Bendrasis skyrius

Darbo laikas

P–K
8.00–17.00
Pn
8.00–15.45
Pietų pertrauka 12.00–12.45

Informacija

Bendrojo skyriaus nuostatai

Peržiūrėti

Bendrojo skyriaus vykdomos funkcijos
 1. Priima asmenų prašymus, užregistruoja juos dokumentų valdymo sistemoje „Labbis DVS“ ir perduoda juos institucijos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui.
 2. Pagal dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles tvarko vidaus dokumentaciją: priima, dokumentų valdymo sistemoje „Labbis DVS“ registruoja, skirsto gaunamą ir siunčiamą Savivaldybės administracijos korespondenciją, teisės aktus ir kitus su Savivaldybės veikla susijusius dokumentus.
 3. Rengia Tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų, raštų, pažymų ir kitų dokumentų projektus skyriaus veiklos klausimais.
 4. Daugina ir pateikia vykdytojams gaunamus ir siunčiamus dokumentus, teisės aktus sutartis.
 5. Rūpinasi, kad Savivaldybės administracijoje rengiami ir vadovybės pasirašomi dokumentai atitiktų dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimus.
 6. Sudaro Savivaldybės administracijos dokumentacijos planą, tvarko dokumentus, tvarko Savivaldybės archyvą, atsiskaito Kauno apygardos archyvui.
 7. Paruošia patalpas Tarybos posėdžiams.
 8. Organizuoja Savivaldybės administracijos valdomo turto apskaitą.
 9. Organizuoja administracinio pastato priežiūrą ir apsaugą.
 10. Prižiūri Savivaldybės administracijai priklausantį tarnybinį transportą ir kontroliuoja jų naudojimą pagal paskirtį.
 11. Prižiūri Savivaldybės administracinio pastato vidaus inžinerinius tinklus, užtikrina apskaitos prietaisų funkcionalumą ir tikslų bei savalaikį duomenų perdavimą atitinkamoms institucijoms.
 12. Aprūpina Savivaldybės administracijos darbuotojus darbo priemonėmis, reikalingomis pareiginėms funkcijoms vykdyti.
 13. Organizuoja Savivaldybės mero, Administracijos direktoriaus ir jų pavaduotojų susitikimus, išvykas, aprūpina reprezentacijai skirtais suvenyrais.
 14. Inicijuoja viešuosius pirkimus ir sutarčių rengimą skyriaus kompetencijos klausimais.
 15. Prižiūri Savivaldybės administracijos kompiuterių tinklą, elektroninio pašto sistemą, kompiuterinę techniką ir programinę įrangą, Savivaldybės internetinę svetainę, nuolat ją atnaujina.

Kontaktai

Mingailė Stašaitytė
Bendrojo skyriaus vyr. specialistė, vykdanti Skyriaus vedėjo funkcijas
Kristina Stankevičienė
Vyr. specialistė
(8 37) 305 528
Pareigybės aprašymas
Agnė Keturakytė
Vyr. specialistė
(8 650) 278 11
Pareigybės aprašymas
Šarūnas Urbanavičius
Vyr. specialistas (IT specialistas)
(8 698) 26 501
Pareigybės aprašymas
Antanas Stankevičius
Vyr. specialistas (IT specialistas)
(8 614) 14 546
Pareigybės aprašymas
Svajūnas Kėkštas
Vyr. specialistas (IT specialistas)
(8 620) 12 566
Pareigybės aprašymas
Vytenis Pilka
Vyr. specialistas (IT specialistas seniūnijoms)
(8 601) 92 702
Pareigybės aprašymas
Artūras Civilka
Ūkvedys
(8 686) 54 989
Pareigybės aprašymas
Gražina Čėplienė
Budinti
(8 645) 12 741
Pareigybės aprašymas
Vytautas Balionis
Vairuotojas (mero)
(8 618) 12 551
Pareigybės aprašymas
Remigijus Mačėnas
Vairuotojas
(8 698) 26 536
Pareigybės aprašymas
Gediminas Vilpišauskas
Vairuotojas
(8 615) 21 131
Pareigybės aprašymas
Vladimiras Strabeika
Pagalbinis darbininkas
Pareigybės aprašymas
Mindaugas Laukys
Sargas
Pareigybės aprašymas
Vida Jankauskienė
Sargas
Pareigybės aprašymas