Ekonomikos skyrius

Įtraukimas į Kauno rajono savivaldybės asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

-

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Įtraukimas į Kauno rajono savivaldybės asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Parama būstui išsinuomoti teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu.

Kauno rajono savivaldybės asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašo tvarkymo ir tikslinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno r. savivaldybės administracijos  2020-10-25 įsakymu  Nr. ĮS-2023, reglamentuoja asmenų ir šeimų įrašymo į Kauno rajono savivaldybės asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą (toliau – Sąrašas) bei išbraukimo iš Sąrašo tvarką.

Asmenys ir šeimos, kurie pageidauja būti įrašyti į Sąrašą, Savivaldybės administracijos direktoriui pateikia prašymą suteikti paramą būstui išsinuomoti, įrašyti į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą pagal (BP-3) formą (toliau – Prašymas), patvirtintą Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu. Prie prašymo papildomai pateikia informaciją apie pajamas, vadovaujantis Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalimi, neįskaitomas į asmenų ir šeimų gaunamas pajamas, pateikiant užpildytą Prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašo 6 priedą, patvirtintą Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

 1. Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas.
 2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015-04-10 įsakymu Nr. A1-195 patvirtintas Prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašas.
 3. Kauno rajono savivaldybės asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašo tvarkymo ir tikslinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. ĮS-2023 „Dėl Kauno rajono savivaldybės asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašų tvarkymo ir tikslinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Kartu su Prašymu pateikiami dokumentai, įrodantys teisę į socialinio būsto nuomą:

 1. dokumentai, patvirtinantys, kad motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vieni augina vaiką (-us) ir (ar) vaiką (-us), kuriam (-iems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) (ištuokos, mirties faktą patvirtinančius dokumentus ar kitus dokumentus);
 2. įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo;
 3. atstovavimą patvirtinantis dokumentas, kai prašymą pateikia kitas asmuo;
 4. kiti dokumentai, įrodantys asmenų teisę į paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

 1. valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas apie nuosavybės teise turimą ir (ar) turėtą būstą;
 2. turto (įskaitant gautas pajamas) deklaracija už praėjusius kalendorinius metus;
 3. dokumentai, patvirtinantys, kad motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vieni augina vaiką (-us) ir (ar) vaiką (-us), kuriam (-iems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) (ištuokos, mirties faktą patvirtinančius dokumentus ar kitus dokumentus);
 4. įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo;
 5. atstovavimą patvirtinantis dokumentas, kai prašymą pateikia kitas asmuo;
 6. mokymo įstaigos pažyma apie į šeimos sudėtį įskaitomus asmenis, kurie yra nesusituokę ir savo vaikų neauginantys pilnamečiai vaikai iki 24 metų ir (ar) pilnamečiai vaikai iki 24 metų, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta rūpyba ir kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, aukštosiose mokyklose, bendrojo ugdymo mokyklas ar profesinio mokymo įstaigas baigę pilnamečiai vaikai ir (ar) pilnamečiai vaikai, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta rūpyba, nuo bendrojo ugdymo mokyklų ar profesinio mokymo įstaigų baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos;
 7. kiti dokumentai, įrodantys asmenų teisę į paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti.

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kauno rajono savivaldybės administracijos

Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė Virginija Grajauskienė,

tel. 8 614 05 214, el.p. virginija.grajauskiene@krs.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Kauno rajono savivaldybės administracijos
Ekonomikos skyriaus vedėjas Artūras Pupalė,

tel. (8 615) 55 937, el. paštas arturas.pupale@krs.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

30 kalendorinių dienų. 

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Nemokama

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo suteikti paramą būstui išsinuomoti BP-3 forma (įrašyti į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą).

 Prašymas

Prie prašymo papildomai pateikia užpildytą Pajamų, kurios, vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalimi, neįskaitomos į asmenų ir šeimų gaunamas pajamas, sąrašą  6 priedą.

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Asmenys ir šeimos, kurie pageidauja būti įrašyti į Sąrašą, Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka turi deklaruoti turtą ir gautas pajamas.

Prašymas turi būti:

 1. parašytas valstybine kalba arba turėti vertimą į valstybinę kalbą, kurio tikrumas būtų paliudytas Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka;
 2. parašytas įskaitomai;
 3. asmens pasirašytas.