Ekonomikos skyrius

Leidimai verstis didmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

EKO019

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

1. Leidimo verstis didmenine prekyba suskystintosiomis naftos dujomis. 2. Leidimo verstis didmenine prekyba suskystintosiomis naftos dujomis keitimas. 3. Leidimo verstis didmenine prekyba suskystintosiomis naftos dujomis galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas.

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Leidimas verstis didmenine prekyba suskystintosiomis naftos dujomis – dokumentas, suteikiantis teisę ūkio subjektui verstis didmenine prekyba suskystintosiomis naftos dujomis.

Leidimas ūkio subjektui išduodamas toje savivaldybėje, kurioje pareiškėjas  yra įregistravęs buveinę arba pareiškėjas teisės aktų nustatyta tvarka deklaravo gyvenamąją vietą. Kitos valstybės narės asmuo turi teisę kreiptis į bet kurią savivaldybę dėl leidimo verstis didmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis išdavimo. Šios rūšies leidimas suteikia teisę verstis didmenine suskystintųjų naftos dujų prekyba visoje šalies teritorijoje.

Leidimas išduodamas neterminuotam laikui.

Leidimai verstis didmenine prekyba išduodami valstybės narės piliečiams ar kitiems fiziniams asmenims, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis arba valstybėje narėje įsteigtiems juridinių asmenų ar kitų organizacijų padaliniams.

naftos dujomis.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas.

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. 1-19 „Dėl leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių patvirtinimo“

Prekybos naftos produktais taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 1-41

Lietuvos Respublikos vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pareiškėjas norintis prekiauti didmenine prekyba suskystintosiomis naftos dujomis, pakeisti leidimą (papildyti ir (ar) patikslinti leidime įrašytus duomenis, išduoti dublikatą), sustabdyti leidimo galiojimą, panaikinti leidimo galiojimo sustabdymą, panaikinti leidimo galiojimą  pateikia paštu, per kurjerį arba elektroninėmis priemonėmis Kauno rajono savivaldybės administracijai arba per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą pateikia prašymą, kuriame nurodoma:

 1. pareiškėjo (juridinio asmens) pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas arba pareiškėjo (fizinio asmens) vardas ir pavardė, asmens kodas (jeigu fizinis asmuo tokį kodą turi), adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas;

  veiklos, kuria verstis prašoma leidimo, rūšis, kokiomis dujomis numatoma prekiauti (nurodoma tik prašant išduoti leidimą verstis didmenine prekyba dujomis – įrašomi dujų kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą);

jeigu pareiškėjas (fizinis asmuo) asmens kodo neturi – prašyme privalo nurodyti tikslią gimimo datą;

 juridinio asmens prašyme taip pat turi būti nurodyti šie duomenys: įmonės dalyvių, turinčių ne mažiau kaip 10 procentų akcijų (pajų, dalininkų įnašų), vadovų, savininkų vardai, pavardės ir asmens kodai, o jeigu akcininkas yra juridinis asmuo, ir juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė;

pareiškėjas prašyme nurodo, kokiu būdu pageidauja gauti iš leidimus išduodančios institucijos informaciją apie priimtą sprendimą.

Didmeninei prekybai reikalinga pateikti:

1. deklaraciją apie dujų sandėliavimo, maišymo ir prekybos vietas. Deklaracijoje nurodomi jų adresai, rezervuarų skaičius, ar įregistruoti slėginiai įrenginiai (rezervuarai) Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre, terminalų (sandėlių), rezervuarų priklausomybė (nuosavi ar naudojami sutarties pagrindu). Tuo atveju, kai neturima terminalų (sandėlių, rezervuarų) ir didmeninę prekybą dujomis planuojama vykdyti pristatant jas tiesiogiai dujų pirkėjams – šių dokumentų pateikti nereikia;

2. terminalų (sandėlių), rezervuarų teisinės registracijos dokumentų ar sutarčių (sutarčių išrašų), kurių pagrindu pareiškėjas naudojasi dujų terminalais (sandėliais), rezervuarais (kai terminalai (sandėliai), rezervuarai nepriklauso pareiškėjui nuosavybės teise), pareiškėjo patvirtintas kopijas ar jų išrašus. Tuo atveju, kai neturima terminalų (sandėlių, rezervuarų) ir didmeninę prekybą dujomis planuojama vykdyti pristatant jas tiesiogiai dujų pirkėjams – šių dokumentų pateikti nereikia;

3. pažymą apie darbuotojus (nurodyti darbuotojų skaičių, jų kvalifikaciją ir kokias funkcijas jie vykdys);

4. pareiškėjo avarinės tarnybos nuostatus arba sutarties su ūkio subjektu, nustatyta tvarka turinčiu teisę atlikti avarijų (sutrikimų) lokalizavimo ir likvidavimo darbus, kopiją ar jos išrašą.

5. deklaraciją apie pareiškėjo atitikimą Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių 24 punkto reikalavimams (Leidimų išdavimo taisyklių 10 priedas).

Leidimo turėtojas, norintis leidime įrašytus duomenis papildyti, pateikia prašymą, kuriame papildomai nurodoma:

1. turimo leidimo rūšis, numeris ir išdavimo data;

2. prašomi įrašyti nauji  suskystintų naftos dujų pavadinimai ir kodai;

3. prašomi įrašyti papildomi suskystintų naftos dujų terminalų, sandėlių, rezervuarų adresai. Šiuo atveju leidimo turėtojas pateikia duomenis, įrodančius technologinius pajėgumus pagal Leidimų išdavimo taisyklių 31 punkte nurodytus reikalavimus.

Leidimo turėtojas, norintis leidime įrašytus duomenis patikslinti, pateikia prašymą, kuriame papildomai nurodo turimo leidimo rūšį, numerį ir išdavimo datą.

Prašymas patikslinti leidimą teikiamas, kai:

1. juridinis asmuo (įmonė) pakeičia leidime nurodytą buveinę, teisinę formą ar pavadinimą;

2. teisės aktų nustatyta tvarka suteikiamas naujas įmonės kodas;

3. leidimo turėtojas prašo išbraukti iš leidimo įrašytus suskystintųjų naftos dujų terminalų, sandėlių ir rezervuarų adresus arba keičiasi prekybos nefasuotais naftos produktais vietos, terminalo, sandėlio adresas;

4. teisės aktų nustatyta tvarka suteikiamas naujas pavadinimas gyvenamosioms vietovėms, gatvėms, pastatams, statiniams (kai keičiasi rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo ūkio subjekto, turinčio leidimą);

5. pasikeičia fizinio asmens, turinčio leidimą duomenys (vardas, pavardė ir adresas).

Leidimo turėtojas, norintis sustabdyti leidimo galiojimą, panaikinti leidimo sustabdymo galiojimą, panaikinti leidimo galiojimą ir (ar)gauti leidimo dublikatą, pateikia prašymą, kuriame papildomai nurodoma turimo leidimo rūšis, numeris ir išdavimo data.

Kai leidimo turėtojas pateikia prašymą panaikinti leidimo sustabdymo galiojimą, privalo pateikti dokumentus, įrodančius, kad reguliuojamos veiklos pažeidimai pašalinti, išskyrus atvejį, nurodytą energetikos įstatymo 21 straipsnio 5 dalies 5 punkte.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

1.Duomenys apie juridinį asmenį (pavadinimas, registracijos kodas, registracijos adresas, patikrinama ar nėra pardėta bankroto, reorganizavimo, restruktūrizavimo ir (ar) likvidavimo procedūra) gaunami iš Juridinių asmenų registro tvarkymo svetainės;

2. Duomenys apie fizinį asmenį (ar nėra jo atžvilgiu pradėta bankroto procedūra);

3. Informacija dėl pareiškėjo veiklos:

- iš Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos dėl atitikties Leidimų išdavimo taisyklių 24 punkto reikalavimams. Į informatikos ir ryšių departamentą kreipiamasi tik tuo atveju, jeigu kyla pagrįstų abejonių dėl pareiškėjo deklaracijoje nurodytų duomenų (Leidimų išdavimo taisyklių 10 priedas).

3. Informacija, apie pareiškėjo nustatytos valstybinės rinkliavos už paslaugos suteikimą sumokėjimą.

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Ekonomikos sk. vyr. specialistė Rasa Čižauskienė, tel. (8 37) 30 55 41, el. p. rasa.cizauskiene@krs.lt

 

Galite užsakyti elektroniniu būdu portale epaslaugos.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Ekonomikos sk. vedėjas Artūras Pupalė, tel. (8 37) 30 55 42, el. p. ekonomika@krs.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

1. Leidimas išduodamas per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo išduoti leidimą ir informacijos registravimo dienos.

2. Leidimas pakeičiamas (kai papildomi ir (ar) patikslinami leidime įrašyti duomenys) ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo dokumentų reikalingų duomenims papildyti ir (ar) patikslinti dienos;

3. Leidimo dublikatas išduodamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo dokumentų, kurių reikia dublikatui išduoti registravimo dienos.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Už leidimų verstis didmenine prekyba suskystintosiomis naftos dujomis išdavimą – 490 Eur.

Už leidimų verstis suskystintosiomis naftos dujomis pakeitimą (duomenų papildymą, patikslinimą, dublikatų išdavimą) – 112 Eur.

Vietinės rinkliavos mokėjimo rekvizitai:
 Gavėjas   Kauno rajono savivaldybės administracija
 Gavėjo bankas  Luminor Bank AB
 Banko kodas 40100
 Sąskaitos Nr. LT514010042503175062
 Mokesčio pavadinimas:  Vietinė rinkliava už prekybos (paslaugų teikimo) leidimo išdavimą)

Įmokos kodas: 52952

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas išduoti leidimą verstis didmenine prekyba suskystintosiomis naftos dujomis.

Prašymas išduoti leidimą verstis didmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis, deklaracija

Prašymas papildyti leidimą verstis prekyba suskystintosiomis naftos dujomis.

Prašymas papildyti suskystintų naftos dujų prekybos leidimą, deklaracija

Prašymas patikslinti leidimą verstis prekyba

suskystintosiomis naftos dujomis.

Prašymas patikslinti suskystintų naftos dujų prekybos leidimą, deklaracija

Prašymas išduoti leidimo verstis prekyba suskystintosiomis naftos dujomis dublikatą.

Paraiška dėl suskystintų naftos dujų prekybos leidimo dublikato išdavimo

Prašymas panaikinti leidimo verstis prekyba suskystintosiomis naftos dujomis galiojimą.

Paraiška dėl suskystintų naftos dujų prekybos leidimo panaikinimo

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Prašymas turi būti:

  1. parašytas valstybine kalba arba turėti vertimą į valstybinę kalbą, kurio tikrumas būtų paliudytas Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka;
  2. parašytas įskaitomai;
  3. asmens pasirašytas.