Rajonas

Lietuvos partizanų kapas

Kauno r. sav., Vilkijos m. (Vilkijos sen.)

Vilkijos kapinėse palaidoti (Jungtinės Kęstučio apygardos) 29 (?) partizanai: Leonardas Adomaitis, g. 1917 m., žuvęs 1945-07-29 kautynėse su NKVD daliniu Vilkijos vlsč., Juozo Bagdono-Paparčio būrio partizanas Jonas Simonaitis, g. 1919 m. Daugužių k., Vilkijos vlsč., žuvęs 1947-04-29 kautynėse su MGB kariuomenės kareiviais Gaižuvėlės miške, Vilkijos vlsč., J. Bagdono-Paparčio būrio partizanai žuvę 1947-10-13 kautynėse su MGB Vilkijos poskyrio karine-operatyvine grupe Padauguvos miške: Aleksas Bulotas-Grafas, g. 1916 m. Virbaliūnų k., Vilkijos vlsč. ir Jonas Liutvinas-Kęstutis, g. 1923 (1922 ?) m. Antalkių k., Vilkijos vlsč., J. Bagdono-Paparčio būrio partizanas Juozas Makauskas, g. 1929 m. Lipiškių k., Vilkijos vlsč., žuvęs 1947-07-13 kautynėse su MGB Vilkijos poskyrio karine operatyvine grupe Padauguvos miške, 1944-12-22 kautynėse su NKVD kariuomenės daliniais Babtų ir Vilkijos vlsč. Daugužių, Padauguvos, Lygainių ir Žėbiškių k. apylinkėse žuvę partizanai: Balys Bulotas, g. 1911 m., gyv. Lygainių k., Vilkijos vlsč., Leonardas Daučianskas, g. 1904 m., gyv. Lygainių k., Vilkijos vlsč., Jonas Janušauskas, g. 1911 m., gyv. Vilniuje, Juozas Janušauskas, g. 1904 m., gyv. Rupunionių k., Vincas, Rašinskas, g. 1927 m., gyv. Lygainių k., Kazys Zumaras, g. 1913 m., gyv. Lygainių k., 1945-07-27 kautynėse su NKVD Vilkijos poskyrio enkavėdistais Padauguvos miške žuvę partizanai: būrio vadas Stasys (Viktoras?) Laukaitis (?), Stasys Sabaliauskas, g. 1916 m., gyv. Naujatriobių k., Vilkijos vlsč., Viktoras Simonaitis, g. 1926 m. Adomkiškių k., Vilkijos vlsč., 1945 m. rugpjūčio mėn. kautynėse su NKVD daliniu žuvę „Genio“ kuopos „Ąžuolo“ būrio partizanai: Vladas Apanavičius, g. 1915 m. Piepalių k., Babtų vlsč., Jonas Vitkauskas, Pivonas (Povilas ?) Zanizauskas, g. 1923 m. Gaigalų k., Vilkijos vlsč., Antanas Žemaitis, g. 1902 m., gyv. Batniavos k., Vilkijos vlsč., „Ąžuolo“ būrio partizanas Vincas Laurinavičius, g. 1920 m., gyv. Biliūnų k., Raudondvario vlsč., žuvęs 1945 m. lapkričio mėn. kautynėse su NKVD daliniu, 1945 (?) m. žuvęs „Pilėno“ būrio partizanas Bronius Trepkus, gyv. Žėbiškių k., Vilkijos vlsč., 1946-11-06 kautynėse su MVD kariuomenės daliniu Krivėnų k. apylinkėje, Babtų vlsč., žuvę partizanai: J. Bagdono būrio skyriaus vadas Mečislovas Baradas-Kapitonas, g. 1922 m. Miškalaukio k., Vilkijos vlsč., Stasys Kasparavičius, g. 1922 m. Vareikonių k., Babtų vlsč. (tiksliau nežinoma ar čia palaidotas), Tomo Seniūno-Tėvo partizanas/ „Genio“ kuopos, „Ąžuolo“būrio vado pavaduotojas (?) Stasys Aniulis-Augulis, 45-50 m. amžiaus, kilęs iš Vareikonių k., Babtų vlsč., žuvęs (?), partizanas Aleksas Ramoška, g. 1917 m., gyv. Žėbiškių k., Vilkijos vlsč., žuvęs apie 1947 m. Lygainių k., Vilkijos vlsč., V. Erštikio-Vasario būrio partizanas Selvys Bulotas-Dalgis, g. 1917 m. Virbaliūnų k., Vilkijos vlsč., žuvęs 1953-02-19 kautynėse su MGB Vilkijos skyriaus daliniu (stribais) Petro Leonavičiaus sodyboje, Ivašiškių k., Vilkijos r., 4 nežinomi partizanai.


Vilkijos m. kapinėse, Vilkijos m. Sąjūdžio grupės ir Vilkijos m. savivaldybės iniciatyva perlaidoti rezistencijos dalyvių Lietuvoje palaikai, kurie buvo pervežti iš Vilkijos upelio šlaito 1989-06-14 – Gedulo ir Vilties dieną. Žuvusių rezistentų atminimui pastatytas juodo granito paminklas, iškaltos žuvusiųjų pavardės.


Įrašytas į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, unikalus kodas – 2089. Vertingųjų savybių pobūdis: istorinis (lemiantis reikšmingumą, svarbus), memorialinis (lemiantis reikšmingumą, svarbus).