Kviečiame teikti 2018 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų paraiškas

Kauno rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą 2018 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti ir kviečia teikti paraiškas iki 2017 m. spalio 15 d.

Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. A1-345 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų, Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašo, Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektui vykdyti skirtų lėšų pervedimo ir naudojimo sutarties formos patvirtinimo“ patvirtintais Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais.

Projekto paraiškos rengiamos pagal nustatytą projekto paraiškos formą.

Reikalavimai paraiškoms:

  1. Projektų paraiškas gali teikti neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančios organizacijos – asociacijos, labdaros ir paramos fondai, religinės bendruomenės ir bendrijos, viešosios įstaigos (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių savininkė yra tik valstybė arba savivaldybė), kurios ne mažiau nei vienus metus teikia nuolatinio, periodinio pobūdžio socialinės reabilitacijos paslaugas (neįgaliųjų socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių atkūrimo ar palaikymo, jų savarankiškumo ir užimtumo bei galimybių dalyvauti visuomenės gyvenime didinimo) ir vykdo veiklas, skirtas konkrečioje savivaldybėje gyvenantiems, besimokantiems neįgaliesiems integruoti į visuomenę.
  2. Organizacija pagal paslaugų teikimo vietą pateikia vieną projekto paraiškos (užpildytą, pasirašytą, antspauduotą paraiškos formą ir priedus) originalą. Dokumentų kopijos privalo būti patvirtintos laikantis Dokumentų rengimo taisyklių.
  3. Kartu su projekto paraiška kompiuterinėje laikmenoje pateikiama elektroninės projekto paraiškos kartu su pridedamais dokumentais versija. Ant elektroninės laikmenos turi būti nurodytas pareiškėjo pavadinimas.
  4. Projekto paraiška turi būti pateikta paštu registruotu laišku, įteikta pašto kurjerio arba organizacijos ar jos įgalioto asmens asmeniškai. Jeigu paraiška pateikiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo ar pateikimo siųsti data turi būti atitinkamai ne vėlesnė kaip spalio 15 d. Kitais būdais, tai yra faksu, elektroniniu paštu arba kitais adresais, išsiųstos paraiškos nevertinamos.
  5. Organizacija (ir partneris) gali pateikti Savivaldybės administracijai ne daugiau kaip vieną projekto paraišką. Jeigu pateikiamos kelios paraiškos, vertinama pirmiau pateikta.

 

Siunčiant paštu adresuoti:

2018 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo konkursui

Kauno rajono savivaldybės administracijai

Savanorių pr. 371,

49500 Kaunas

 

Konsultacijos paraiškų pildymo klausimais teikiamos iki spalio 15 d. Socialinės paramos skyriuje, tel. (8 37) 30 55 98, arba atvykus į vietą (427 kab., IV aukštas), darbo dienomis (pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8:00  val. iki 17:00 val., penktadieniais – iki 15 val. 45 min.) Savanorių pr. 371, Kaunas.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: