Rajonas

Brūžė – ar­che­o­lo­gi­nė dvarvietė

Kau­no r. Rau­dond­va­rio sen. ar­che­o­lo­gi­nė dvar­vie­tė – vals­ty­bės sau­go­ma pa­vel­do ver­ty­bė. Ji yra apie 150 m į š. r. nuo Kar­klės upe­lio ir Ne­mu­no san­ta­kos, į va­ka­rus nuo Brū­žės–Krie­ma­los ke­lio, aukš­to Ne­mu­no šlai­to pa­pė­dė­je. Dvar­vie­tė da­bar – dir­vo­nuo­jan­tis lau­kas. Pa­sta­tų pėd­sa­kų že­mės pa­vir­šiu­je jau ne­ma­ty­ti. Te­ri­to­ri­ja il­gą lai­ką bu­vo aria­ma.