Įgyvendinamas apšvietimo sistemos modernizavimo projektas

Kauno rajono savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) įgyvendina Kauno rajono savivaldybės gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo sistemos modernizavimo projektą (toliau - Projektas). Projektui įgyvendinti savivaldybė ketina vykdyti privataus subjekto atranką Kauno rajono gatvių apšvietimo sistemos modernizavimo ir eksploatavimo paslaugoms teikti (toliau – Atranka).

Perkančioji organizacija, siekdama gauti suinteresuotų rinkos dalyvių poziciją dėl pagrindinių Atrankos sąlygų optimalumo, skelbia šią viešą rinkos konsultaciją (toliau – Konsultacija) žemiau aptariamomis sąlygomis.

PAGRINDINĖS KONSULTACIJOS SĄLYGOS IR TERMINAI

Konsultacijos tikslas – gauti suinteresuotų rinkos dalyvių nuomonę dėl esminių Atrankos sąlygų: Techninės specifikacijos nuostatų, minimalių tiekėjų kvalifikacinių reikalavimų, atrankos ir pasiūlymų vertinimo kriterijų, optimalumo.

Konsultacijos terminai – konsultacijos pradžia – 2020-03-18, pabaiga – 2020-04-18.

Konsultacijos forma – konsultacija vykdoma CVP IS priemonėmis ir el. paštu jovita.stankeviciute@krs.lt. Renginys su viešosios konsultacijos dalyviais organizuojamas nebus. Savo komentarus Perkančiajai organizacijai norintys pateikti Viešosios konsultacijos dalyviai privalo užpildyti pateikiamą formą.

Konsultacijos objektas – Techninė specifikacijaMinimalūs reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai, Kvalifikacinės atrankos kriterijai, Pasiūlymų vertinimo kriterijai.

Informacija – visa Konsultacijos metu Perkančiajai organizacijai pateikta informacija bus laikoma vieša. Perkančioji organizacija pasilieka teisę  CVP IS priemonėmis paskelbti Konsultacijos metu gautos informacijos apibendrinimus, nenurodydama tokią informaciją pateikusio tiekėjo.

Jokia kita informacija Konsultacijos dalyviams teikiama nebus.

Skelbimas – informacija apie šią Konsultaciją buvo paskelbta TED, CVP IS ir Kauno rajono savivaldybės tinklapyje www.krs.lt.

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

Projektu siekiama užtikrinti kokybišką Kauno rajono gatvių (įskaitant viešąsias erdves) apšvietimą, padidinant Kauno rajono apšvietimo sistemos energetinį efektyvumą. Tam reikalinga atnaujinti (modernizuoti) nusidėvėjusius Kauno rajono savivaldybės gatvių apšvietimo įrenginius, užtikrinant jų atitikimą nustatytiems reikalavimams bei padidinant įrenginių energijos vartojimo efektyvumo charakteristikas. Efektyviam gatvių apšvietimo paslaugos teikimui taip pat reikalingas ir efektyvus įrenginių eksploatavimas bei lanksčios įrenginių valdymo (pvz. apšvietimo lygio) galimybės, kurių užtikrinimui reikalingas naujų technologijų įdiegimas.

Projekto uždaviniai:

 • pakeisti šviestuvus, modernizuoti ar pakeisti valdymo punktus, inžinerinius tinklus;
 • įdiegti apšvietimo valdymo ir kontrolės sistemą;
 • užtikrinti efektyvų gatvių apšvietimo sistemos eksploatavimą.

Sutarties trukmė – 15 (penkiolika) metų.

Sutarties objektas:

Modernizavimo ir eksploatavimo paslaugos, kurios apima:

 • Apšvietimo sistemos inventorizacijos atlikimą per Investicijų atlikimo terminą;
 • Modernizavimo priemonių suprojektavimą ir įdiegimą Apšvietimo sistemoje bei Garantuoto energijos suvartojimo, neviršijančio Faktinio energijos suvartojimo, užtikrinimą Apšvietimo sistemoje Garantinio laikotarpio metu;
 • Gatvių apšvietimo, atitinkančio LST EN 13201 „Gatvių apšvietimas“ standarto ar, jei LST EN 13201 „Gatvių apšvietimas“ standarte įtvirtintų reikalavimų pasiekti neįmanoma - Techninės specifikacijos 7 priede nurodytus reikalavimus, užtikrinimą Apšvietimo sistemoje Garantinio laikotarpio metu;
 • Apšvietimo sistemos bei Papildomų darbų objekto eksploatavimą, įskaitant gedimų šalinimą, šviestuvų keitimą jiems sugedus, šviestuvų įjungimo ir išjungimo valdymą ir kitas apšvietimo tinklų priežiūros ir remonto darbų paslaugas Sutarties galiojimo termino metu (minimalūs reikalavimai Apšvietimo sistemos priežiūrai yra pateikiami Techninės specifikacijos
  Priede Nr. 10);
 • Apšvietimo sistemos apskaitos ir stebėsenos sistemos įrengimą vadovaujantis Techninės specifikacijos reikalavimais ir jos funkcionavimo užtikrinimą Sutartyje aptartomis sąlygomis Garantinio laikotarpio metu.

Papildomi darbai, kurie apima į Techninėje specifikacijoje aptartas Modernizavimo ir eksploatavimo paslaugų apimtis nepatenkančius Modernizavimo priemonių diegimo darbus, Privataus subjekto atliekamus Investicijų atlikimo terminu Valdžios subjekto užsakymų pagrindu. Valdžios subjektas neįsipareigos įsigyti viso orientacinio Papildomų darbų kiekio.

Finansavimas: Konkursą laimėjęs dalyvis (privatus subjektas) turės galimybę Projekto investicijas finansuoti Europos energetinio efektyvumo fondo (angl. European energy efficiency fund) teikiamu finansavimu. Tuo atveju, jei Konkursą laimėjęs dalyvis nesinaudoja Europos energetinio efektyvumo fondo finansavimu Investicijoms finansuoti, Konkursą laimėjęs dalyvis arba Privatus subjektas sumoka Valdžios subjektui  Europos energetinio efektyvumo fondo techninei pagalbai dėl šioje Sutartyje numatyto projekto įgyvendinimo skirtą sumą, kuri sudaro 180,000 eurų. Tokiu atveju Valdžios subjektas privalo šią visą sumą grąžinti Europos energetinio efektyvumo fondui.

INFORMACIJA APIE ATRANKĄ

Pirkimo procedūra: skelbiamos derybos.

Atrankos etapai:

 • kvalifikacinė atranka – atrenkami 4 labiausiai kvalifikuoti tiekėjai;
 • pirminių pasiūlymų pateikimas;
 • derybos;
 • galutinių pasiūlymų pateikimas.

 

PRIDEDAMA:

Pasiūlymų forma

Techninė specifikacija

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: