. Licencijos dublikatas išduodamas su žyma „Dublikatas“ paraiškoje išduoti licencijos dublikatą nurodytu būdu.
Jeigu licencijos dublikatas išduodamas dėl to, kad sugadintas popierinės formos licencijos originalas, įmonė privalo grąžinti popierinės formos licencijos originalą Savivaldybės administracijai.
Pateikus prašymą panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą patikrinama ar pateikti dokumentai patvirtina pašalintus pažeidimus. Licencijos galiojimo sustabdymas panaikinamas per 3 darbo dienas.
Pateikus prašymą panaikinti licencijos galiojimą. Licencijos galiojimas panaikinamas per 5 darbo dienas ir pranešama įmonei apie licencijos galiojimo panaikinimą registruotu laišku arba elektroninėmis priemonėmis.
Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išduodama, papildoma, patikslinama, išduodamas licencijos dublikatas, sustabdomas licencijos galiojimas, panaikinamas licencijos galiojimas per Licencijų informacinę sistemą

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Ekonomikos sk. vyr. specialistė Rasa Čižauskienė, tel. (8 37) 30 55 41, el. p. rasa.cizauskiene@krs.lt

 

Galite užsakyti elektroniniu būdu portale epaslaugos.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Ekonomikos sk. vedėjas Artūras Pupalė, tel. (8 37) 30 55 42, el. p. arturas.pupale@krs.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Licencija išduodama per 1 darbo dieną, per 3 d. d. nuo išdavimo išsiunčiama popierinės formos licencija arba patvirtinimas apie elektroninės licencijos išdavimą licencijos prašytojui.

Licencija patikslinama per 5 d .d.

Licencijos dublikatas išduodamas per 5 d. d.

Licencijos galiojimo sustabdymas panaikinamas per 5 d. d.

Licencijos galiojimas panaikinamas per 5 d. d.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

1.Už licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimą - 190 Eur;
2. Už licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais licencijos patikslinimą, dublikato išdavimą - 112 Eur.

VMI renkami mokesčiai, rinkliavos ir įmokos mokami ir šiuose bankuose į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas:
Banko pavadinimas / Sąskaitos Nr.
AB „Swedbank"LT24 7300 0101 1239 4300
Luminor bank, AB LT74 4010 0510 0132 4763
Luminor bank, AB LT12 2140 0300 0268 0220
AB SEB bankas LT05 7044 0600 0788 7175
Akcinė bendrovė Šiaulių bankas LT32 7180 0000 0014 1038
Danske Bank A/S Lietuvos filialas LT74 7400 0000 0872 3870
Uždaroji akcinė bendrovė Medicinos bankas LT42 7230 0000 0012 002
AB „Citadele" bankas LT78 7290 0000 0013 0151

Įmokos kodas: 52452

 

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Pranešimas apie ketinimą verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

dėl licencijos išdavimo

Prašymas patikslinti licenciją

dėl licencijos patikslinimo

Prašymas išduoti licencijos dublikatą

dėl licencijos dublikato išdavimo

Prašymas panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą

dėl licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo 

Prašymas panaikinti licencijos galiojimą

dėl licencijos galiojimo panaikinimo 

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai