Rajonas

Viršužiglis – ar­che­o­lo­gi­nė dvarvietė

Kau­no r. Tau­ra­kie­mio sen. ar­che­o­lo­gi­nė dvar­vie­tė Kau­no ma­rių pa­kran­tė­je – vals­ty­bės sau­go­ma pa­vel­do ver­ty­bė. Ji yra apie 500 m nuo Vir­šu­žig­lio kai­mo ka­pi­nių, miš­ke. Dvar­vie­tę 2002 m. per žval­go­mą­ją eks­pe­di­ci­ją su­ra­do Kul­tū­ros pa­vel­do cen­tro ar­che­o­lo­gas E. Iva­naus­kas. Ta­da jis Kau­no ma­rių iš­plau­to­je pa­kran­tė­je su­rin­ko 50 įvai­rių mo­ne­tų, kal­din­tų XVII–XX a., ki­tų ra­di­nių.

Dva­ras bu­vo įsi­kū­ręs Ne­mu­no slė­ny­je. Da­lis dvar­vie­tės nu­plau­ta pa­tven­kus Ne­mu­ną, kai bu­vo sta­to­ma Kau­no HE. To­je vie­to­je grai­čiau­siai yra bu­vęs Kam­piš­kių dva­re­lis, nes 1936 m. že­mė­la­piuo­se čia žy­mi­mas Kam­piš­kių kai­mas, ku­ris 1959 m. at­si­dū­rė Kau­no ma­rių dug­ne. Kam­piš­kių vie­to­var­dis sa­vai­me iš­ny­ko.