Civilinės metrikacijos skyrius

Prašymo sudaryti santauką priėmimas ir santuokos registravimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

CMS006

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Prašymo sudaryti santauką priėmimas ir santuokos registravimas

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Prašymo įregistruoti santuoką priėmimas ir santuokos registravimas vyksta Raudondvario dvare, adresu Pilies Takas 1, Raudondvario k., Raudondvario sen., Kauno r. sav.

Santuokos registravimas vyksta ir savivaldybės tarybos nustatytose reprezentacinėse vietose arba norinčių susituokti pasirinktose vietose.

Ši paslauga apima prašymo sudaryti santuoką priėmimą, santuokos sudarymo įrašo sudarymą.

Prašymas įregistruoti santuoką paduodamas asmeniškai civilinės metrikacijos įstaigoje. Santuoka registruojama praėjus ne mažiau kaip vienam mėnesiui nuo prašymo įregistruoti santuoką padavimo dienos.

Prašymas įregistruoti santuoką pateikiamas raštu.

Prašymas patikrinti duomenis, reikalingus santuokos prašymo pateikimui gali būti pateikiamas per MEPIS (Metrikacijos paslaugų informacinė sistema).

https://mepis.registrucentras.lt/web/mepis

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864

Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas, 2015-12-03 Nr. XII-2111

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016-12-28 įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas, 2010-12-02 Nr. XI-1196

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) ,,Dėl moterų pavardžių darymo“

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 1996-06-11, Nr. I-1374

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 18 d. nutarimas Nr. 1274 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas (pildomas skyriuje).

2. Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai.

3. Jei norintis susituokti yra užsienio valstybės pilietis, pateikiama:

3.1. Jo valstybės kompetentingos institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad jo santuokai nėra kliūčių.

3.2. Asmens dokumento kopija.

3.3. Ištuokos dokumentas, jei asmuo yra išsituokęs.

3.4. Buvusio sutuoktinio mirties faktą patvirtinantis dokumentas.

Užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą ir legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip.

Jeigu pateikiamos Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybių institucijų išduotų dokumentų kopijos, jos atitinkamai turi būti patvirtintos notaro arba konsulinio pareigūno parašu ir antspaudu su Lietuvos valstybės herbu.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialsitė

Nida Noreikienė

tel. (8 656) 78 711

el. paštas nida.noreikiene@krs.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja

Skirmantė Subačienė

tel. (8 616) 00 486

el. paštas skirmante.subaciene@krs.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Santuokos registravimo laikas paskiriamas susitarus su norinčiais susituokti asmenimis. Santuoka registruojama praėjus ne mažiau kaip vienam mėnesiui nuo prašymo įregistruoti santuoką  padavimo dienos.

Esant Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymo 18 straipsnyje nurodytoms priežastims, santuoka gali būti registruojama nepraėjus vienam mėnesiui, bet praėjus ne mažiau kaip dviem savaitėms nuo prašymo įregistruoti santuoką padavimo dienos. Tokiu atveju norintys susituokti asmenys civilinės metrikacijos įstaigai ar konsulinei įstaigai turi pateikti tam tikros  institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį nurodytą svarbią priežastį.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Valstybės rinkliava už santuokos registravimą imama 20 EUR

Valstybės rinkliava už santuokos registravimą savivaldybės tarybos nustatytose reprezentacinėse vietose arba norinčių susituokti pasirinktose vietose imama 60EUR

 

Mokėjimo rekvizitai:
Gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Įmokos mokesčio kodas: 52852

Gavėjo bankai ir sąskaitos numeriai:

Sąskaitos numeris

Banko pavadinimas

LT74 4010 0510 0132 4763

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

LT05 7044 0600 0788 7175

AB SEB bankas

LT32 7180 0000 0014 1038

AB Šiaulių bankas

LT74 7400 0000 0872 3870

Danske Bank A/S LT filialas

LT24 7300 0101 1239 4300

AB „Swedbank"

LT42 7230 0000 0012 0025

UAB Medicinos bankas


Mokėjimo būdai:
• Internetu;
• Bankų skyriuose;
• AB „Lietuvos paštas" pašto skyriuose;
• Informacinėse „Maxima“ kasose;
• Mokėjimo savitarnos terminaluose FOXBOX;
• UAB „Perlo paslaugos" terminaluose.

Įmokos kvite privalu nurodyti duomenis asmens, kurio vardu pateiktas prašymas, o ne giminaičio ir (ar) kito asmens duomenis.

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas

 

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Apie prašymą įregistruoti santuoką skelbiama viešai.