Civilinės metrikacijos skyrius

Civilinės būklės akto įrašo kopijos, nuorašo, išrašo išdavimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

CMS017

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Civilinės būklės akto įrašo kopijos, nuorašo, išrašo išdavimas

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Ši paslauga apima papildymo ar pakeitimo, gimimo, santuokos, ištuokos ir mirties įrašą liudijančių išrašų išdavimą.

  1. Civilinės būklės akto įrašą liudijantys išrašai išduodami asmeniui, kuriam įregistruotas civilinės būklės aktas, arba jo atstovui. Mirusio asmens civilinės būklės aktų išrašai išduodami mirusiojo sutuoktiniui, artimiesiems giminaičiams ir įpėdiniams.
  2. Gimimo įrašą liudijantis išrašas išduodamas asmeniui, sulaukusiam 16 metų amžiaus, taip pat, nepriklausomai nuo asmens amžiaus, jo tėvams ir įtėviams. Globojamų asmenų gimimo įrašą liudijantys išrašai išduodami jų atstovams pagal įstatymą.
  3. Išrašai gali būti išduodami turinčio teisę gauti išrašą asmens rašytiniame prašyme, kurį jis pateikė civilinės metrikacijos įstaigai arba konsulinei įstaigai, nurodytam asmeniui. Tokiu atveju išrašą atsiimantis asmuo civilinės metrikacijos įstaigai arba konsulinei įstaigai turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
  4. Išrašai gali būti išduodami turinčio teisę gauti išrašą asmens rašytiniame prašyme, kurį jis pateikė civilinės metrikacijos įstaigai arba konsulinei įstaigai, nurodytam asmeniui. Tokiu atveju išrašą atsiimantis asmuo civilinės metrikacijos įstaigai arba konsulinei įstaigai turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864

Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas, 2015-12-03 Nr. XII-2111

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016-12-28 įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas, 2010-12-02 Nr. XI-1196

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) ,,Dėl moterų pavardžių darymo“

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 1996-06-11, Nr. I-1374

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 18 d. nutarimas Nr. 1274 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas.

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

3. Jei civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą turi gauti įgaliotas asmuo – įgaliojimas.

4. Jei civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą turi gauti įstatyminis ar testamentinis paveldėtojas – tai įrodantys dokumentai.

 

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Civilinės būklės aktų įrašų kopijas iš kitų civilinės metrikacijos įstaigų, kai duomenų nėra Gyventojų registre.

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistė

Eglė Jankauskienė

tel. nr.  (8 670) 88 490

el. paštas  egle.jankauskiene@krs.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja

Skirmantė Subačienė

tel. nr.  (8 616) 00 486

el. paštas skirmante.subaciene@krs.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Iki 20 d.d. (terminas gali būti pratęstas jeigu reikia gauti civilinės būklės aktų įrašų kopijas iš kitų civilinės metrikacijos įstaigų, kai duomenų nėra Gyventojų registre).

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Už civilinės būklės akto įrašo išrašo išdavimą mokamas 2,90 EUR mokestis.

Mokėjimo rekvizitai:
Gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Įmokos mokesčio kodas: 52852


Gavėjo bankai ir sąskaitos numeriai:

Sąskaitos numeris

Banko pavadinimas

LT74 4010 0510 0132 4763

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

LT05 7044 0600 0788 7175

AB SEB bankas

LT32 7180 0000 0014 1038

AB Šiaulių bankas

LT74 7400 0000 0872 3870

Danske Bank A/S LT filialas

LT24 7300 0101 1239 4300

AB „Swedbank"

LT42 7230 0000 0012 0025

UAB Medicinos bankas

 

Mokėjimo būdai:
• Internetu;
• Bankų skyriuose;
• AB „Lietuvos paštas" pašto skyriuose;
• Informacinėse „Maxima“ kasose;
• Mokėjimo savitarnos terminaluose FOXBOX;
• UAB „Perlo paslaugos" terminaluose.

Įmokos kvite privalu nurodyti duomenis asmens, kurio vardu pateiktas prašymas, o ne giminaičio ir (ar) kito asmens duomenis.

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Civilinės metrikacijos įstaiga, konsulinė įstaiga ar Registrų centras asmens pageidavimu išduoda teisingumo ministro nustatytos formos civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą (toliau – išrašas).

Išrašai gali būti išduodami gavus pareiškėjo prašymą iš karto po civilinės būklės akto įregistravimo arba bet kada vėliau.

Asmens prašymu prie gimimą, santuoką, mirtį liudijančių išrašų išduodamos daugiakalbės standartinės formos.

Asmuo į civilinės metrikacijos skyrių gali kreiptis tiesiogiai, registruotu paštu, per kurjerį arba per MGVDIS informacinę sistemą.

https://mgvdisisorinis.registrucentras.lt

 

Prašymas turi būti:

  1. parašytas valstybine kalba arba turėti vertimą į valstybinę kalbą, kurio tikrumas būtų paliudytas Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka;
  2. parašytas įskaitomai;
  3. asmens pasirašytas.