Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų įgyvendinimas Kauno rajone

Kauno rajono savivaldybėje 2019 metais buvo įgyvendinami Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektai (toliau – Projektai). Finansavimas Projektams skiriamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų lėšų.

Projektams įgyvendinti skirtos valstybės biudžeto lėšos mokamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintų asignavimų programoms.

Valstybė šiems Projektams įgyvendinti 2019 m. Kauno rajone skyrė 142 378,00 Eur. Kauno rajono savivaldybė prie šių projektų įgyvendinimo prisidėjo 28 476,00 Eur. Iš viso Projektų įgyvendinimui buvo skirta 170 854,00 Eur.

Šių Projektų konkurso tikslas – gerinti neįgaliųjų socialinę integraciją į visuomenę, įtraukiant į organizacinius projektų atrankos, finansavimo ir administravimo procesus savivaldybių administracijas bei skatinant neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančias nevyriausybines organizacijas teikti neįgaliesiems reikalingas socialinės reabilitacijos paslaugas, kurios padėtų atkurti ar palaikyti neįgaliųjų socialinius, savarankiško gyvenimo įgūdžius, didinti jų užimtumą bei galimybes gyventi bendruomenėje savarankiškai.

Projektų vykdymo trukmė – nuo 9 iki 12 mėnesių. Projektų įgyvendinimo laikotarpis – 2019 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.

Projektų tikslinės asmenų grupės – neįgalieji ir jų šeimos nariai.

Kauno rajono savivaldybės organizuojamą konkursą laimėjo ir Projektams finansavimą gavo šios 7 neįgaliųjų srityje veikiančios organizacijos: Kauno krašto nefrologinių ligonių draugija „Kauno gyvastis“; Lietuvos kurčiųjų draugijos Kauno teritorinė valdyba; Kauno rajono neįgaliųjų draugija; VšĮ LASS pietvakarių centras; Garliavos neįgaliųjų draugija; Kauno krašto neįgaliųjų sąjunga; Kauno rajono Vilkijos neįgaliųjų sąjunga.

2019 metais pagal negalios pobūdį ir specifiką buvo finansuojamos pareiškėjo vykdomos socialinės reabilitacijos (neįgaliųjų socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių atkūrimo ar palaikymo, jų savarankiškumo ir užimtumo bei galimybių savarankiškai dalyvauti bendruomenės gyvenime didinimo) turinį atitinkančios nuolatinio, periodinio pobūdžio veiklos ir teikiamos paslaugos tokiose srityse: neįgaliųjų dienos užimtumas; individuali pagalba neįgaliajam; neįgaliųjų meninių gebėjimų lavinimas būreliuose, kolektyvuose, klubuose; pagalba neįgaliųjų šeimos nariams.

Daugiausia dėmesio sulaukė neįgaliųjų dienos užimtumo veikla. Šioje veikloje dalyvavo 318 asmenų. Taip pat aktuali ir daugeliui reikalinga buvo individuali pagalba neįgaliajam. Šioje veikloje dalyvavo 216 asmenų.

Projektų įgyvendinimo metu paslaugas gavo 465 asmenys, iš jų – 418 suaugusių neįgaliųjų, 6 neįgalūs vaikai ir 41 šeimos narys. Projektuose dirbo 47 asmenys, iš jų 15 asmenų dirbo savanoriškais pagrindais.

Kauno rajono savivaldybės administracija nuo 2019 m. spalio 4 d. iki 2019 m. lapkričio 4 d. skelbė konkursą 2020 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti. Projektų vertinimo ir atrankos komisijos siūlymu Savivaldybės administracijos direktorius finansavimą skyrė 7 Projektams. Organizacijos, kurios 2020 metais įgyvendins Projektus: VšĮ „Alavesta“; Kauno krašto nefrologinių ligonių draugija „Kauno gyvastis“; Lietuvos kurčiųjų draugijos Kauno teritorinė valdyba; Kauno rajono neįgaliųjų draugija; VšĮ LASS pietvakarių centras; Garliavos neįgaliųjų draugija; Kauno krašto neįgaliųjų sąjunga; Kauno rajono Vilkijos neįgaliųjų sąjunga.

2020 m. Projektams finansuoti Kauno rajone yra skirta 180 910,00 Eur (iš kurių: valstybės lėšos – 147 454,00 Eur, Savivaldybės lėšos – 33 456,00 Eur).

Finansuotinos tos pačios veiklos kaip ir 2019 metais. Dėl paslaugų gavimo gali kreiptis Kauno rajone gyvenantys neįgalieji ir jų šeimos nariai. Dėl detalesnės informacijos ir galimybės dalyvauti Projektų veiklose, prašome kreiptis tiesiogiai į organizacijas, kurios įgyvendina Projektus.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: