Ekonomikos skyrius

Leidimai verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

EKO003

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

1. Leidimo verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas. 2. Leidimo verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais keitimas. 3. Leidimo verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas.

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Leidimai verstis prekyba nefasuotais naftos produktais yra šių rūšių:

- leidimas verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais;

-. leidimas verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, kurie tiekiami kaip kuro atsargos laivams;

- leidimas verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, kurie tiekiami kaip kuro atsargos orlaiviams.

Leidimas ūkio subjektui išduodamas toje savivaldybėje, kurioje pareiškėjas yra įregistravęs buveinę arba teisės aktų nustatyta tvarka deklaravo gyveną vietą. Kitos valstybės narės asmuo turi teisę kreiptis į bet kurią savivaldybę dėl leidimo verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimo. Šios rūšies leidimas suteikia teisę verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais visoje šalies teritorijoje.

Leidimas išduodamas neterminuotam laikui.

Leidimai verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išduodami valstybės narės piliečiams ar kitiems fiziniams asmenims, kuria naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis arba valstybėje narėje įsteigtiems juridinių asmenų ar kitų organizacijų padaliniams.

Leidimai išduodami asmenims, kurie atitinka Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymu Nr.1-19 (toliau – Leidimų išdavimo taisyklės) 24 punkto reikalavimus ir turi technologinius, finansinius ir vadybinius pajėgumus, leidžiančius tinkamai įvykdyti reguliuojamos veiklos sąlygas (leidimų išdavimo taisyklių 21.3.2, 22 ir 23 punktai).

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas.

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. 1-19 „Dėl leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių patvirtinimo“

Prekybos naftos produktais taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 1-41

Lietuvos Respublikos vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pareiškėjas norintis prekiauti didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, pakeisti leidimą (papildyti ir (ar) patikslinti leidime įrašytus duomenis, išduoti dublikatą), sustabdyti leidimo galiojimą, panaikinti leidimo galiojimo sustabdymą, panaikinti leidimo galiojimą  pateikia paštu, per kurjerį arba elektroninėmis priemonėmis Kauno rajono savivaldybės administracijai arba per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą pateikia prašymą, kuriame nurodoma:

pareiškėjo (juridinio asmens) pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas arba pareiškėjo (fizinio asmens) vardas ir pavardė;

asmens kodas, adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas;

veiklos, kuria verstis prašoma leidimo, rūšis, kokiais nefasuotais naftos produktais numatoma prekiauti. Įrašomi nefasuotų naftos produktų kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą (Leidimų išdavimo taisyklių 2 priedas);

jeigu pareiškėjas (fizinis asmuo) asmens kodo neturi, – tiksli gimimo data;

juridinio asmens prašyme – šie duomenys: įmonės dalyvių, turinčių ne mažiau kaip 10 procentu; akcijų (pajų, dalininku įnašų), vadovų, savininkų vardai, pavardės ir asmens kodai (jeigu fizinis asmuo šį kodą turi), o jeigu dalyvis yra juridinis asmuo, ir juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė;

kokiu būdu pareiškėjas iš leidimus išduodančios institucijos norėtų gauti  informacija

 

Pareiškėjas norintis prekiauti didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, kartu su prašymu turi pateikti:

1. deklaraciją apie nefasuotų naftos produktų sandėliavimo ir prekybos vietas, kurioje nurodomi jų adresai, talpyklų (rezervuarų) skaičius, valstybinės mokesčių inspekcijos nustatyta tvarka suteikti talpyklų (rezervuarų) numeriai, talpa (kub. metrais), terminalų (sandėlių) priklausomybė (nuosavi ar naudojami sutarties pagrindu). Tuo atveju kai neturima terminalų (sandėlių) ir didmeninę prekybą nefasuotais naftos produktais planuojama vykdyti pristatant jas tiesiogiai pirkėjams – šių dokumentų pateikti nereikia;

2. terminalų (sandėlių), talpyklų teisinės registracijos dokumentai ar sutartys, kurių pagrindu pareiškėjas naudojasi nefasuotų naftos produktų terminalais (sandėliais), talpyklomis (kai terminalai(sandėliai), talpyklos nepriklauso pareiškėjui nuosavybės teise), pareiškėjo patvirtintas kopijas ar išrašus. Tuo atveju, kai neturima terminalų (sandėlių) ir didmeninę prekybą nefasuotais naftos produktais planuojama vykdyti pristatant jas tiesiogiai pirkėjams – šių dokumentų pateikti nereikia;

3. pažymą apie darbuotojus (nurodyti darbuotojų skaičių, jų kvalifikaciją ir kokias funkcijas jie vykdys).

4. deklaraciją apie pareiškėjo atitikimą Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių 24 punkto reikalavimams (Leidimų išdavimo taisyklių 10 priedas).

Leidimo turėtojas, norintis leidime įrašytus duomenis papildyti, pateikia prašymą, kuriame papildomai nurodoma:

1. turimo leidimo rūšis, numeris ir išdavimo data;

2. prašomi įrašyti nauji  nefasuotų naftos produktų pavadinimai ir kodai;

3. prašomi įrašyti papildomi nefasuotų naftos produktų terminalų (sandėlių) adresai. Šiuo atveju leidimo turėtojas pateikia duomenis, įrodančius technologinius pajėgumus pagal Leidimų išdavimo taisyklių 32 punkte nurodytus reikalavimus.

Leidimo turėtojas, norintis leidime įrašytus duomenis patikslinti, pateikia prašymą, kuriame papildomai nurodo turimo leidimo rūšį, numerį ir išdavimo datą.

Prašymas patikslinti leidimą teikiamas, kai:

1. juridinis asmuo (įmonė) pakeičia leidime nurodytą buveinę, teisinę formą ar pavadinimą;

2. teisės aktų nustatyta tvarka suteikiamas naujas įmonės kodas;

3. leidimo turėtojas prašo išbraukti iš leidimo įrašytus naftos produktų terminalų (sandėlių), talpyklų adresus arba keičiasi prekybos nefasuotais naftos produktais vietos (terminalo) (sandėlio) adresas;

4. teisės aktų nustatyta tvarka suteikiamas naujas pavadinimas gyvenamosioms vietovėms, gatvėms, pastatams, statiniams (kai keičiasi rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo ūkio subjekto, turinčio leidimą);

5. pasikeičia fizinio asmens, turinčio leidimą duomenys (vardas, pavardė ir adresas).

Leidimo turėtojas, norintis sustabdyti leidimo galiojimą, panaikinti leidimo sustabdymo galiojimą, panaikinti leidimo galiojimą ir (ar)gauti leidimo dublikatą, pateikia prašymą, kuriame papildomai nurodoma turimo leidimo rūšis, numeris ir išdavimo data.

Kai leidimo turėtojas pateikia prašymą panaikinti leidimo sustabdymo galiojimą, privalo pateikti dokumentus, įrodančius, kad reguliuojamos veiklos pažeidimai pašalinti, išskyrus atvejį, nurodytą energetikos įstatymo 21 straipsnio 5 dalies 5 punkte.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

1.Duomenys apie juridinį asmenį (pavadinimas, registracijos kodas, registracijos adresas, patikrinama ar nėra pardėta bankroto, reorganizavimo, restruktūrizavimo ir (ar) likvidavimo procedūra) gaunami iš Juridinių asmenų registro tvarkymo svetainės;

2. Duomenys apie fizinį asmenį (ar nėra jo atžvilgiu pradėta bankroto procedūra);

3. Informacija dėl pareiškėjo veiklos:

- iš Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos dėl atitikties Leidimų išdavimo taisyklių 24 punkto reikalavimams.  Į informatikos ir ryšių departamentą kreipiamasi tik tuo atveju, jeigu kyla pagrįstų abejonių dėl pareiškėjo deklaracijoje nurodytų duomenų (Leidimų išdavimo taisyklių 10 priedas).

3. Informacija,  apie pareiškėjo nustatytos valstybinės rinkliavos už paslaugos suteikimą sumokėjimą.

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Ekonomikos sk. vyr. specialistė Rasa Čižauskienė, tel. (8 37) 30 55 41, el. p. rasa.cizauskiene@krs.lt

 

Galite užsakyti elektroniniu būdu portale epaslaugos.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Ekonomikos sk. vedėjas Artūras Pupalė, tel. (8 37) 30 55 42, el. p. ekonomika@krs.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

1. Leidimas išduodamas per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo išduoti leidimą ir informacijos registravimo dienos.

2. Leidimas pakeičiamas (kai papildomi ir (ar) patikslinami leidime įrašyti duomenys) ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo dokumentų reikalingų duomenims papildyti ir (ar) patikslinti dienos;

3. Leidimo dublikatas išduodamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo dokumentų, kurių reikia dublikatui išduoti registravimo dienos.

4. Kai leidimo turėtojas, kuriam buvo leidimo galiojimas, nustatyta tvarka pateikia dokumentus, įrodančius, kad pažeidimai pašalinti, ne vėliau kaip 10 dienų nuo šių dokumentų įregistravimo dienos, leidimo galiojimo sustabdymas panaikinamas.

5. Leidimų išdavimo taisyklių 76 punkte nurodytais atvejais sprendimą dėl leidimo galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ar galiojimo panaikinimo priima ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po to, kai gaunamas atitinkamas prašymas arba sužinoma apie leidimo turėtojo juridinio asmens pasibaigimą jį likvidavus ar reorganizavus, leidimo turėtojo fizinio asmens mirtį.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Už leidimų verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimą –490 Eur.

Už leidimų verstis nefasuotais naftos produktais pakeitimą (duomenų papildymą, patikslinimą, dublikatų išdavimą) – 112 Eur.

Vietinės rinkliavos mokėjimo rekvizitai:

Gavėjas   Kauno rajono savivaldybės administracija
Gavėjo bankas  Luminor Bank AB
Banko kodas 40100
Sąskaitos Nr. LT514010042503175062
Mokesčio pavadinimas:  Vietinė rinkliava už prekybos (paslaugų teikimo) leidimo išdavimą)

Įmokos kodas: 52552

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas išduoti leidimą verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais.

prašymas išduoti leidimą verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, deklaracija

Prašymas papildyti leidimą verstis prekyba nefasuotais naftos produktais.

prašymas papildyti leidimą verstis prekyba nefasuotais naftos produktais, deklaracija

Prašymas patikslinti leidimą verstis prekyba nefasuotais naftos produktais.

prašymas patikslinti leidimą verstis prekyba nefasuotais naftos produktais, deklaracija

Prašymas išduoti leidimo verstis prekyba nefasuotais naftos produktais dublikatą.

Prašymas išduoti leidimo verstis prekyba nefasuotais naftos produktais dublikatą

Prašymas panaikinti leidimo verstis prekyba nefasuotais naftos produktais galiojimą.

 prašymas panaikinti leidimo verstis prekyba nefasuotais naftos produktais  galiojimą

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Prašymas turi būti:

  1. parašytas valstybine kalba arba turėti vertimą į valstybinę kalbą, kurio tikrumas būtų paliudytas Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka;
  2. parašytas įskaitomai;
  3. asmens pasirašytas.