VDU Ugnės Karvelis gimnazijoje – dvi renovacijos

Nuo rug­sė­jo 1-osios Aka­de­mi­jos Ug­nės Kar­ve­lis gimnazija kei­čia sta­tu­są ir pa­va­di­ni­mą: ji bus vie­šo­ji įstai­ga Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to Ug­nės Kar­ve­lis gim­na­zi­ja. Pa­sak di­rek­to­riaus Ro­lan­do Ku­čiaus­ko, šiuo me­tu gim­na­zi­jo­je vyks­ta dvi re­no­va­ci­jos: pa­sta­to vi­daus ir ug­dy­mo pro­ce­so. Ko­kios per­mai­nos lau­kia dau­giau kaip 900 gim­na­zis­tų, po pu­sant­ro mė­ne­sio at­ver­sian­čių at­nau­jin­tos ug­dy­mo įstai­gos du­ris?

Per­mai­nas įgy­ven­dins po tru­pu­tė­lį

R.Ku­čiaus­kas ne­slė­pė: apie po­ky­čius gal­vo­ta jau ku­ris lai­kas. „Mo­kyk­lai bu­vo rei­ka­lin­gas im­pul­sas, jį suteikė jung­tu­vės su VDU. Tai bus žings­ne­lis ki­to­kio ug­dy­mo link. Ne­ke­ti­na­me nuo rug­sė­jo 1-osios iš kar­to pra­ry­ti vi­są dramb­lį, no­ri­me jį val­gy­ti po tru­pu­tė­lį“, – šmaikš­ta­vo gim­na­zi­jos di­rek­to­rius.

Nau­ją­jį veik­los kryp­čių me­dį su­da­ro ke­tu­rios ša­kos: vi­sa­pu­siš­kas as­me­ny­bės, gam­ta­moks­li­nis, me­ni­nis / tech­no­lo­gi­nis ug­dy­mas ir dau­gia­kal­bys­tė. Per­mai­nos bus su­si­ju­sios ir su mo­ki­nių, ir su mo­ky­to­jų au­gi­ni­mu. „Kal­ba­me ne tik apie gim­na­zis­tų, bet ir mo­ky­to­jų pa­žan­gą. Sa­vo lū­kes­čius iš­sa­kė­me uni­ver­si­te­tui, šian­dien VDU kal­ba ir apie mo­ky­to­jų to­bu­li­ni­mo­si plat­for­mą, ku­ri apim­tų šios aukš­to­sios mo­kyk­los tink­lui priklausančias mo­kyk­las“, – tvir­ti­no VDU Ug­nės Kar­ve­lis gim­na­zi­jos va­do­vas.

Jo žo­džiais, pa­grin­di­nis per­mai­nų tiks­las – su­da­ry­ti mo­ki­niams ge­res­nes są­ly­gas mo­ky­tis, da­ry­ti pa­žan­gą. „Mes ga­li­me orien­tuo­tis į ge­rai be­si­mo­kan­čius ir bū­tent į juos kreip­ti pa­grin­di­nį dė­me­sį. Ta­čiau mums svarbūs ir tie, ku­riems se­ka­si sun­kiau ar jų mo­ky­mo­si tem­pas yra lė­tes­nis. Ir čia mums į pa­gal­bą atei­na VDU: la­bo­ra­to­ri­jos, au­di­to­ri­jos, žmo­giš­kie­ji iš­tek­liai, bib­lio­te­kos, gal­būt ir skait­me­ni­nio mo­ky­mo­si ga­li­my­bės“, – sa­kė R.Ku­čiaus­kas.

Di­rek­to­riui ant­ri­no ir jo pa­va­duo­to­ja ug­dy­mui Jo­vi­ta Pui­do­kie­nė: „Ne kar­tą ap­ta­rė­me, ką ga­lė­tų pa­da­ry­ti kiek­vie­nas mo­ky­to­jas kiek­vie­no­je pa­mo­ko­je, kad kiek­vie­nas vai­kas da­ry­tų di­des­nę pa­žan­gą. Sie­kiant šio tiks­lo, gim­na­zi­jos mo­ky­to­jams su­da­ry­tos są­ly­gos ko­mu­ni­kuo­ti su skir­tin­gų sri­čių VDU spe­cia­lis­tais, kad galė­tu­me pra­tur­tin­ti tu­ri­nį.“

Nau­jo­vės – pa­čios įvai­riau­sios

Nuo rug­sė­jo 1-osios gim­na­zi­jo­je star­tuos nau­ja, jos mo­ki­nio Be­no Ku­bi­liaus su­kur­ta plat­for­ma Ži­nių mainai.lt. Plat­for­mo­je re­gist­ruo­sis ga­bes­ni mo­ki­niai, no­rin­tys ir ga­lin­tys pa­dė­ti ki­tiems, ir tie, ku­riems rei­kia pa­gal­bos. „Įvy­kus ži­nių mai­nams, mo­ky­to­jas gaus ži­nu­tę, o tas mo­ki­nys, ku­ris su­teiks mo­ky­mo­si pa­gal­bą, už­dirbs so­cia­li­nių pi­lie­ti­nių va­lan­dų, vie­ną iš nau­jo­vių pri­sta­tė J.Pui­do­kie­nė. Tuo sie­kia­me, kad įvai­raus amžiaus mo­ki­niai mo­ky­tų­si ko­mu­ni­kuo­ti.“

Ki­ta nau­jo­vė – Na­mų dar­bų klu­bas. Ši prie­mo­nė iš da­lies at­lieps Vi­sos die­nos mo­kyk­los kon­cep­ci­ją: po gimna­zi­jos sto­gu, bib­lio­te­ko­je, spe­cia­lis­tai pa­dės vai­kui mo­ky­tis, jei jis ne­tu­ri ga­li­my­bių to da­ry­ti na­muo­se, lau­kia bū­re­lio ar mo­kyk­li­nio au­to­bu­so.

Bend­ra­dar­biau­jant su VDU gim­na­zi­jo­je at­si­ras dar vie­na pro­gra­ma „Kel­ro­dė žvaigž­dė“. „Tu­rė­si­me stu­den­tų, ku­rie mo­ki­niams pa­dės so­cia­li­zuo­tis. Tė­vų su­ti­ki­mą ga­vę mo­ki­niai ga­lės su stu­den­tais pra­leis­ti dau­giau lai­ko kal­bė­da­mie­si apie mo­ky­mą­si, tu­ri­nin­gą lais­va­lai­kį, kar­tu ruoš pa­mo­kas“, – pa­sa­ko­jo J.Pui­do­kie­nė.

Tink­li­nio gud­ry­bių – ang­liš­kai

Iki šiol VDU Ug­nės Kar­ve­lis gim­na­zi­jo­je, kaip ir dau­ge­ly­je mo­kyk­lų, ang­lų kal­ba bu­vo pa­grin­di­nė už­sie­nio kal­ba, o vy­res­nė­se kla­sė­se siū­ly­ta mo­ky­tis ru­sų, vo­kie­čių ar­ba pran­cū­zų. Sta­tu­są ir pa­va­di­ni­mą pa­kei­tu­si gim­na­zi­ja taps dau­gia­kal­bė.

„Dau­gia­kal­bys­tė – taip pat sri­tis, su­si­ju­si su bend­ra­dar­bia­vi­mu. VDU siū­lo pro­gra­mas su di­džiau­siu už­sie­nio kal­bų pa­si­rin­ki­mu, o mū­sų mo­ki­niai prie pa­si­rink­tos ant­ros ar tre­čios už­sie­nio kal­bos no­rė­tų mo­ky­tis retesnių ar eg­zo­ti­nių. VDU ga­li pa­siū­ly­ti rink­tis iš be­ne 30 kal­bų. Mo­ky­ma­sis vyk­tų nu­ma­ty­tu lai­ku universite­te ar nuo­to­li­niu bū­du“, – sa­kė di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja ug­dy­mui Ag­nie­tė Damb­raus­kie­nė.

VDU stu­den­tai, siek­da­mi įgy­ti pe­da­go­gi­nės pra­kti­kos, ga­lės bū­ti gim­na­zi­jos mo­ky­to­jų asis­ten­tais. „Esa­me ap­ta­rę ir ti­ki­mės, kad tu­rė­si­me tris stu­den­tus iš už­sie­nio, ku­rie mo­kys už­sie­nio kal­bų. Į VDU iš Flo­ri­dos atvyks stu­di­juo­ti pro­fe­sio­na­li tink­li­nin­kė, ji no­ri tu­rė­ti tink­li­nio bū­re­lį ir sa­vo ži­nias per­duo­ti vai­kams ang­lų kal­ba“, – nau­jie­no­mis da­li­jo­si A.Damb­raus­kie­nė.

Jų bus ir kryp­ty­je, su­si­ju­sio­je su lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros ug­dy­mu. „Ne­be pir­mus me­tus kal­ba­me apie skai­ty­mo įgū­džių, vie­šo­jo kal­bė­ji­mo ug­dy­mą – jiems lai­ko pa­mo­ko­je ne vi­suo­met už­ten­ka. Mo­ky­to­jai, bendra­dar­biau­da­mi su Hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų fa­kul­te­to dės­ty­to­jais, pa­si­rin­ko plė­to­ti li­te­ra­tū­ros me­ne kryp­tį: bus ren­gia­mos ne­tra­di­ci­nės pa­mo­kos mu­zie­juo­se, teat­ruo­se, pa­ro­do­se“, – pa­sa­ko­jo J.Pui­do­kie­nė.

Jo­li­ta Lubinienė, ku­ruo­jan­ti me­nų ir tech­no­lo­gi­jų kryp­tį, pa­si­džiau­gė: di­de­lis dė­me­sys bus skir­ia­mas kūrybinėms dirb­tu­vėms VDU erd­vė­se, su Me­nų fa­kul­te­tu jau su­si­tar­ta dėl nau­do­ji­mo­si ani­ma­ci­jos, gar­so įra­šų, fo­tog­ra­fi­jos stu­di­jo­mis. „Taip pat esa­me ta­rę­si ir dėl tech­no­lo­gi­nio ug­dy­mo, jis bus orien­tuo­tas į tva­rų mais­tą, tva­rią ma­dą, šiuo­lai­ki­nę tau­to­dai­lę ir jos pri­tai­ky­mą di­zai­ne“, – sa­kė J.Lubinienė.

To­bu­lins esa­mus mo­de­lius

Vers­lu­mo ug­dy­mas – ne nau­jie­na gim­na­zi­jo­je. Mo­ky­to­ja Dai­va Ma­ku­tė­nie­nė ne tik ve­dė eko­no­mi­kos pamokas, bet ir va­do­va­vo pen­kioms jau­no­sioms bend­ro­vėms, įgy­ven­di­nan­čio­mis įvai­rias veik­las. Vie­na iš jų ga­mi­no ir pla­ti­no mo­kyk­li­nius džem­pe­rius. „Nau­jais moks­lo me­tais vers­lu­mo ug­dy­mas bus da­li­ja­mas į dvi da­lis: 5–8 kla­sė­se in­teg­ruo­tas mo­du­lis bus su­si­jęs su įvai­riais so­cia­li­nių moks­lų da­ly­kais, o 2–3 gim­na­zi­jos kla­sė­se bus ku­ria­mos jau­no­sios bend­ro­vės“, – apie tai, kas kei­sis, pa­sa­ko­jo J.Pui­do­kie­nė.

Bio­tech­no­lo­gi­jos – mo­de­lis, ku­ris taip pat jau bu­vo gim­na­zi­jo­je ir iki sta­tu­so pa­kei­ti­mo. Nau­ja tai, kad bus gi­li­na­mos ke­tu­rios: bio­lo­gi­jos, che­mi­jo­s, fi­zi­kos ir geog­ra­fi­jos sri­tys. „Šiems mo­du­liams vys­ty­tis ir to­liau padės VDU Že­mės ūkio aka­de­mi­jos ba­zė. Šie­met jau kal­ba­me ir apie neu­ro­tech­no­lo­gi­jas, nanotechnologijas, bio­ni­ką ir bioin­ži­ne­ri­ją, veik­las ge­ne­ti­kos la­bo­ra­to­ri­jo­je. Ma­no­me, kad 9–10 kla­sė­je pradė­ti mo­ki­nių dar­bai ga­li išaug­ti į bran­dos dar­bą“, – įsi­ti­ki­nu­si di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja ug­dy­mui Jū­ra­tė Pinku­vie­nė.

Re­ziu­muo­da­mas R.Ku­čiaus­kas pa­brė­žė: per­mai­nos tu­rės įta­kos vi­siems mo­ko­mie­siems da­ly­kams, pa­lies kiek­vie­ną mo­ki­nį, at­si­ras nau­jų ug­dy­mo for­mų. Kaip pa­vyz­dį jis įvar­di­jo srau­ti­nių gru­pių su­da­ry­mą devintose kla­sė­se: skir­tin­gu tem­pu be­si­mo­kan­tys mo­ki­niai lie­tu­vių ir ang­lų kal­bų bei ma­te­ma­ti­kos ga­lės mo­ky­tis ne kla­sė­mis, o gru­pė­mis.

„Taip pat ke­ti­na­me įgy­ven­din­ti bend­rą pro­jek­tą su Na­cio­na­li­ne švie­ti­mo aka­de­mi­ja, jis skir­tas di­des­nio poten­cia­lo mo­ki­niams nuo 5 iki 10 kla­sės. Jie ga­lės ma­te­ma­ti­kos, lie­tu­vių kal­bos ir gam­tos moks­lų ži­nias gilin­ti ir pa­mo­kų, ir at­ski­rų mo­du­lių me­tu. Ša­ly­je tė­ra at­rink­ta de­šimt mo­kyk­lų, ku­rios da­ly­vaus Ga­bių vai­kų ug­dy­mo pro­jek­te, ir VDU Ug­nės Kar­ve­lis gim­na­zi­ja pa­te­ko tarp jų“, – džiau­gė­si gim­na­zi­jos va­do­vas.

Teksto autorius: Vilma Kasperavičienė, „Kauno diena“

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: