Aplinkos skyrius

Daugiabučių namų ir jų aplinkos atnaujinimo finansavimas iš Savivaldybės daugiabučių namų ir jų aplinkos atnaujinimo, plėtros ir administravimo rėmimo fondo lėšų

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

-

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Daugiabučių namų ir jų aplinkos atnaujinimo finansavimas iš Savivaldybės daugiabučių namų ir jų aplinkos atnaujinimo, plėtros ir administravimo rėmimo fondo lėšų

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Fondo tarybos tikslas – skirstyti Fondo lėšas, siekiant padėti daugiabučių namų, kuriems statybos leidimas išduotas iki 1993 metų, gyventojams išsaugoti gyvenamąjį fondą, sutvarkyti aplinką ir skatinti renovacijos programos įgyvendinimą.

Prašymai teikiami Kauno rajono savivaldybės daugiabučių namų ir jų aplinkos atnaujinimo, plėtros ir administravimo rėmimo fondui, dėl lėšų skyrimo, Kauno rajono savivaldybės daugiabučių namų ir jų aplinkos atnaujinimo, plėtros ir administravimo rėmimo fondo nuostatuose nurodytiems darbams.

Gavusi prašymus, Fondo taryba vertina subjektų pateiktų prašymų pagrįstumą, vertina objektus vietoje, priima sprendimą dėl paramos dydžio ir lėšų skyrimo. Eiliškumas sudaromas pagal prašymų pateikimo datą. Jeigu finansavimo stinga, subjektų prašymai skirti paramą keliami į kitus kalendorinius metus.

 1. Fondo tarybos lėšos naudojamos ir skiriamos:

1.1. daugiabučių namų techniniams defektams, kurie kelia grėsmę namo ar jo konstrukcijų stabilumui ir (ar) žmonių saugumui, likviduoti skiriama 50 proc. reikalingos sumos;

1.2. žemės sklypo prie daugiabučio gyvenamojo namo formavimo dokumentams parengti ir įteisinti – 100 proc. reikalingos sumos;

1.3. daugiabučių namų savininkų bendrijų steigimosi išlaidoms padengti – 100 proc. reikalingos sumos;

1.4. daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo ar modernizavimo projektų investiciniams planams parengti – 50 proc. reikalingos sumos;

1.5. daugiabučio namo aplinkai gerinti (įvažoms, takams, vaikų žaidimo, automobilių stovėjimo aikštelėms, apsaugos įrangai, apšvietimui, komunalinių atliekų konteinerių vietoms įrengti), įsiteisinus žemės sklypą prie daugiabučio gyvenamojo namo, ne dažniau kaip vieną kartą per trejus metus – 50 proc. reikalingos sumos;

1.6. daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektams remontuoti, įsiteisinus žemės sklypą prie daugiabučio gyvenamojo namo, ne dažniau kaip vieną kartą per trejus metus skiriama 50 proc. reikalingos sumos.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimas Nr. TS-372 „Dėl Kauno rajono savivaldybės daugiabučių namų ir jų aplinkos atnaujinimo, plėtros ir administravimo rėmimo fondo tarybos nuostatų patvirtinimo“.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

 1. Prašymas skirti lėšas;
 2. bent 3 komerciniai pasiūlymai;
 3. daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo protokolas, kuriame pritariama atlikti darbus, kuriems prašoma skirti lėšas;
 4. darbų perdavimo - priėmimo aktas;
 5. sąskaitą faktūra;
 6. kiti susiję dokumentai.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

 1. Prašymas skirti lėšas;
 2. bent 3 komerciniai pasiūlymai;
 3. daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo protokolas, kuriame pritariama atlikti darbus, kuriems prašoma skirti lėšas;
 4. darbų perdavimo - priėmimo aktas;
 5. sąskaitą faktūra;
 6. kiti susiję dokumentai.

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kauno rajono savivaldybės administracijos Gyventojų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyrius

Savanorių pr. 371 Kaunas,

tel. (8 614) 05 126

Pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais – 8.00–17.00 val.,

antradieniais - 8.00-19.00 val.,

penktadieniais – 8.00–15.45 val.

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Kauno rajono savivaldybės daugiabučių namų ir jų aplinkos atnaujinimo, plėtros ir administravimo rėmimo fondo taryba.

Aplinkos skyriaus vyr. specialistas Svajūnas Ramanauskas,

tel. (8 674) 58 293, el. p. svajunas.ramanauskas@krs.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

60 darbo dienų

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Nemokama

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

 1. Prašymas dėl lėšų skyrimo daugiabučių namų techniniams defektams, kurie kelia grėsmę namo ar jo konstrukcijų stabilumui ir (ar) žmonių saugumui, likviduoti.
 2. Prašymas dėl lėšų skyrimo žemės sklypo prie daugiabučio gyvenamojo namo formavimo dokumentams parengti ir įteisinti.
 3. Prašymas dėl lėšų skyrimo daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo ar modernizavimo projektų investiciniams planams parengti.
 4. Prašymas dėl lėšų skyrimo daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektams remontuoti.
 5. Prašymas dėl lėšų skyrimo daugiabučio namo aplinkai gerinti.
 6. Prašymas dėl daugiabučių namų savininkų bendrijų steigimosi išlaidų kompensavimo.
 7. Prašymas apmokėti už atliktus darbus.

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Fondo taryba, gavusi subjekto prašymą, įvertina visą pateiktą dokumentaciją, o Administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta nuolatinė komisija apžiūri objektą vietoje ir surašo objekto apžiūros aktą. Esant būtinybei, į objekto apžiūrą Fondo taryba gali kviesti nepriklausomus ekspertus. Objekto apžiūroje privalo dalyvauti daugiabučio namo savininkų bendrijos pirmininkas, daugiabučio namo, kuris administruojamas paskirto administratoriaus, administratorius ar asmuo, įgaliotas jungtinės veiklos sutartimi, arba jų įgalioti asmenys.

Fondo tarybos sprendimai dėl lėšų skyrimo įforminami protokolu.

Apie Fondo tarybos sprendimą subjektai informuojami raštu per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.

Subjektams skirtos lėšos pervedamos pagal pateiktas sąskaitas faktūras (ar kitus išlaidas pateisinančius dokumentus) už atliktus darbus ar paslaugas arba įgytas statybines medžiagas ar įrangą darbus atlikusiam rangovui ar paslaugos teikėjui tada, kai subjektas atsiskaitė paslaugų teikėjui už savo dalį ir pateikė tai įrodančius dokumentus.

Prašymas turi būti:

 1. parašytas valstybine kalba arba turėti vertimą į valstybinę kalbą, kurio tikrumas būtų paliudytas Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka;
 2. parašytas įskaitomai;
 3. asmens pasirašytas.