Rajonas

Šilelis – ar­che­o­lo­gi­nė dvarvietė

Kau­no r. Rau­dond­va­rio sen. ar­che­o­lo­gi­nė dvar­vie­tė, vals­ty­bės sau­go­ma pa­vel­do ver­ty­bė yra apie 1 km į va­ka­rus nuo Ši­le­lio kai­mo va­ka­ri­nio pa­kraš­čio, apie 100 m nuo Ne­mu­no kran­to, abi­pus Ši­le­lio–Kar­na­vės ke­lio. Dva­ras bu­vo įsi­kū­ręs ant Ne­mu­no slė­ny­je esan­čios ko­pos.

Dvar­vie­tę ty­ri­nė­jo E. Vol­te­ris (1932) ir A. Straz­das (1995). Ar­che­o­lo­gi­niai ra­di­niai lei­džia teig­ti, kad dvar­vie­tė­je gy­ven­ta jau ak­mens am­žiu­je. O vė­les­ni ra­di­niai – mo­ne­tų lo­bio li­ku­čiai, puo­dų, stik­lo šu­kės, čer­pių frag­men­tai, žal­va­rio dir­bi­niai dik­tuo­ja hi­po­te­zę, kad dva­ro čia bū­ta XVI a. pa­bai­go­je – XVIII a. Per ar­che­o­lo­gi­nius ty­ri­nė­ji­mus at­kas­tos dvi pa­sta­tų vie­tos. Gy­ven­to­jų tei­gi­mu, se­no­vė­je ta vie­ta va­din­ta Šen­kau­ne.