Civilinės metrikacijos skyrius

Tėvystės pripažinimo registravimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

CMS003

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Tėvystės pripažinimo registravimas

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Tėvystės pripažinimą civilinės metrikacijos įstaiga registruoja savo iniciatyva (interesantui kreiptis nereikia), remdamasi notaro ar teismo patvirtintu pareiškimu dėl tėvystės pripažinimo.

Ši paslauga apima gimimo įrašo sudarymą arba gimimo įrašo pakeitimą, papildymą.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas, 2015-12-03 Nr. XII-2111

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016-12-28 įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas, 2010-12-02 Nr. XI-1196

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) ,,Dėl moterų pavardžių darymo“

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 1996-06-11, Nr. I-1374

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 18 d. nutarimas Nr. 1274 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Jeigu vaiko gimimas neįregistruotas ir civilinės metrikacijos įstaiga nėra gavusi pareiškimo dėl tėvystės pripažinimo, asmuo turi pateikti notaro ar teismo patvirtintą pareiškimą dėl tėvystės pripažinimo.

Jei vaiko tėvai pateikia užsienio valstybėje sudarytus tėvystės pripažinimo dokumentus, turi būti pateiktas tėvų ar vieno iš jų prašymas, asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai. Užsienio teismų sprendimai turi būti pripažinti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, išversti į lietuvių kalbą.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

1. Notaro arba teismo patvirtintas vyro, laikančiu save vaiko tėvu, ir motinos bendras pareiškimas dėl tėvystės pripažinimo (per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą);

2. įsiteisėjusius Lietuvos Respublikos teismų sprendimus, priimtus po 2017 m. sausio 1 d., kuriais remiantis registruojamas, pakeičiamas, ištaisomas, papildomas, atkuriamas, anuliuojamas civilinės būklės akto įrašas, – per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą;

3.  įsiteisėjusius Lietuvos Respublikos teismų sprendimus, priimtus iki 2016 m. gruodžio 31 d., civilinės metrikacijos įstaigai pateikia pareiškėjas, jeigu šie teismų sprendimai nebuvo gauti tiesiogiai iš juos priėmusių teismų.

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistė

Aušra Smailienė

tel. nr.  (8 670) 88 503

el. paštas ausra.smailiene@krs.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja

Skirmantė Subačienė

tel. nr.   (8 616) 00 486

el. paštas skirmante.subaciene@krs.lt 

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

1 d.d.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Valstybės rinkliava už tėvystės pripažinimą neimama.

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

-

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Asmuo į civilinės metrikacijos įstaigą gali kreiptis tiesiogiai, registruotu paštu, per kurjerį arba per MEP informacinę sistemą.

https://mepis.registrucentras.lt/web/mepis

Prašymas turi būti:

  1. parašytas valstybine kalba arba turėti vertimą į valstybinę kalbą, kurio tikrumas būtų paliudytas Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka;
  2. parašytas įskaitomai;
  3. asmens pasirašytas.