Kauno rajono savivaldybė siūlys nepritarti Pakarklės miške suplanuotam karjerui

Meras Valerijus Makūnas balandžio 20 dieną kviečia neeilinį Kauno rajono savivaldybės tarybos posėdį. Parengtame sprendimo projekte siūloma nepritarti planuojamai ūkinei veiklai (PŪV) – smėlio ir žvyro telkinio Naujienos kaime (Batniavos sen.) naudojimui.

Meras rėmėsi 1323 vietos gyventojų pasirašyta peticija, kurioje priešinamasi verslo invazijai į vertingą gamtos kampelį. Kasti žvyrą planuojama Pakarklės miško teritorijoje, netoli kurios yra įsikūrusios kelios sodininkų bendrijos: „Kriemala“, „Paštuva“, „Batniava“.

Pakarklės miško kraštovaizdis priskiriamas prie vertingų tipų, patenkančių į gamtinio karkaso teritoriją.

PŪV poveikis natūraliai gamtinei aplinkai bei suinteresuotai visuomenei būtų didelės apimties ir intensyvus, nes būtų iškertamas brandus miškas, naudojami didelių pajėgumų techniniai įrenginiai, kai šia teritorija daugybę metų visuomenė naudojasi poilsio ir sveikatingumo tikslais.

Tarybos sprendimo projekte pabrėžiama, kad dėl PŪV būtų negrįžtamai suardyta ir pažeista per ne vieną šimtmetį susikūrusi natūrali kraštovaizdžio ekologinė pusiausvyra ir ekosistemų stabilumas.

PŪV planuojama vykdyti šalia objektų, turinčių kultūros paveldo vertybių: 0,85 km – Antalkių kapinynas (5076); 0,76 km – Žvirgždės dvarvietė (30287); 1,14 km – Kvesų dvarvietė (27066); 1,44 km – žydų žudynių vieta (10920). Teigiama, kad PŪV tiesiogiai tų teritorijų nepalies, tačiau neigiamas poveikis nenagrinėjamas.

Sprendimo projekte pabrėžiama, kad „kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsauga yra viena iš savarankiškųjų savivaldybių funkcijų, kurias savivaldybės atlieka pagal Konstitucijos ir įstatymų suteiktą kompetenciją, įsipareigojimus bendruomenei ir jos interesais.“

Savivaldybės taryba, priimdama sprendimą visiškai nepritarti planuojamos ūkinės veiklos galimybėms, atsižvelgia į LR Seimo 2020-12-11 patvirtintos aštuonioliktosios LR Vyriausybės programos nuostatoms laikytis gamtą tausojančios politikos principų, kreipiant ekonomiką žaliojo kurso linkme, siekiui apsaugoti Lietuvos gamtos įvairovę nuo klimato kaitos ir žmogaus veiklos keliamų pavojų, atsakingai naudoti gamtos išteklius.

Sprendimo projekte nurodoma, kad PŪV padarytų ilgalaikį neigiamą ir negrįžtamą poveikį susiformavusiam miškingajam kraštovaizdžiui, gyvūnijai ir augalijai, dirvožemiui, žemės paviršiui ir jos gelmėms, vandeniui ir biologinei įvairovei, kitų apylinkių bendruomenėms, socialinei ekonominei aplinkai ir nekilnojamosioms kultūros vertybėms bei šių aplinkos komponentų tarpusavio sąveikai.

Batniavos seniūnijoje tos pačios UAB ,,Rizgonys“ valdomų Kvesų karjerų eksploatavimas akivaizdžiai patvirtina, kad nevyksta jokie rekultivavimo darbai, o jau planuojama veiklą perkelti į naują vietą. Kauno rajono teritorijoje esantys Vilemų, Kvesų, Drąsekių karjerai taip pat tik įrodo neigiamą karjerų veiklos praktiką bei daromą negrįžtamą žalą.

Su visu sprendimo projektu galima susipažinti čia.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: