Aplinkos skyrius

Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratorių skyrimas (keitimas)

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

-

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratorių skyrimas (keitimas)

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Administratorius atrenkamas vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintu Kauno rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus atrinkimo tvarkos aprašu (atsiradus poreikiui paskirti administratorių, jis atrenkamas viešo konkurso būdu iš juridinių asmenų, turinčių teisę teikti turto administravimo paslaugas) ir skiriamas rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

Administratorius pakeičiamas rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, jeigu tokį reikalavimą raštu pateikia patalpų savininkai, priėmę sprendimą pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnį.

Administravimas gali būti nutrauktas Juridinių asmenų registre įregistravus bendriją ir jos įstatus arba sudarius jungtinės veiklos sutartį ir ją įregistravus Nekilnojamojo turto registre.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (2000 m liepos 18 d. Nr. VIII-1864);

2. Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 20-449; 2000, Nr. 56-1639; aktuali redakcija);

3. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimo  Nr. 603 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“pakeitimo;

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio  20 d. nutarimas Nr. 567 „Dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin. 2013, Nr. 69-3457, aktuali redakcija);

5. Kauno rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimas Nr. TS-436 „Dėl Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo nr. TS-360 „Dėl Kauno rajono butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (aktuali redakcija).

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Jei kreipiamasi dėl daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus pakeitimo:
1. Prašymas dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus pakeitimo arba dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pasibaigimo, pildomas ir pateikiamas tik surinkus visus reikalingus dokumentus.

Jei kreipiamasi dėl daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nutraukimo:
1. Prašymas dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus pakeitimo arba dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pasibaigimo, pildomas ir pateikiamas tik surinkus visus reikalingus dokumentus;
2. Išrašas iš Juridinių asmenų registro apie daugiabučio namo savininkų bendriją ir bendrijos įstatų kopija arba jungtinės veiklos sutarties dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdymo, priežiūros ir tvarkymo kopija;
3. Išrašo iš Nekilnojamojo turto registro kopija.

Pateikiamų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Kauno rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratorius skiriamas vienam ar keliems daugiabučiams namams Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu ir apie tai pranešama to namo butų ir kitų patalpų savininkams (bendraturčiams).

Kreipiantis dėl administratoriaus pakeitimo arba administravimo nutraukimo, pateikti dokumentai ir prašymas yra registruojami rajono savivaldybės administracijos dokumentų valdymo sistemoje. Aplinkos skyriaus darbuotojas patikrina, ar pateikti dokumentai atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Jei reikalavimus atitinka, darbuotojas rengia rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus skyrimo, pakeitimo arba dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pasibaigimo ir teikia jį pasirašyti administracijos direktoriui.

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kauno rajono savivaldybės administracijos Gyventojų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyrius

Savanorių pr. 371 Kaunas,

tel. (8 614) 05 126

Pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais – 8.00–17.00 val.,

antradieniais - 8.00-19.00 val.,

penktadieniais – 8.00–15.45 val.

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Aplinkos skyriaus vedėja Jurgita Rakauskaitė,

tel. (8 670) 88 544, el. p. jurgita.rakauskaitė@krs.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

70 darbo dienų nuo prašymo priėmimo dienos.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Paslauga nemokama.

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Prašymas turi būti:

  1. parašytas valstybine kalba arba turėti vertimą į valstybinę kalbą, kurio tikrumas būtų paliudytas Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka;
  2. parašytas įskaitomai;
  3. asmens pasirašytas.