Kvietimas fiziniams asmenims dėl vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūra skelbia kvietimą teikti Projekto registracijos formas nuo 2018 m. liepos 26 d. kompensacinėms išmokoms pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2018 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę „fizinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo), pasiekiant ne mažesnę nei B namo energinio naudingumo klasę ir sumažinant šiluminės energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau kaip 40 % lyginant su skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo“ gauti.

 Galimi pareiškėjai

Fiziniai asmenys, nuosavybės teise valdantys vieno ar dviejų butų gyvenamuosius namus.

Jeigu pareiškėjas jau yra gavęs kompensacinę išmoką iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų už namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, kuriuo pasiekti priemonės tikslai, to paties namo su tuo pačiu unikaliu numeriu atnaujinimui (modernizavimui) negali būti pakartotinai rezervuojama ar išmokama kompensacinė išmoka gyvenamojo namo atnaujinimo darbams.

Pareiškėjai, ketinantys įgyvendinti projektus pagal finansavimo kryptis, skirtas visuomeninės ir gyvenamosios paskirties pastatų atnaujinimui (modernizavimui), yra laikomi netinkamais pareiškėjais (paramos gavėjais), jeigu tinkamos finansuoti išlaidos atsinaujinančių energijos išteklių komponento diegimui kartu su šildymo sistemos darbais viršija 50 proc. visos prašomos subsidijos sumos ir nėra būtinos namo energinio naudingumo B klasei pasiekti.

Netinkamu pareiškėju laikomas asmuo, kurio gyvenamajam namui yra/ar buvo išduotas B energinio naudingumo sertifikatas.

Kvietimo suma

Bendra projektų finansavimui pagal šį kvietimą skiriama lėšų suma – 1 mln. Eur

Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. liepos 11 d. įsakymu Nr.  D1-668  „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-493 „Dėl Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos specialiosios programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ pakeitimo“ tinkamos išlaidos yra:

 • stogo šiltinimo be dangos keitimo;
 • stogo šiltinimo su dangos keitimu;
 • stogo perdangos šiltinimo su stogo dangos keitimu;
 • stogo perdangos šiltinimo be stogo dangos keitimo;
 • grindų ant grunto šiltinimo;
 • grindų virš rūsio šiltinimo;
 • sienų ir cokolio šiltinimo;
 • grindinio šildymo ir/ar radiatorių įrengimo;
 • esamų langų keitimo, gerinant šilumines patalpų charakteristikas;
 •     esamų lauko ir tambūro durų bei vartų keitimo, gerinant šilumines patalpų charakteristikas;
 • šilumogrąžos (rekuperacijos) įrenginių (plokštelinio ar rotacinio) ir su tuo susijusių sistemų įrengimo;
 •    katilų, kurie kaip pagrindinę kuro rūšį naudoja iškastinį kurą (mazutą, skalūnų alyvą, gamtines dujas, akmens anglį ar kt.) ar kitą aplinkai taršų energijos šaltinį, keitimui į biokuro granulėmis kūrenamo katilo, jei jis atitinka 45 punkte nurodytus reikalavimus, sistemą arba į šilumos siurblio sistemą.“;

Paramos dydis

Kompensacinės išmokos fiziniams asmenims apskaičiuojamos vadovaujantis fiksuotais dydžiais, patvirtintais aplinkos ministro įsakymu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. D1-674 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. D1-463 „Dėl Mažos apimties projektų, finansuojamų iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų, maksimalių tinkamų išlaidų dydžių patvirtinimo“ pakeitimo“.

Maksimali kompensacinė išmoka projektui negali viršyti 14 500 Eur.

Faktinė kompensacinė išmoka apskaičiuojama vadovaujantis pareiškėjo pateiktais projekto įgyvendinimą, darbų atlikimą ir (ar) technologijos įsidiegimą įrodančiais dokumentais neviršijant Projekto registracijos formoje nurodytos prašomos kompensacinės išmokos sumos, įvertinant įdiegtą įrangą ir jos nominalią galią ar įgyvendintą energijos efektyvumo didinimo priemonę.

Pagrindiniai subsidijos teikimo reikalavimai

Išlaidos pripažįstamos tinkamomis ir kompensuojamos:

 •  jei jos atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. liepos 11 d. įsakyme Nr.  D1-668  „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-493 „Dėl Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos specialiosios programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ pakeitimo“ nurodytas išlaidas;
 •  jei yra patirtos nuo 2015 m. sausio 1 d.iki projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos, bet ne vėliau nei iki 2019 m. kovo 31 d.;
 •  fizinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo) išlaidos yra tinkamos finansuoti, kai jos patirtos po šių pastatų statybos užbaigimo teisės aktų nustatyta tvarka ir jei pastato statybos užbaigimas yra įregistruotas Nekilnojamojo turto registre iki Projekto registracijos formos pateikimo;
 •  jei projektas visiškai įgyvendintas ir apmokėtos visos patirtos išlaidos;
 •  jei išlaidos apmokėtos paties pareiškėjo (jo įgalioto asmens) nuosavomis  lėšomis;
 •  jei sąskaitos už patirtas išlaidas išrašytos pareiškėjo (įgalioto asmens) vardu.

Projekto registracijos formų priėmimo ir registravimo tvarka

Pareiškėjai, norintys įgyvendinti projektą ir gauti kompensacinę išmoką, turi pateikti tinkamai užpildytą Projekto registracijos formą;

 •  Pareiškėjo (ir esant poreikiui bendraturčių ir/ar bendrasavininkų) pasirašytos Projekto registracijos formos turi būti pateiktos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūrai tiesiogiai, naudojantis pašto ir (ar) pasiuntinių teikiamomis paslaugomis adresu Labdarių g. 3, LT-01120, Vilnius. Taip pat yra galimybė teikti Projekto registracijos formas el.paštu (apva@apva.lt arba naudojantis e-pristatymu), pasirašant pareiškėjui sertifikuotu elektroniniu parašu.
 •  Tiesiogiai Projekto registracijos formos priimamos:

pirmadieniais – ketvirtadieniais 8:00–17:00 val.,

penktadieniais 8:00–15.45 val.,

 •  Netinkamai arba nepilnai užpildyta Projekto registracijos forma atmetama ir negali būti tikslinama, gali būti tik naujai teikiama;
 •  Projektų registracijos formos yra registruojamos eilės tvarka pagal jų gavimo datą ir iš jų sudaromas projektų registracijos sąrašas, kuris tvirtinamas Agentūros direktoriaus įsakymu;
 •  Projektų registracijos formos priimamos nuo 2018 m. liepos 26 d. 8:00 val. iki kol pakaks lėšųskirtų šiai priemonei.
 • Projekto registracijos formos, kurių išsiuntimo ar gavimo data ankstesnė nei paskelbta priėmimo pradžia, bus nevertinamos ir atmetamos.
 •  Pasibaigus šiai priemonei numatytoms lėšoms, Projektų registracijos formų priėmimas bus stabdomas. Pranešimas apie sustabdymą bus paskelbtas Agentūros internetinėje svetainėje www.apva.lt.

Pareiškėjai, išsiuntę užpildytas Projektų registracijos formas registruotu paštu ar pristatę tą pačią dieną, kai Projektų registracijos formų priėmimas yra sustabdytas, įtraukiami į rezervinį projektų sąrašą. Pareiškėjai, kurių Projektų registracijos formos registruotu paštu buvo išsiųstos iki Projektų registracijos formų priėmimo sustabdymo, bet gautos vėliau nei buvo paskelbtas sustabdymas, taip pat bus įtraukiamos į rezervinį projektų sąrašą.

Privalomi pateikti dokumentai

Projekto registracijos formą galima rasti (rasite čia>>).

Jei yra namo bendrasavininkų, Projekto registracijos formoje turi būti namo bendrasavininko parašas, kad neprieštarauja ir suteikia pareiškėjui teisę atlikti pastato atnaujinimą (modernizavimą) ir gauti kompensacinę išmoką.

Kartu su projekto registracijos forma turi būti pateikta:

1.energinio naudingumo vertinimas (sąmata ar kt. dokumentas) su privalomų atlikti darbų kiekiais pagal finansuojamų darbų sąrašą, siekiant, kad būtų pasiekta ne mažesnė nei B namo energinio naudingumo klasė ir  sumažintos skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos ne mažiau, kaip 40 procentų lyginant su skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo;

2.1. pastato energinio naudingumo sertifikatas, kuriame nurodyta pastato energinio naudingumo klasė prieš modernizavimą. Taikoma tais atvejais, kai namo atnaujinimo (modernizavimo) darbai dar nepradėti.

2.2. sertifikuoto specialisto, kuris turi teisę išduoti energinio naudingumo sertifikatą, pažymą (ar kt. dokumentą) , kokiai energinio naudingumo klasei atitiko namas iki namo atnaujinimo (modernizavimo). Taikoma tais atvejais, kai namo atnaujinimo (modernizavimo) darbai vykdomi arba jau atlikti iki Projekto registracijos formos pateikimo.

Pagrindiniai teisės aktai reglamentuojantys kompensacinių išmokų teikimą fiziniams asmenims

 •  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 •  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. balandžio 25 d. įsakymas Nr. D1-328 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2018 m. sąmatos patvirtinimo“;
 •  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. birželio 6 d. įsakymas Nr. D1-467 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2018 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“;
 •  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. D1-668 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-493 „Dėl Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos specialiosios programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ pakeitimo“;
 •  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. liepos 12 d. įsakymas Nr. D1-674 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. D1-463 „Dėl Mažos apimties projektų, finansuojamų iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų, maksimalių tinkamų išlaidų dydžių patvirtinimo“ pakeitimo“.

 Pastabos:

 1. Įgyvendinę projektą pareiškėjai, norintys gauti kompensaciją, ne vėliau kaip iki 2019 m. kovo 31 d.turės pateikti tinkamai užpildytą nustatytos formos mokėjimo prašymą kartu su:
 1. pastato energinio naudingumo sertifikatas (su priedais), kuriame būtų nurodyta,kad pasiekta ne mažesnė nei B energetinio naudingumo klasė.
 2. pažyma, išduota pastatų energinio naudingumo sertifikavimo specialisto, kad su šio projekto įdiegtomis priemonėmis sumažintos skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos ne mažiau, kaip 40 procentų lyginant su skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo;
 3. išlaidas pagrindžiančių ir išlaidų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijos (išlaidų patyrimo laikotarpiui įvertinti). Jei išlaidas apmoka ne pareiškėjas ar namo bendrasavininkas, kuris buvo pasirašęs projekto registracijos formą, pareiškėjas kartu su išlaidų apmokėjimą įrodančiais dokumentais pateikia laisvos formos įgaliojimą apmokėti išlaidas.

Kai modernizuojant pastatą privaloma pakeisti katilą, papildomai kartu su mokėjimo prašymu, bet ne vėliau kaip iki 2019 m. kovo 31 d. pateikiami šie dokumentai:

 1. išlaidas pagrindžiančių ir išlaidų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijos. Jei išlaidas apmoka ne pareiškėjas ar namo bendrasavininkas, kuris buvo pasirašęs projekto registracijos formą, pareiškėjas kartu su išlaidų apmokėjimą įrodančiais dokumentais pateikia laisvos formos įgaliojimą apmokėti išlaidas;
 2. įrenginio techninės specifikacijos ar kito dokumento, kuriame nurodomos įrenginio techninės charakteristikos, kopija;
 3. gamintojo pateiktas dokumentas (sertifikatas ir/arba bandymų protokolas), kad katilai atitinka 5 klasės efektyvumo ir emisijų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012 „Šildymo katilai. 5 dalis. Rankomis ir automatiškai pakraunami kietojo kuro šildymo katilai, kurių vardinė šiluminė galia iki 500 kW. Terminija, reikalavimai, bandymai ir ženklinimas“;
 4. pareiškėjo gyvenamojo namo ir jame įdiegtos naujos įrangos su parametrų lentele fotonuotraukos.

 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros inf.

 

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: