Ekonomikos skyrius

Leidimai verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

EKO020

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

1. Leidimo verstis mažmenine prekyba suskystintosiomis naftos dujomis. 2. Leidimo verstis mažmenine prekyba suskystintosiomis naftos dujomis keitimas. 3. Leidimo verstis mažmenine prekyba suskystintosiomis naftos dujomis galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas.

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Leidimas verstis mažmenine prekyba suskystintosiomis naftos dujomis – dokumentas, suteikiantis teisę ūkio subjektui verstis mažmenine prekyba suskystintosiomis naftos dujomis.

Verstis mažmenine prekyba suskystintosiomis naftos dujomis išduodami atskiri leidimai atitinkamoje savivaldybėje. Šios rūšies leidimas suteikia teisę verstis mažmenine prekyba dujomis atitinkamoje savivaldybėje, leidime nurodytoje konkrečioje prekybos vietoje. Jeigu dujų pardavėjas verčiasi mažmenine prekyba fasuotomis suskystintosiomis naftos dujomis pristatydamas jas tiesiogiai dujų pirkėjui – išduotame leidime tai nurodoma.

Leidimas išduodamas neterminuotam laikui.

Leidimai verstis mažmenine prekyba dujomis išduodami fiziniams asmenims, turintiems teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, arba Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims, kitų valstybių narių juridinių asmenų ar kitų organizacijų padaliniams (toliau – juridinis asmuo), įsteigtiems Lietuvos Respublikoje.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas.

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. 1-19 „Dėl leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių patvirtinimo“

Prekybos naftos produktais taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 1-41

Lietuvos Respublikos vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

 Pareiškėjas norintis prekiauti mažmenine prekyba suskystintosiomis naftos dujomis, pakeisti leidimą (papildyti ir (ar) patikslinti leidime įrašytus duomenis, išduoti dublikatą), sustabdyti leidimo galiojimą, panaikinti leidimo galiojimo sustabdymą, panaikinti leidimo galiojimą  pateikia paštu, per kurjerį arba elektroninėmis priemonėmis Kauno rajono savivaldybės administracijai arba per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą pateikia prašymą, kuriame nurodoma:

 1. pareiškėjo (juridinio asmens) pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas arba pareiškėjo (fizinio asmens) vardas ir pavardė, asmens kodas (jeigu fizinis asmuo tokį kodą turi), adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas;

  veiklos, kuria verstis prašoma leidimo, rūšis, kokiomis dujomis numatoma prekiauti (nurodoma tik prašant išduoti leidimą verstis mažmenine prekyba dujomis – įrašomi dujų kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą);

jeigu pareiškėjas (fizinis asmuo) asmens kodo neturi – prašyme privalo nurodyti tikslią gimimo datą;

 juridinio asmens prašyme taip pat turi būti nurodyti šie duomenys: įmonės dalyvių, turinčių ne mažiau kaip 10 procentų akcijų (pajų, dalininkų įnašų), vadovų, savininkų vardai, pavardės ir asmens kodai, o jeigu akcininkas yra juridinis asmuo, ir juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė;

jeigu pareiškėjas – Europos Sajungos valstybės narys pilietis ar kitas užsienietis, kuris naudojasi Europos Sajungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis ir siekia gauti leidimą verstis prekyba nefasuotais naftos produktais, privalo leidimus išduodančiai institucijai pateikti dokumentą, patvirtinantį ir (ar) suteikiantį teisę gyventi Lietuvos Respublikoje;

pareiškėjas prašyme nurodo, kokiu būdu pageidauja gauti iš leidimus išduodančios institucijos informaciją apie priimtą sprendimą.

Mažmeninei prekybai reikalinga pateikti:

1. Deklaraciją apie suskystintųjų naftos dujų sandėliavimo ir prekybos vietas. Deklaracijoje nurodomi jų adresai, rezervuarų skaičius , pateikiama informacija apie slėginio įrenginio (rezervuaro) registravimą Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre, taip pat prekybos vietų, sandėlių ir rezervuarų priklausomybė (nuosavi ar naudojami sutarties pagrindu.

Jeigu numatoma vykdyti mažmeninę prekybą dujomis jas tiesiogiai pristatant vartotojams (dujų pirkėjams), deklaracijoje nurodoma tik dujų sandėlio vieta;

2. Prekybos vietų, sandėlių, rezervuarų teisinės registracijos dokumentai ar sutartys (sutarčių išrašai), kurių pagrindu pareiškėjas naudojasi dujų prekybos vietomis, sandėliais ir rezervuarais (kai prekybos vietos, sandėliai ir rezervuarai nepriklauso pareiškėjui nuosavybės teise), pareiškėjo patvirtintas kopijas ar jų išrašus;

3. Pareiškėjo avarinės tarnybos nuostatai arba sutarties su kitu ūkio subjektu, nustatyta tvarka turinčiu teisę atlikti avarijų (sutrikimų) lokalizavimo ir likvidavimo darbus, pareiškėjo patvirtinta kopiją ar jos išrašą;

4. Turimų svarstyklių dujų balionams sverti patikros liudijimo patvirtinta kopija arba sutartis su kitu ūkio subjektu dėl tokios paslaugos atlikimo pareiškėjo patvirtinta kopiją ar jos išrašą;

5. Pažymą apie turimą technologinę įrangą, prietaisus ir kitas priemones, kurių reikia dujų balionus vartotojui (dujų pirkėjui) pristatyti prie dujinių įrenginių, arba sutarties su kitu ūkio subjektu, nustatyta tvarka turinčiu teisę teikti dujų balionų pristatymo ir prijungimo paslaugą, pareiškėjo patvirtinta kopija ar jos išrašas;

6. Pažymą apie darbuotojus (nurodyti darbuotojų skaičių, jų kvalifikaciją ir kokias funkcijas jie vykdys).

7. deklaraciją apie pareiškėjo atitikimą Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių 24 punkto reikalavimams (Leidimų išdavimo taisyklių 10 priedas).

Leidimo turėtojas, norintis leidime įrašytus duomenis papildyti, pateikia prašymą, kuriame papildomai nurodoma:

1. turimo leidimo rūšis, numeris ir išdavimo data;

2. prašomi įrašyti nauji  suskystintų naftos dujų pavadinimai ir kodai;

3. prašomi įrašyti papildomi suskystintų naftos dujų prekybos vietų adresai. Šiuo atveju leidimo turėtojas pateikia duomenis, įrodančius technologinius pajėgumus pagal Leidimų išdavimo taisyklių 33 punkte nurodytus reikalavimus.

Leidimo turėtojas, norintis leidime įrašytus duomenis patikslinti, pateikia prašymą, kuriame papildomai nurodo turimo leidimo rūšį, numerį ir išdavimo datą.

Prašymas patikslinti leidimą teikiamas, kai:

1. juridinis asmuo (įmonė) pakeičia leidime nurodytą buveinę, teisinę formą ar pavadinimą;

2. teisės aktų nustatyta tvarka suteikiamas naujas įmonės kodas;

3. leidimo turėtojas prašo išbraukti iš leidimo įrašytus suskystintųjų naftos dujų terminalų, sandėlių ir rezervuarų adresus arba keičiasi prekybos suskystintomis naftos dujomis vietos, terminalo, sandėlio adresas;

4. teisės aktų nustatyta tvarka suteikiamas naujas pavadinimas gyvenamosioms vietovėms, gatvėms, pastatams, statiniams (kai keičiasi rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo ūkio subjekto, turinčio leidimą);

5. pasikeičia fizinio asmens, turinčio leidimą duomenys (vardas, pavardė ir adresas).

Leidimo turėtojas, norintis sustabdyti leidimo galiojimą, panaikinti leidimo sustabdymo galiojimą, panaikinti leidimo galiojimą ir (ar)gauti leidimo dublikatą, pateikia prašymą, kuriame papildomai nurodoma turimo leidimo rūšis, numeris ir išdavimo data.

Kai leidimo turėtojas pateikia prašymą panaikinti leidimo sustabdymo galiojimą, privalo pateikti dokumentus, įrodančius, kad reguliuojamos veiklos pažeidimai pašalinti, išskyrus atvejį, nurodytą energetikos įstatymo 21 straipsnio 5 dalies 5 punkte.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

1.Duomenys apie juridinį asmenį (pavadinimas, registracijos kodas, registracijos adresas, patikrinama , ar nėra pradėta bankroto, reorganizavimo, restruktūrizavimo ar likvidavimo procedūra iš Juridinių asmenų registro svetainės.

2. Duomenys apie fizinį asmenį (ar nėra pradėta bankroto procedūra. Leidimų išdavimo taisyklių 43 punkte numatytu atveju patikrinti ar pareiškėjas turi dokumentą patvirtinantį ir suteikiantį teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, prireikus kreiptis į Migracijos departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos.

3. Informacija dėl pareiškėjo veiklos:

 - Iš Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos dėl pareiškėjo veiklos;

 - Iš teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos;

 - Iš Valstybinės energetikos inspekcijos dėl pareiškėjo technologinių, ir vadybinių pajėgumų, leidžiančių tinkamai vykdyti reguliuojamosios veiklos sąlygas, atitikimą;

 - Iš Valstybinės darbo inspekcijos dėl pareiškėjo slėginių įrenginių ir rezervuarų įregistravimo Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre.

3. Informacija apie įmonės valstybės rinkliavos sumokėjimą

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Ekonomikos sk. vyr. specialistė Rasa Čižauskienė, tel. (8 37) 30 55 41, el. p. rasa.cizauskiene@krs.lt

 

Galite užsakyti elektroniniu būdu portale epaslaugos.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Ekonomikos sk. vedėjas Artūras Pupalė, tel. (8 37) 30 55 42, el. p. ekonomika@krs.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

1. Leidimas išduodamas per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo išduoti leidimą ir informacijos registravimo dienos.

2. Leidimas pakeičiamas (kai papildomi ir (ar) patikslinami leidime įrašyti duomenys) ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo dokumentų reikalingų duomenims papildyti ir (ar) patikslinti dienos;

3. Leidimo dublikatas išduodamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo dokumentų, kurių reikia dublikatui išduoti registravimo dienos.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Už leidimų verstis mažmenine prekyba suskystintosiomis naftos dujomis išdavimą – 490 Eur.

Už leidimų verstis suskystintomis naftos dujomis pakeitimą (duomenų papildymą, patikslinimą, dublikatų išdavimą) – 112 Eur.

Vietinės rinkliavos mokėjimo rekvizitai:
 Gavėjas   Kauno rajono savivaldybės administracija
 Gavėjo bankas  Luminor Bank AB
 Banko kodas 40100
 Sąskaitos Nr. LT514010042503175062
 Mokesčio pavadinimas:  Vietinė rinkliava už prekybos (paslaugų teikimo) leidimo išdavimą)

Įmokos kodas: 52952

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas išduoti leidimą verstis mažmenine prekyba suskystintosiomis naftos dujomis.

Prašymas išduoti leidimą verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis, deklaracija

Prašymas papildyti leidimą verstis prekyba suskystintosiomis naftos dujomis.

Prašymas papildyti suskystintų naftos dujų prekybos leidimą, deklaracija

Prašymas patikslinti leidimą verstis prekyba suskystintomis naftos dujomis.

Prašymas patikslinti suskystintų naftos dujų prekybos leidimą, deklaracija

Prašymas išduoti leidimo verstis prekyba suskystintosiomis naftos dujomis dublikatą.

Paraiška dėl suskystintų naftos dujų prekybos leidimo dublikato išdavimo

Prašymas panaikinti leidimo verstis prekyba suskystintosiomis naftos dujomis galiojimą.

Paraiška dėl suskystintų naftos dujų prekybos leidimo panaikinimo

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai