Rajonas

GAL BŪT NEPRIŽIŪRIMŲ KAPAVIEČIŲ APŽIŪROS RAUDONDVARIO SENOSIOSE KAPINĖSE

Seniūnas, nustatęs, kad kapavietė neprižiūrima ilgiau kaip metus, raštu įspėja už jos priežiūrą atsakingą asmenį, kad būtina ją sutvarkyti ir nurodo kapavietės nesutvarkymo padarinius. Jeigu neįmanoma nustatyti atsakingo asmens, kapavietėje paliekama lentelė, kurioje nurodoma susitvarkyti kapą ir pranešti seniūnui. Jeigu per metus nuo įspėjimo įteikimo dienos kapavietė nesutvarkoma, seniūnas per 5 darbo dienas raštu informuoja Savivaldybės administracijos direktorių apie galbūt neprižiūrimą kapavietę ir pateikia jos duomenis (jeigu žinomi): kapinių pavadinimą, kvartalo numerį, kapavietės numerį, kapavietėje palaidotų asmenų vardus, pavardes, laidojimo datas, žmogaus palaikų paskutinio laidojimo kapavietėje datą, nustatytą kapo ramybės laikotarpį, kapavietės matmenis, palaidotų kapavietėje žmonių palaikų skaičių, kapavietės statinius, jų pastatymo ir rekonstravimo datas. Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo gautus duomenis apie galbūt neprižiūrimą kapavietę per 5 darbo dienas paskelbia Savivaldybės interneto svetainėje. Sprendimą dėl kapavietės pripažinimo neprižiūrima kapaviete ne anksčiau kaip po 2 metų ir ne vėliau kaip po 3 metų nuo duomenų apie galbūt neprižiūrimą kapavietę paskelbimo Savivaldybės interneto svetainėje dienos, priima Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta nuolatinė Neprižiūrimų kapaviečių pripažinimo ir kapaviečių (kapų) identifikavimo komisija (toliau – Komisija), apžiūrėjusi kapavietę ne rečiau kaip 3 kartus per metus ir ne dažniau kaip kas 3 mėnesius, posėdyje balsų dauguma. Esant vienodam balsų skaičiui, sprendimą lemia Komisijos pirmininko balsas. Pripažintų neprižiūrimomis kapaviečių duomenys ir sprendimo dėl jų pripažinimo neprižiūrimomis priėmimo data per 3 darbo dienas nuo Komisijos sprendimo priėmimo pateikiama seniūnui, vykdančiam kapinių priežiūrą ir paskelbiama Savivaldybės interneto svetainėje, nurodant duomenų paskelbimo datą. Komisija sudaro visų pripažintų neprižiūrimomis kapaviečių sąrašą ir teikia tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui.

Pripažintų neprižiūrimomis kapaviečių Raudondvario senosiose kapinėse sąrašas 2021-04-22

Neprižiūrimų kapaviečių apžiūros aktas 2021-02-25

Neprižiūrimų kapaviečių apžiūros aktas 2020-10-21

Neprižiūrimų kapaviečių apžiūros aktas 2020-06-16

Neprižiūrimų kapaviečių apžiūros aktas 2020-02-13

Duomenys apie galbūt neprižiūrimas kapavietes senosiose Raudondvario seniūnijos kapinėse 2019-03-28

Neprižiūrimų kapaviečių apžiūros aktas 2019-06-18

Neprižiūrimų kapaviečių apžiūros aktas 2019-10-29