Skelbiamas 2019 metų Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projektų paraiškų priėmimas

Projektų dalinio finansavimo tikslas – skatinti pradėti ir/arba plėtoti nekilnojamojo kultūros paveldo atgaivinimą, pažinimą, sklaidą vietos, regioniniu ir nacionaliniu mastu, tuo prisidedant prie nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimo. 

Paraiškos priimamos nuo

2019 m. vasario 26 d.

Paraiškų teikimo būdas

 

paraiškos teikiamos elektroniniu būdu, prisijungus prie Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinės sistemos (KPEPIS) www.kpepis.lt

Paraiškos teikiamos iki:

pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektų – 2019 m. kovo 19 d. 24:00 val. (vidurnakčio);

leidybos projektų – 2019 m. kovo 26 d. 24:00 val. (vidurnakčio).

Konsultacijos paraiškų rengimo klausimais

Registro tvarkymo, viešųjų ryšių ir edukacijos skyriaus vyr. specialistė Nijolė Narbutaitė, (8 5) 232 51 00,

nijole.narbutaite@kpd.lt

Konsultacijos dėl prisijungimo prie KPEPIS

pamiršus slaptažodį ar nepavykus prisijungti prie KPEPIS sistemos kreiptis į Administracinio skyriaus Duomenų bazių administratorių Edvardą Činčį, (8 5) 273 42 39, edvardas.cincys@kpd.lt

Paraiškų teikimas

prisijungus prie  KPEPI sistemos, atsidariusiame pagrindiniame lange spausti dešinėje apačioje esantį pasirinkimą „Informavimas ir konsultavimas“ → spausti trečią iš viršaus pasirinkimą „Paraiška nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projektų daliniam finansavimui“ → spausti „Pateikti paraišką“ → Juridinio asmens vardu IŠSAMIAI užpildyti duomenis, laukelyje „Prašymo tekstas“ įrašyti lydraščio tekstą ir paspaudus „Pasirinkti failą“ įsegti į vieną pdf failą sudėtus paraišką ir būtinus priedus → spausti „Pateikti“ →  palaukus kelias sekundes kilstelti ekrano langą aukštyn ir įsidėmėti D raide prasidedantį paraiškos numerį KPEPI sistemoje.

SVARBU: „Pateikti“ spaudžiamas tik 1 kartą.

Dėmesio! Siekiant išvengti techninio pobūdžio nesklandumų, rekomenduojame teikti paraiškas likus bent 3 dienoms iki paraiškų priėmimo laikotarpio pabaigos.

Dalinis finansavimas gali būti skiriamas

 1. pažinimo sklaidai ir atgaivinimui:  pažintiniams renginiams, meninei ir kultūrinei veiklai, garso, vaizdo, informavimo priemonių sukūrimui, internetiniams projektams (išskyrus internetinių svetainių sukūrimą), propaguojantiems kultūros paveldo apsaugą, atgaivinimą, pažinimą, sklaidą; smulkiajai leidybai t. y. mažesnės kaip 1 lanko apimties (40 000 spaudos ženklų, įskaitant tarpus).

 

 1. leidybai: didesnės kaip 1 lanko apimties šviečiamiesiems, pažintiniams-informaciniams, moksliniams-informaciniams, enciklopedinio pobūdžio leidiniams, mokslinėms studijoms, monografijoms, specialiajai profesinei literatūrai.

Prioritetinės sritys

Paraiškoje būtina nurodyti vieną iš 2019 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministro patvirtintų pažinimo sklaidos ir atgaivinimo arba leidybos prioritetų. Prioritetas įrašomas 1 paraiškos puslapyje, prie projekto pavadinimo, nurodant tik pasirinktą prioriteto numerį (pvz. 1.1. p.).

Projektų vertinimo kriterijai

 1. projekto reikšmė nekilnojamojo kultūros paveldo atgaivinimui, aktualizavimui, išsaugojimui, sklaidai, edukacijai;
 2. projekto socialinis-kultūrinis aktualumas, idėjos originalumas ir šiuolaikiškumas;
 3. projekto kultūrinė-geografinė sklaida;
 4. kito finansavimo šaltinio dalies dydis, pagrįstas atitinkamais dokumentais;
 5. projekto vykdytojo patirtis, vykdant ankstesnius projektus, susijusius su kultūros paveldo apsauga;
 6. projekto rezultatų sklaida ir veiklų tęstinumas;
 7. tikslus, realus, subalansuotas projektų biudžetas, pagrįstos išlaidos.

 Projekto finansavimo apimtys ir sąlygos

Projektams įgyvendinti skiriama suma negali viršyti 90 procentų bendros projekto įgyvendinimui reikalingos sumos. Svarstomos ir dalinai finansuojamos tik paraiškos, patvirtinančios bent 10 procentų suma ar atitinkamomis konkrečia suma įkainotomis paslaugomis prisidedančios prie projekto įgyvendinimo. Jei lėšomis ar įkainotomis paslaugomis prisideda pareiškėjas, prisidėjimo suma įrašoma į paraišką, jei projektą dalinai finansuos rėmėjas (-ai), pateikiamas(-i) garantinis (-iai) raštas(-ai) su konkrečia įrašyta prisidėjimo suma.

Pastabos

Teikdamas paraišką Departamentui, pareiškėjas praranda teisę gauti valstybės biudžeto lėšas tam pačiam projektui vykdyti iš kitų LR Kultūros ministerijos strateginiame veiklos plane nurodytų programų ir/ar priemonių. Projektas negali būti dalinamas į mažesnius projektus (vykdomus to paties ar kito vykdytojo), kuriems paraiškos būtų teikiamos ir gaunamos valstybės biudžeto lėšos jų įgyvendinimui kaip atskiriems projektams iš kitų Kultūros ministerijos strateginio plano programų ir/ar priemonių. Pagal šią Taisyklių nuostatą dalinis finansavimas tam pačiam projektui ar jo daliai negali būti gaunamas iš Lietuvos kultūros tarybos.

Paskirstoma suma

2019-aisiais metais sklaidos ir leidybos projektų daliniam finansavimui numatoma paskirstyti 150 000 Eur.

Būtina žinoti norite pateikti paraišką?

 1. Atidžiai susipažinkite su Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projektų dalinio finansavimo valstybės biudžeto lėšomis taisyklėmis ir jų priedais.
 2. Įvertinkite, ar Jūsų projekto idėja atitinka šio konkurso reikalavimus, prioritetus ir tikslus.
 3. Jei taip, užpildykite nustatytos formos paraišką,  ir parenkite 4 punkte nurodytus priedus.
 4. Kartu su paraiška atsiųskite šiuos privalomus dokumentus:

– garantinį(-ius) raštą(-us), įrodantį(-čius) dalinio finansavimo turėjimą.

SVARBU! Jei projektą kofinansuoja paraišką teikianti įstaiga/organizacija – prisidėjimo suma įrašoma į 3.3. paraiškos punktą, atitinkamai paskirstoma sąmatoje – papildomo garantinio pateikti nereikia. Garantinis būtinas, jei projektą kofinansuoja ne paraiškos teikėjas;

–  į Juridinių asmenų registrą įtraukto juridinio asmens registravimo pažymėjimo išrašo kopiją, juridinio asmens įstatų (nuostatų) išrašo kopiją arba paraiškos pabaigoje į Pridedamų dokumentų 2 punktą įrašyti nuorodą į konkrečią veikiančią oficialią įstaigos/organizacijos svetainę, kurioje yra patalpinti galiojantys juridinio asmens įstatai (nuostatai);

– leidybos projektams – techninę planuojamo leidinio informaciją (formatas, puslapių skaičius, įrišimas (kietas, minkštas), popierius vidiniams lankams, spalvotumas, planuojamas lankų skaičius (1 lankas – 40 000 spaudos ženklų, įskaitant tarpus arba 3 000 kvadratinių centimetrų iliustracijų);

– planuojamo leidinio anotaciją ir jei yra parengta – prašomo finansuoti leidinio ištrauką.

 1. Sistemoje www.kpepis.lt užpildytą prašymą (lydraštį) ir į 1 priedą sudėtą paraišką su privalomais priedais išsiųskite paspaudę „Pateikti“. Jei paspaudėte „Išsaugoti“, prašymas ir priedai bus KPEPIS sistemoje, bet bus išsiųsti tik paspaudus „Pateikti“.

SVARBU! „Pateikti“ spauskite 1 kartą.

 1. Paraišką be priedų (word formatu) privaloma atsiųsti el. pašto adresu  nijole.narbutaite@kpd.lt

 PRIDEDAMA:

 1. Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projektų dalinio finansavimo valstybės biudžeto lėšomis taisyklės ir jų priedai;
 2. 2019 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministro patvirtinti pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos prioritetai;
 3. 3. 2019 m. paraiškos forma.

 

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: