Civilinės metrikacijos skyrius

Prašymo sudaryti santuoką priėmimas ir santuokos registravimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

CMS006

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Prašymo sudaryti santuoką priėmimas ir santuokos registravimas

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Norintys susituokti asmenys civilinės metrikacijos įstaigai arba konsulinei įstaigai asmeniškai paduoda teisingumo ministro nustatytos formos prašymą įregistruoti santuoką, kuriame patvirtina, kad prašyme jų nurodyti duomenys yra teisingi ir yra įvykdytos visos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.12–3.17 straipsniuose nustatytos santuokos sudarymo sąlygos.

Santuokos registravimas vyksta ir savivaldybės tarybos nustatytose reprezentacinėse vietose arba norinčių susituokti asmenų pasirinktose vietose.

Ši paslauga apima prašymo sudaryti santuoką priėmimą, santuokos sudarymo įrašo sudarymą.

Santuoka registruojama praėjus ne mažiau kaip vienam mėnesiui nuo prašymo įregistruoti santuoką padavimo dienos.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864

Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas, 2015-12-03 Nr. XII-2111

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016-12-28 įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas, 2010-12-02 Nr. XI-1196

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) ,,Dėl moterų pavardžių darymo“

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 1996-06-11, Nr. I-1374

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 18 d. nutarimas Nr. 1274 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas.      

2. Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai.

3. Jei norintis susituokti yra užsienio valstybės pilietis, pateikiama:

3.1. Jo valstybės kompetentingos institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad jo santuokai nėra kliūčių;

3.2. Asmens dokumento kopija;

3.3. Ištuokos dokumentas, jei asmuo yra išsituokęs;

3.4. Buvusio sutuoktinio mirties faktą patvirtinantis dokumentas.

Jei norintis susituokti asmuo yra užsienio valstybės pilietis, civilinės metrikacijos įstaigai paduodamas prašymą įregistruoti santuoką privalo pateikti savo kilmės valstybės kompetentingos institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad pagal jo kilmės valstybės teisę santuokai nėra kliūčių. Jeigu nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantis asmuo be pilietybės, pabėgėlis ar užsienietis, kuriam suteikta papildoma apsauga Lietuvos Respublikoje, šio dokumento pateikti negali, jis pasirašo teisingumo ministro nustatytos formos deklaraciją, kuria patvirtina, kad nėra kliūčių sudaryti santuoką Lietuvos Respublikoje (toliau – deklaracija apie kliūčių sudaryti santuoką Lietuvos Respublikoje nebuvimą).

Jei norintis susituokti asmuo yra užsienietis, išskyrus Europos Sąjungos ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečius, civilinės metrikacijos įstaigai taip pat turi būti pateiktas jo teisėtą buvimą Lietuvos Respublikoje prašymo įregistruoti santuoką pateikimo ir santuokos registravimo metu patvirtinantis dokumentas. Jeigu paduodamas prašymą įregistruoti santuoką šis asmuo neturi teisėtą buvimą Lietuvos Respublikoje būsimos santuokos registravimo metu patvirtinančio dokumento, toks dokumentas turi būti pateiktas civilinės metrikacijos įstaigai iki santuokos registravimo. Jeigu civilinės metrikacijos įstaigai kyla abejonių dėl šio asmens teisėto buvimo Lietuvos Respublikoje, ji kreipiasi išvados į Valstybės sienos apsaugos tarnybą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Jeigu pateikiamos Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybių institucijų išduotų dokumentų kopijos, jos atitinkamai turi būti patvirtintos notaro arba konsulinio pareigūno parašu ir antspaudu su Lietuvos valstybės herbu.

Apie prašymą įregistruoti santuoką skelbiama viešai.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Prašymo įregistruoti santuoką padavimas registruotu paštu ar per kurjerį:


1. prašymas turi būti originalus, t. y. su aiškiai matomais ranka pasirašytais
originaliais parašais (kaip minėta, gali būti atsiųsti ir du atskiri prašymai);
2.  prie prašymo įregistruoti santuoką originalo turi būti pridėtos asmens tapatybę
patvirtinančių dokumentų kopijos (nereikalaujama, kad kopijos būtų patvirtintos
Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių (toliau – Taisyklės) 18 punkte
nustatyta tvarka);

3. prie prašymo įregistruoti santuoką originalo gali būti pridėti kitų reikalingų
dokumentų originalai ar jų kopijos (nereikalaujama, kad kopijos būtų patvirtintos
Taisyklių 18 punkte nustatyta tvarka);
4. iki santuokos registravimo turi būti pateikti visų anksčiau pateiktų dokumentų
originalai, jei jie nebuvo pateikti kartu su siunčiamu prašymu, ar Taisyklių 18
punkte nustatyta tvarka patvirtintos jų kopijos (išskyrus asmens tapatybę
patvirtinančius dokumentus – santuoka registruojama tik pateikus originalų
dokumentą).

Prašymo įregistruoti santuoką padavimas elektroninio ryšio priemonėmis (el. paštu, per
e.pristatymo sistemą, per e.valdžios vartus, per MEPIS ir pan.):

1.  pateikiamas prašymas įregistruoti santuoką su abiejų norinčių susituokti asmenų
parašais (arba du atskirai užpildyti prašymai, kurių kiekviename yra pateikiančio
prašymą asmens parašas);
2 . pateikiamos asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijos (skenuoti
dokumentai ar jų fotokopijos); jei asmuo paduoda prašymą įregistruoti santuoką
per MEPIS, paduodančiojo asmens tapatybė patvirtinama elektroninės atpažintis
priemonėmis (Taisyklių 13.2 punktas), todėl jo asmens tapatybės dokumento
kopijos pridėti neprivaloma; tačiau civilinės metrikacijos įstaiga turėtų įsitikinti, ar
šiam asmeniui išduotas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas galios
santuokos sudarymo metu ir įspėti asmenį apie tokio dokumento pateikimo
būtinybę registruojant santuoką;
3. pateikiami suskaitmeninti (pavyzdžiui, skenuoti dokumentai ar jų fotokopijos) visi
santuokos registravimui būtini dokumentai;
4. iki santuokos registravimo turi būti pateikti visų anksčiau pateiktų dokumentų
originalai ar Taisyklių 18 punkte nustatyta tvarka patvirtintos jų kopijos (išskyrus
asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus – santuoka registruojama tik pateikus
originalų dokumentą).

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialsitė

Nida Noreikienė

tel. (8 656) 78 711

el. paštas nida.noreikiene@krs.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja

Skirmantė Subačienė

tel. (8 616) 00 486

el. paštas skirmante.subaciene@krs.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Santuokos registravimo laikas paskiriamas susitarus su norinčiais susituokti asmenimis. Santuoka registruojama praėjus ne mažiau kaip vienam mėnesiui nuo prašymo įregistruoti santuoką  padavimo dienos.

Esant Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymo 18 straipsnyje nurodytoms priežastims, santuoka gali būti registruojama nepraėjus vienam mėnesiui, bet praėjus ne mažiau kaip dviem savaitėms nuo prašymo įregistruoti santuoką padavimo dienos. Tokiu atveju norintys susituokti asmenys civilinės metrikacijos įstaigai ar konsulinei įstaigai turi pateikti tam tikros  institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį nurodytą svarbią priežastį.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Valstybės rinkliava už santuokos registravimą imama 20 EUR

Valstybės rinkliava už santuokos registravimą savivaldybės tarybos nustatytose reprezentacinėse vietose arba norinčių susituokti pasirinktose vietose imama 60EUR

Jeigu interesantas pageidauja, Civilinės metrikacijos skyriuje jis gali gauti santuokos įrašą liudijantį išrašą (Paslauga – Civilinės būklės akto įrašą liudijančio išrašo išdavimas).

Mokėjimo rekvizitai:
Gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Įmokos mokesčio kodas: 52852

Gavėjo bankai ir sąskaitos numeriai:

Sąskaitos numeris

Banko pavadinimas

LT74 4010 0510 0132 4763

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

LT05 7044 0600 0788 7175

AB SEB bankas

LT32 7180 0000 0014 1038

AB Šiaulių bankas

LT74 7400 0000 0872 3870

Danske Bank A/S LT filialas

LT24 7300 0101 1239 4300

AB „Swedbank"

LT42 7230 0000 0012 0025

UAB Medicinos bankas


Mokėjimo būdai:
• Internetu;
• Bankų skyriuose;
• AB „Lietuvos paštas" pašto skyriuose;
• Informacinėse „Maxima“ kasose;
• Mokėjimo savitarnos terminaluose FOXBOX;
• UAB „Perlo paslaugos" terminaluose.

Įmokos kvite privalu nurodyti duomenis asmens, kurio vardu pateiktas prašymas, o ne giminaičio ir (ar) kito asmens duomenis.

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Asmuo į civilinės metrikacijos skyrių gali kreiptis tiesiogiai, registruotu paštu, per kurjerį arba per MGVDIS informacinę sistemą.

https://mgvdisisorinis.registrucentras.lt

 

Prašymas turi būti:

  1. parašytas valstybine kalba arba turėti vertimą į valstybinę kalbą, kurio tikrumas būtų paliudytas Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka;
  2. parašytas įskaitomai;
  3. asmens pasirašytas.