Rajonas

Kultūros paveldas

 

Piliakalnių žemėlapis
Kultūros paveldo objektų individualūs apsaugos reglamentai
KAUNO RAJONO NEKILNOJAMIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTAI ( paminklai ir valstybės saugomi ) ĮRAŠYTI Į LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRĄ, KURIEMS ATLIEKAMAS MONITORINGAS (VYKDOMA STEBĖSENA)
YPATINGI STATINIAI - KULTŪROS PAVELDO OBJEKTAI, KURIEMS ATLIEKAMAS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PATIKRINIMAS

 

2023 m. kovo 13 d. 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos trečiosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.

Planuojama svarstyti:

  1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Klebonijos pastato (u. k. 10917), Kauno r. sav., Vilkijos sen., Vilkijos m., Kauno Mažoji g. 2, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

Statusas – valstybės saugomas.

Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis skyrius.

Svarstymo motyvas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma panaikinti Klebonijos pastato (u. k. 10917) vizualinės apsaugos pozonį, kadangi pastatas patenka į Vilkijos miesto istorinės dalies (u. k. 17123) ir Vilkijos senojo miesto vietos (u. k. 23759) teritorijas. Akto projektu objekto vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo ir vertingųjų savybių pobūdis nekeičiami.


2023 m. kovo 6 d. 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos trečiosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.

Planuojama svarstyti:

  1. Klausimas dėl mūrų fragmentų, atidengtų archeologinių tyrimų metu Kauno r.  sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos mstl., Piliakalnio g. 17A vertinimo ir tikslingumo rengti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl jų nustatymo Karmėlavos Šv. Onos bažnyčios šventoriaus tvoros su vartais (u. k. 1370) Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos mstl., Piliakalnio g. 17A, vertingąja savybe.

Svarstymo pagrindas – klausimo svarstymą inicijavo archeologas M. M. Pagal Paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“ 15.13 nuostatas, archeologinių tyrimų metu aptiktos statinių (medžio, mūro ir pan.) liekanos yra vertinamos; ar jos gali būti kultūros paveldo objekto, ar vietovės vertingosios savybės ir turi būti išsaugojamos vietoje (in situ) nustato Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos, remdamosi specialistų tyrimų išvadomis. Pateiktos M. M. atliktų archeologinių tyrimų ir architektės I. B. atliktų architektūrinių tyrimų pažymos.


2023 m. sausio 30 d. 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos trečiosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.

Planuojama svarstyti:

  1. Klausimas dėl mūrinių struktūrų, atidengtų archeologinių tyrimų metu Kauno r. sav., Lapių sen., Lapių mstl., Kalno g. vertinimo ir tikslingumo rengti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl jų nustatymo Lapių buv. dvaro sodybos fragmentų (u. k. 172), Kauno r. sav., Lapių sen., Lapių mstl., vertingąja savybe.

Papildoma informacija:

Svarstymo pagrindas – klausimo svarstymą inicijavo archeologė M. Ž. Pagal Paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“ 15.13 nuostatas, archeologinių tyrimų metu aptiktos statinių (medžio, mūro ir pan.) liekanos yra vertinamos; ar jos gali būti kultūros paveldo objekto, ar vietovės vertingosios savybės ir turi būti išsaugojamos vietoje (in situ) nustato Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos, remdamosi specialistų tyrimų išvadomis. Pateiktos M. Ž. atliktų archeologinių tyrimų ir VšĮ „Architektūros tyrimų centras“ atliktų architektūrinių tyrimų pažymos.

<…>


2023 m. sausio 11 d. 13 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotoliniame posėdyje Nr. VL-1 numatomi svarstyti klausimai:
<...>;

9. Virbaliūnų senovės gyvenvietės (u. k. 32596), Kauno r. sav., Kulautuvos sen., Virbaliūnų k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: Senovės gyvenvietė inicijuota skelbti valstybės saugoma.
Akto parengimo pagrindas: 1) Senovės gyvenvietė inicijuota skelbti valstybės saugoma, todėl jai būtina apibrėžti apsaugos zoną; 2) apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.
Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintina teritorija, būtina apibrėžti apsaugos zoną, tikslintinos vertingosios savybės.
Aktu siūloma: Apibrėžti teritoriją, jo plotą nežymiai sumažinant (šiaurės rytinėje-rytinėje ir pietrytinėje dalyse priderinant prie geodeziniais ir preliminariais matavimais suformuotų žemės sklypų ribų, kitose dalyse – pagal archeologinių radinių paplitimą ir reljefą; tokiu būdu teritorija kiek sumažėtų pietrytinėje dalyje, padidėtų šiaurės vakarų kryptimis), vadovaujantis NKPAĮ 9 straipsnio 5 dalies ir 10 straipsnio 6 dalies, apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį (pietryčių kryptimi), atitinkantį Taisyklių 13.1 papunktyje numatytus reikalavimus, patikslinti vertingąsias savybes (vertingąja savybe nenustatant pavienių archeologinių radinių ar jų sankaupų), nustatyti nacionalinį reikšmingumo lygmenį.
Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.
<...>.

Posėdžio pradžia 13 val.
Daugiau informacijos suteiks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Apskaitos, inventorizavimo ir registro skyriaus vyr. specialistė Rima Žilinskaitė, el. p. rima.zilinskaite@kpd.lt, tel. nr. (8 5) 273 11 01.


2023 m. sausio 16 d. 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos trečiosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.

Planuojama svarstyti:

  1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Koplytstulpio (u. k. 20850), Kauno r. sav., Akademijos mstl., Volungių g., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

Statusas – registrinis.

Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.

Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo, remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija ir literatūra, siūloma tikslinti Koplytstulpio (u. k. 20850), Kauno r. sav., Akademijos mstl., Volungių g., vertingąsias savybes, vietinį reikšmingumo lygmenį, dailės ir sakralinį vertingųjų savybių pobūdžius, apibrėžti teritorijos ribas.

Su akto projektu galima susipažinti: https://dangulys.kpd.lt/index.php/s/Gb9FNnMc9J7znK9


Informuojame, kad 2022 m. gruodžio 5 d. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos trečiosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (toliau – Vertinimo taryba) posėdyje buvo nutarta patikslinti Vilkijos miesto istorinės dalies (u. k. 17123) duomenis Kultūros vertybių registre:
nustatyti vertingąsias savybes, regioninį reikšmingumo lygmenį ir apibrėžti teritorijos ribas.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 8 str. 12 d., Kultūros vertybių registro duomenys yra vieši.
Vertinimo tarybos patvirtintas Vilkijos miesto istorinės dalies (u. k. 17123) 2022-12-05 nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-SK-466 yra registruotas Kultūros vertybių registro duomenų bazėje ir skelbiamas adresu: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/1792f840-dfe9-4b8b-86e8-9f1f2235b483


2022 m. gruodžio 7 d. 13 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotoliniame posėdyje Nr. VL-20 numatomi svarstyti klausimai:
<...>

12. Smiltynų piliakalnio (u. k. 47838), Kauno r. sav., Domeikavos sen., Smiltynų I k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos reikalingumo.
Papildoma informacija:
Statusas: -
Akto parengimo pagrindas: 1) Departamentui 2022 m. pateikta informacija apie naujai išaiškintą spėjamą piliakalnį; 2) apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2022 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2022 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. Į-244 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2022 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. Į-15 „Dėl Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“ pakeitimo“.
Akto parengimo tikslai/motyvai: Priimti sprendimą dėl apsaugos reikalingumo naujai išaiškintam kultūros paveldo objektui.
Aktu siūloma: Piliakalniui suteikti apsaugą, apibrėžti teritoriją pagal archeologinių radinių paplitimą ir reljefą, nustatyti archeologinį, kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, vertingąsias savybes (reljefą, aikštelę, pylimą, griovį, šlaitus, kultūrinį sluoksnį), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.
Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

13. Andruškonių piliakalnio (u. k. 47836), Kauno r. sav., Lapių sen., Andruškonių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos reikalingumo.
Papildoma informacija:
Statusas: -
Akto parengimo pagrindas: 1) Departamentui 2022 m. pateikta informacija apie naujai išaiškintą spėjamą piliakalnį; 2) apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2022 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2022 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. Į-244 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2022 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. Į-15 „Dėl Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“ pakeitimo“.
Akto parengimo tikslai/motyvai: Priimti sprendimą dėl apsaugos reikalingumo naujai išaiškintam kultūros paveldo objektui.
Aktu siūloma: Piliakalniui suteikti apsaugą, apibrėžti teritoriją pagal reljefą, nustatyti archeologinį, kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, vertingąsias savybes (reljefą, aikštelę, pylimą, griovį, šlaitus, kultūrinį sluoksnį), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.
Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

14. Girionių piliakalnio (u. k. 47837), Kauno r. sav., Samylų sen., Girionių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos reikalingumo.
Papildoma informacija:
Statusas: -
Akto parengimo pagrindas: 1) Departamentui 2022 m. pateikta informacija apie naujai išaiškintą spėjamą piliakalnį; 2) apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2022 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2022 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. Į-244 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2022 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. Į-15 „Dėl Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“ pakeitimo“.
Akto parengimo tikslai/motyvai: Priimti sprendimą dėl apsaugos reikalingumo naujai išaiškintam kultūros paveldo objektui.
Aktu siūloma: Piliakalniui suteikti apsaugą, apibrėžti teritoriją pagal reljefą, nustatyti archeologinį, kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, vertingąsias savybes (reljefą, aikštelę, pylimus, griovus, šlaitus, kultūrinį sluoksnį), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.
Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

15. Masteikių kapinyno (u. k. 6008), Kauno r. sav., Lapių sen., Masteikių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: Kapinynas pripažintas valstybės saugomu.
Akto parengimo pagrindas: 1) Departamento Kauno teritorinio skyriaus pateikta informacija apie kapinyno aplinkoje numatomus vykdyti statybos darbus bei prašymas kapinynui apibrėžti apsaugos zoną; 2) apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2020 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2020 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. Į-292 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2020 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. Į-17 „Dėl Kultūros paveldo centro 2020 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“ pakeitimo“.
Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintina teritorija, neapibrėžta apsaugos zona, tikslintinos vertingosios savybės.
Aktu siūloma: Apibrėžti kapinynui teritoriją, jo plotą kiek sumažinant (teritorijos ribas priderinant prie kapinynui geodeziniais matavimais suformuoto žemės sklypo ribų; tokiu būdu teritorija kiek sumažėtų šiaurės vakarinėje, šiaurinėje ir dalyse), vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 11 straipsnio 6 dalies ir  Taisyklių, 13.1 papunkčio nuostatomis, apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį (pietų kryptimi), patikslinti vertingąsias savybes.
Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.
<...>.

Posėdžio pradžia 13 val.
Daugiau informacijos suteiks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Apskaitos, inventorizavimo ir registro skyriaus vyr. specialistė Augustina Kurilienė, tel. nr. (8 5) 273 11 01. 


Informuojame, kad  2022 m. gruodžio 5 d., 13 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotoliniame posėdyje numatoma svarstyti:

  1. Seredžiaus žydų žudynių vieta ir kapas (u. k. 20654), Kauno r. sav., Vilkijos apylinkių sen., Skrebenų k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas – registrinis.

Aktu siūloma patikslinti kultūros paveldo objekto vertingąsias savybes, teritorijos ribas.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras.

  1. Paminklas ,,Kristus, nešantis kryžių“ (46280), Kauno r. sav., Krūvandų k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo.

Papildoma informacija:

Parengtais dokumentais siūloma: suteikti apsaugą, nustatyti vertingąsias savybes, apibrėžti teritorijos ribas, kurios patenka į nesuformuotą žemės sklypą..

Rengėjas – Kultūros paveldo centras.

<...>

Posėdis vyks nuotoliniu būdu, 13 val.

Daugiau informacijos suteiks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Apskaitos, inventorizavimo ir registro skyriaus vyr. specialistė Rasa Visockaitė, tel. Nr. 861436962.

Pagarbiai

Rasa Visockaitė

Vyriausioji specialistė

Apskaitos, inventorizavimo ir registro skyrius Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

Su Akto projektu galima susipažinti: https://dangulys.kpd.lt/index.php/s/d9kwB5AKZzsYrAN


Informuojame, 2022 m. gruodžio 5 d. 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos trečiosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.
Planuojama svarstyti:

1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Vilkijos miesto istorinės dalies (u. k. 17123) Kauno r. sav., Vilkijos sen., Vilkijos m. duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.
Statusas – registrinis.
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.
Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, patikslintas pagal Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos trečiosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2022-11-14 posėdyje išsakytas pastabas, kuriuo siūloma patikslinti Vilkijos miesto istorinės dalies (u. k. 17123) vertingąsias savybes, apibrėžtas teritorijos ribas nežymiai sumažinant.

2. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Kauno Tvirtovės Domeikavos forto liekanų komplekso (u. k. 26355), esančių Parko g., Domeikavos k., Domeikavos sen., Kauno r. sav. duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.
Statusas – valstybės saugomas.
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.
Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, parengtas remiantis fotofiksacija, vizualiniais tyrimais, ikonografine medžiaga ir publikacijomis, kuriuo siūloma tikslinti Kauno Tvirtovės Domeikavos forto liekanų komplekso (u. k. 26355)  dalių – rytinės (42991) ir pietinės (42992) slėptuvių vertingąsias savybes.


Informuojame, kad 2022 m. lapkričio 16 d. 13 val. nuotoliniame Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdyje Nr. VL-18 numatomi svarstyti klausimai:
<...>;

3. Jadagonių senovės gyvenvietės (u. k. 2375), Kauno r. sav., Zapyškio sen., Jadagonių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: Senovės gyvenvietė pripažinta valstybės saugoma.
Akto parengimo pagrindas: 1) Departamento Kauno teritorinis skyrius gavo prašymą apie galimybes statyti ūkininko sodybą ir išduoti paveldosaugos reikalavimus žemės sklype, kuris patenka į Jadagonių senovės gyvenvietės (u. k. 2375) vizualinės apsaugos pozonį, neatitinkantį teisės aktų reikalavimų; 2) apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2022 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2022 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. Į-244 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2022 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. Į-15 „Dėl Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“ pakeitimo“.
Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintina teritorija, apsaugos zona, vertingosios savybės.
Aktu siūloma: Apibrėžti senovės gyvenvietės teritoriją, jos plotą kiek sumažinant (rytinėje ir pietinėje dalyse teritorijos ribas priderinant prie preliminariais ir geodeziniais matavimais suformuotų žemės sklypų ribų), vadovaujantis Kultūros paveldo objektų ir vietovių apsaugos zonų nustatymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. lapkričio 5 d. nutarimu Nr. 1025 „Dėl Kultūros paveldo objektų ir vietovių apsaugos zonų nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. rugsėjo 14 d. nutarimo Nr. 935 redakcija) (toliau – Taisyklės), 13.1 papunkčiu vietoje buvusio didelio vizualinės apsaugos pozonio apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį (šiaurės, vakarų ir pietų kryptimis), patikslinti vertingąsias savybes (vietoje kultūrinis sluoksnio su archeologiniais dirbiniais ir pavienių archeologinių radinių ar jų sankaupų nustatyti reljefą, kultūrinį sluoksnį).
Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.
<...>.

Posėdžio pradžia 13 val.
Daugiau informacijos suteiks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Apskaitos, inventorizavimo ir registro skyriaus vyr. specialistė Augustina Kurilienė, tel. nr. (8 5) 273 11 01.


2022 m. lapkričio 14 d. 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos trečiosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.

Planuojama svarstyti:

  1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Vilkijos miesto istorinės dalies (u.k. 17123) Kauno r. sav., Vilkijos sen., Vilkijos m. duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

Statusas – registrinis.

Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.

Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, parengtas remiantis publikuotais ir vizualiniais tyrimais, archyvine bei ikonografine medžiaga, kuriuo siūloma patikslinti Vilkijos miesto istorinės dalies (u.k. 17123) vertingąsias savybes, apibrėžtas teritorijos ribas nežymiai sumažinant. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas parengtas pagal Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą.


2022 m. lapkričio 7 d., 13 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotoliniame posėdyje numatoma svarstyti:

<...>

  1. Antkapinio kryžiaus (u. k. 9165), Kauno r. sav., Alšėnų sen., Pažėrų k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas – registrinis.

Aktu siūloma patikslinti vertingąsias savybes, kultūros paveldo objekto teritoriją.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras.

<...>

  1. Žėbiškių kaimo senųjų kapinių (46279), Kauno r. sav., Batniavos sen., Žėbiškių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo.

Papildoma informacija:

Parengtais dokumentais siūloma: remiantis istoriniais - archyvinis tyrimais, suteikti apsaugą, nustatyti vertingąsias savybes, apibrėžti teritorijos ribas.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras

<...>

  1. Lietuvos partizanų Kazimiero Rusecko - Dolerio ir Leono Lukoševičiaus – Vytauto kautynių ir žūties vietos (46307), Kauno r. sav., Alšėnų sen., Girininkų I k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo.

Papildoma informacija:

Parengtais dokumentais siūloma: remiantis istoriniais - archyvinis tyrimais, liudytojų duomenimis suteikti apsaugą, nustatyti vertingąsias savybes, apibrėžti teritorijos ribas.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras.

<...>

Posėdis vyks nuotoliniu būdu, 13 val.

Daugiau informacijos suteiks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Apskaitos, inventorizavimo ir registro skyriaus vyr. specialistė Rasa Visockaitė, tel. Nr. 861436962.


2022 m. rugsėjo 26 d. 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos trečiosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.
Planuojama svarstyti:
1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Karmėlavos Šv. Onos bažnyčios šventoriaus tvoros su vartais (u. k. 1370)  Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos mstl., Piliakalnio g. 17A, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.
Statusas – registrinis.
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis skyrius.
Svarstymo pagrindas – klausimo svarstymą inicijavo Kauno rajono savivaldybės administracija 2022-08-10 raštu, kuriame prašoma skubos tvarka patikslinti Karmėlavos Šv. Onos bažnyčios šventoriaus tvoros su vartais (u. k. 1370) vertingųjų savybių pobūdį (dailės, lemiantį reikšmingumą), remiantis apžiūros metu nustatytu galimai netinkamu vartų restauravimo darbu ir atsiradus rizikai prarasti autentišką metalinių varčių materiją.
 . Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Monumentaliam kryžiui su Nukryžiuotojo skulptūra (u. k. 28139) Kauno rajono sav., Zapyškio sen., Kluoniškių k., Bažnyčios g., panaikinimo.
Statusas – valstybės saugomas.
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.
Svarstymo pagrindas – Akto projekto parengimas inicijuotas 2022-06-14 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos trečiosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdyje (protokolo Nr. VT3-1), kuriame nutarta: ,,Rengti Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apsaugos Monumentaliam kryžiui (u. k. 28139) panaikinimo, nes objektas yra perduotas ir saugomas kaip eksponatas Kauno rajono muziejuje, Raudondvaryje“.


2022 m. rugpjūčio 29 d. 13 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis, kuriame numatoma svarstyti:

<...>

15. Tauro apygardos vado Jono Petro Aleščiko – Rymanto ir kitų Lietuvos partizanų kautynių ir žūties vietos (u. k. 33179), Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., Vyčio Kryžiaus g., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas – registrinis.

Parengtais dokumentais siūloma patikslinti kultūros paveldo objekto vertingąsias savybes.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras.

Posėdis vyks nuotoliniu būdu, 13 val.

Daugiau informacijos suteiks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Apskaitos, inventorizavimo ir registro skyriaus vyr. specialistė Rasa Visockaitė, tel. nr. 861436962.


2022m. birželio 30d. 9 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos trečiosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdyje numatoma svarstyti:

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Noreikiškių dvaro sodybos fragmentų (u. k. 184), Kauno rajono sav., Ringaudų sen., Noreikiškių k., Šiltnamių g., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo. Projektas


2022m. birželio 14d. 9 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos trečiosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdyje numatoma svarstyti:

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas  dėl Monumentalaus  Kryžiaus ( u. k. 28139) Kauno rajono sav., Zapyškio sen., Kluoniškių k., Bažnyčios g., duomenų kultūros vertybių registre tikslinimo.

Su nekilnojamojo kultūros paveldo akto projektu galima susipažinti:

https://dangulys.kpd.lt/index.php/s/L3ooyz3H2grFQ7i


Kultūros paveldo departamento apskaitos dokumentacijos rengimo planai 2021 m.:

Statinių ir vietovių, kuriems 2021 m. rengiami Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų aktų projektai, sąrašas: (priedas Nr. 1)

Vietų, kurioms 2021 m. rengiami Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų aktų projektai, sąrašas: (priedas Nr. 2)

Kilnojamųjų kultūros vertybių ir dailės pobūdžio vertingųjų savybių, esančių kultūros paveldo statiniuose, sąrašas: (Priedas Nr. 3)

Nekilnojamųjų kultūros vertybių, Kurioms kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritoriniai skyriai 2021 m. rengs apskaitos dokumentaciją, sąrašas: (Priedas Nr. 4)


Informuojame, kad 2020-11-23 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos trečiosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdyje buvo nutarta patikslinti Noreikiškių dvaro sodybos fragmentų (u. k. 184), esančių Šiltnamių g.  Noreikiškių k., Kauno r. duomenis Kultūros vertybių registre, suteikti teisinę apsaugą Rūmams (u. k.

33539), Svirnui (u.k. 33547), Kumetynui (u.k. 33548), Ūkiniam pastatui (u.k. 33549) ir Karvidės liekanoms (u.k. 33550), nustatyti vertingąsias savybes, vietinius reikšmingumo lygmenis kompleksui ir kompleksinėms dalims bei apibrėžti teritorijos ribas.

Visa informacija skelbiama


Informuojame, kad Lapių dvarvietės (u.k. 17164), Kauno rajono sav., Lapių sen., Lapių mstl., individualus apsaugos reglamentas ir jo tvirtinimo aktas registruotas Kultūros vertybių registre.

Minėto objekto duomenys skelbiami Kultūros vertybių registre

Apsaugos reglamentas


Informuojame, kad Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriaus 2020-10-22 įsakymu Nr. Į-292 buvo pakeistas Kultūros paveldo centro 2020 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planas, patvirtintas Departamento direktoriaus 2020 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. Į-17

Palčiau


1.

Informuojame, kad Babtų žydų senųjų kapinių vietos (20641), Čekiškės žydų senųjų kapinių (2729), Vilkijos žydų senųjų kapinių (2731), Žapyškių žydų senųjų kapinių (2730), Vandžiogalos žydų senųjų kapinių komplekso (37329), Babtų ir Vandžiogalos žydų žudynių vietos ir kapo (12568), Žydų žudynių vietos ir kapo (16626), Žydų žudynių vietos ir kapo (10921) Kauno r. sav., individualūs apsaugos reglamentai ir jo tvirtinimo aktai registruoti Kultūros vertybių registre.
Minėtų objektų duomenys skelbiami Kultūros vertybių registre

2.

Informuojame, kad 2020-09-28 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios  nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (toliau – Vertinimo taryba) posėdyje buvo nutarta patikslinti Vilos (u. k. 42030), esančios P. Mašioto g. 12, Kačerginės mstl., Kauno r. duomenis Kultūros vertybių registre. Su objekto apskaitos medžiaga galima susipažinti Kultūros vertybių registre


Informuojame, kad Garliavos evangelikų liuteronų bažnyčios (u.k. 30618), Kauno rajono sav., Garliavos sen., Garliavos m., Vytauto g. 99, individualus apsaugos reglamentas ir jo tvirtinimo aktas registruoti Kultūros vertybių registre.

Minėtų objektų duomenys skelbiami Kultūros vertybių registre

Kultūros paveldo objekto individualus apsaugos reglamentas


Nauja paslauga kultūros paveldo objektų savininkams ir valdytojams

Į nekilnojamųjų Kultūros vertybių registrą Lietuvoje yra įtraukta daugiau nei 20 000 kultūros paveldo objektų. Gruodžio mėnesį prasidėjęs projektas FIXUS Mobilis suteikia galimybę šių objektų savininkams ir valdytojams, susiduriantiems su jų priežiūros problemomis, gauti nemokamą pagalbą. Per trejus projekto įgyvendinimo metus planuojama suteikti nemokamas paslaugas 200 objektų.
FIXUS Mobilis projektu, kurio pagrindiniai vykdytojai yra Kultūros paveldo centras ir Kultūros infrastruktūros centras, siekiama gerinti kultūros paveldo objektų valdymą, skatinant kokybišką pastatų priežiūrą.
 
„Daugumai kultūros paveldo objektų priežiūros problemų kyla dėl pastatų valdymo žinių trūkumo bei prevencinių priežiūros įgūdžių stokos. Valstybės teikiama parama objektų tvarkybos darbams iki šiol pasiekia dar nedidelį skaičių paveldo objektų. Projektas FIXUS Mobilis padės spręsti šias problemas, paveldo objektų savininkams teikdamas nemokamas kultūros paveldo objektų priežiūros ir konsultavimo paslaugas“, – teigia FIXUS Mobilis projekto vadovė Erika Kielė.
 
Pretenduoti į nemokamas prevencinės priežiūros paslaugas gali kiekvienas kultūros paveldo objekto savininkas ir valdytojas. Viešai atrinktus objektų savininkus konsultuos ir nedidelius priežiūros darbus atliks specialiai šiam projektui suburtos trys mobiliosios komandos. Šios profesionalų komandos-dirbtuvės tirs bei teiks savininkams ataskaitas apie atrinktų objektų būklę, konsultuos, atliks nedidelius priežiūros darbus, parengs individualų prevencinės priežiūros kalendorių – planą.
 
„Pasitelkiant greitąją FIXUS Mobilis pagalbą užkertamas kelias didesniems nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų pažeidimams, kuriems po tam tikro laiko reikėtų rimtesnių avarinės būklės likvidavimo, konservavimo ar restauravimo darbų, taip pat gilinamos kultūros paveldo valdytojų žinios apie turimą objektą bei jo priežiūrą“, – teigia FIXUS Mobilis projekto vadovė Viltė Janušauskaitė.  
 
Viso projekto metu vyks vieši pristatymai, konsultacijos, seminarai ir praktiniai mokymai, skirti bendruomenėms bei kultūros paveldo objektų savininkams ir valdytojams. Organizuojami renginiai suteiks ne tik galimybę objektų valdytojams tobulinti praktinius prevencinės priežiūros įgūdžius, bet ir informuos visuomenę apie kultūros paveldo objektų reikšmingumą.
 
Projektas aktualus ne tik minėtiems savininkams ir valdytojams, FIXUS Mobilis skleis žinią visuomenei, jog paveldas – mūsų ryšys su praeitimi ir ateities pagrindas, todėl rūpintis reikšmingais pastatais reikia šiandien. Paveldo nuolatinė priežiūra yra būtina, siekiant išvengti rimtos žalos ir brangių darbų ateityje. Mūsų visų tikslas bendras – veikti kartu ir išsaugoti mūsų praeitį ateičiai.
 
Projektas finansuojamas iš Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo kultūros programos 2014–2021 m. lėšų. Projekto pavadinimas: FIXUS, projekto kodas: LT04-2-KM-TF-001.
Daugiau informacijos projekto internetinėje svetainėje: www.fixusmobilis.lt


Kauno rajono kultūros paveldo objektai, įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamojo ir kilnojamojo kultūros paveldo vertybių registrą

Kauno rajono kultūros paveldo objektai, įrašyti į Lietuvos Respublikos kilnojamojo kultūros paveldo vertybių registras

Kauno rajono kultūros paveldo objektai, įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių registras

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

Kultūros paveldo centro 2019 m. veiklos planas

Pateikiame susipažinti objektų, kuriems 2020 m. bus rengiami apskaitos dokumentų projektai sąrašus. Sąrašus Kultūros paveldo departamentas paskelbė savo internetinėje svetainėje adresu.
http://kpd.lt/news/4474/158/Patvirtintas-2020-m-kulturos-vertybiu-apskaitos-dokumentu-projektu-rengimo-planai.html

Kilnojamųjų vertybių,kurioms 2020m rengiami aprašo projektai,sąrašas.
Statinių ir vietovių, kuriems 2020m. rengiami Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų aktų projektai,sąrašas.

Filtruoti kultūros paveldą pagal kategoriją: