Civilinės metrikacijos skyrius

Vardo, pavardės keitimo registravimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

CMS018

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Vardo, pavardės keitimo registravimas

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Pasirinktas vardas ir (ar) pavardė, į kurį keičiamas turimas vardas ir (ar) pavardė, turi atitikti pareiškėjo lytį, neprieštarauti gerai moralei ir Lietuvos Respublikos viešajai tvarkai, o kai keičiamas nepilnamečio vaiko vardas ir (ar) pavardė, – taip pat ir geriausiems vaiko interesams.

Vardo pakeitimu laikomas vieno vardo pakeitimas į kitą vieną vardą, vieno vardo pakeitimas į du vardus arba atvirkščiai, taip pat dviejų vardų pakeitimas į kitus du vardus ar dviejų turimų vardų eiliškumo pakeitimas.

Asmuo savo turimą vienanarę arba dvinarę pavardę gali keisti į kitą vienanarę arba dvinarę pavardę. 

Vardo ir pavardės pakeitimo pagrindai nurodyti „Asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklėse“.

Keisti vardą ir pavardę turi teisę:

 1. Lietuvos Respublikos piliečiai;
 2. Asmenys be pilietybės;
 3. Užsienio valstybių piliečiai.

Šiuos asmens duomenis savarankiškai galima keisti 16 metų amžiaus sulaukusiam pareiškėjui.

Kai keičiamas jaunesnio kaip 16 metų nepilnamečio vaiko vardas ir (ar) pavardė, jo vardu prašymą dėl vardo ir (ar) pavardės pakeitimo civilinės metrikacijos įstaigai pateikia jo atstovas pagal įstatymą.

Vardo ir pavardės pakeitimas registruojamas sudarant asmens paskutinio civilinės būklės įrašo pakeitimo ar papildymo įrašą.

Užsienio valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės leidžiama keisti vardą ir pavardę tik Lietuvos Respublikoje sudarytiems civilinės būklės aktų įrašuose.

 Civilinės metrikacijos įstaiga atlikus civilinės būklės akto įrašo papildymą ar pakeitimą išduoda papildymo ar pakeitimo liudijantį išrašą (Paslauga – Civilinės būklės akto įrašą liudijančio išrašo išdavimas).

Jeigu interesantas pageidauja, Civilinės metrikacijos skyriuje jis gali gauti pakeisto civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą (Paslauga – Civilinės būklės akto įrašą liudijančio išrašo išdavimas).

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864

Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas, 2015-12-03 Nr. XII-2111

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016-12-28 įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas, 2010-12-02 Nr. XI-1196

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) ,,Dėl moterų pavardžių darymo“

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 1996-06-11, Nr. I-1374

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 18 d. nutarimas Nr. 1274 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas „Dėl asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklių patvirtinimo“

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Kai vardą ir (ar) pavardę keičia asmuo sulaukęs 16 metų amžiaus:

 1. Prašymas;
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 3. Dokumentai, pagrindžiantys pareiškėjo prašymą keisti pavardę.

Kai vardas ir (ar) pavardė keičiami jaunesnio nei 16 metų amžiaus asmeniui:

 1. Prašymas;
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 3. Kito iš turimų tėvų rašytinis sutikimas;
 4. Vaiko, jeigu jam yra suėję 10 metų, rašytinis sutikimas;
 5. Dokumentai, pagrindžiantys pareiškėjo prašymą keisti pavardę;
 6. Laisvos formos motyvuotas nepilnamečio vaiko tėvų ar vieno iš jų prašymas, kuriame būtų nurodyta, kodėl pageidaujama keisti vardą.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Dokumentai, kurie patvirtina aplinkybes, dėl kurių civilinės būklės akto įrašas keičiamas, taisomas, papildomas, jeigu asmuo negali jų pateikti, gauna iš kitos civilinės metrikacijos įstaigos ar archyvo.

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistė

Nida Noreikienė

tel. nr. (8 656) 78 711

el. paštas nida.noreikiene@krs.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja

Skirmantė Subačienė

tel. nr. (8 616) 00 486

el. paštas skirmante.subaciene@krs.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Administracinė paslauga kai nėra reikalingas Teisingumo ministerijos leidimas suteikiama per 20 d. d.

Administracinė paslauga kai reikia gauti Teisingumo ministerijos leidimą suteikiama per 60 d. d.

Terminai gali būti pratęsti jeigu reikia gauti civilinės būklės aktų įrašų kopijas iš kitų civilinės metrikacijos įstaigų, kai duomenų nėra Gyventojų registre.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Už vardo, pavardės pakeitimą mokamas 12 EUR mokestis.


Mokėjimo rekvizitai:
Gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Įmokos mokesčio kodas: 52852

Gavėjo bankai ir sąskaitos numeriai:

Sąskaitos numeris

Banko pavadinimas

LT74 4010 0510 0132 4763

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

LT05 7044 0600 0788 7175

AB SEB bankas

LT32 7180 0000 0014 1038

AB Šiaulių bankas

LT74 7400 0000 0872 3870

Danske Bank A/S LT filialas

LT24 7300 0101 1239 4300

AB „Swedbank"

LT42 7230 0000 0012 0025

UAB Medicinos bankas


Mokėjimo būdai:
• Internetu;
• Bankų skyriuose;
• AB „Lietuvos paštas" pašto skyriuose;
• Informacinėse „Maxima“ kasose;
• Mokėjimo savitarnos terminaluose FOXBOX;
• UAB „Perlo paslaugos" terminaluose.

Įmokos kvite privalu nurodyti duomenis asmens, kurio vardu pateiktas prašymas, o ne giminaičio ir (ar) kito asmens duomenis.

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo pakeisti 16 metų sulaukusio asmens vardą ir (ar) pavardę forma

Prašymo pakeisti jaunesnio kaip 16 metų nepilnamečio vaiko vardą ir (ar) pavardę forma

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Asmuo į civilinės metrikacijos skyrių gali kreiptis tiesiogiai, registruotu paštu, per kurjerį arba per MGVDIS informacinę sistemą.

https://mgvdisisorinis.registrucentras.lt

Prašymas turi būti:

 1. parašytas valstybine kalba arba turėti vertimą į valstybinę kalbą, kurio tikrumas būtų paliudytas Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka;
 2. parašytas įskaitomai;
 3. asmens pasirašytas.