Viešasis transportas

Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklės

Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklės

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

Į S A K Y M A S

 

1997 m. balandžio 15 d. Nr. 130

Vilnius

 

DĖL LEIDIMŲ VEŽTI KELEIVIUS REGULIARAUS SUSISIEKIMO KELIŲ

TRANSPORTO MARŠRUTAIS IŠDAVIMO IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ, KELEIVIŲ

IR BAGAŽO VEŽIMO KELIŲ TRANSPORTU TAISYKLIŲ IR KELEIVIŲ VEŽIMO

LENGVAISIAIS AUTOMOBILIAIS - TAKSI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

 Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksą ,

 ĮSAKAU:

 1. Neteko galios Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

    2006 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 3-62

    (nuo 2006 m. vasario 24 d.)

    (Žin., 2006, Nr. 23-768 )

 2.  Patvirtinti  Keleivių  ir  bagažo  vežimo  kelių  transportu

taisykles.

 3.  Patvirtinti  Keleivių  vežimo lengvaisiais  automobiliais  -

taksi taisykles.

 4. Pripažinti netekusiomis galios:

 4.1.   Keleivių   ir   bagažo  vežimo   keleiviniu   automobilių

transportu Lietuvos Respublikoje taisykles, patvirtintas 1995  m.

balandžio  24 d. Susisiekimo ministerijos įsakymu Nr. 232   (Žin.,

1995, Nr. 45-1116; 1996, Nr. 63-1488);

 4.2.  Naudojimosi taksi taisykles, patvirtintas 1993 m. kovo  12

d.  Susisiekimo ministerijos įsakymu Nr. 83  (Žin., 1993, Nr.  33-

771).

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                   ALGIS ŽVALIAUSKAS

 

_____________________________________

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

susisiekimo

ministerijos

1997 m. balandžio 15 d.

įsakymu Nr. 130

 

KELEIVIŲ IR BAGAŽO VEŽIMO KELIŲ

TRANSPORTU

T A I S Y K L Ė S

 

                     1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

  1.1. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

       2004 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 3-505

       (nuo 2004 m. spalio 29 d.)

       (Žin., 2004, Nr. 157-5743 ) redakcija

  Keleivių  ir  bagažo  vežimo kelių transportu taisyklės, toliau

vadinamos  "Taisyklėmis",  numato  kelių  transporto verslininkų,

naudojan�?ių   transporto   priemones   keleiviams  vežti,  toliau

vadinamų   "vežėjais",   ir  asmenų,  besinaudojan�?ių  transporto

priemonėmis,  toliau  vadinamų  "keleiviais", pareigas, teises ir

atsakomybę.

  Vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos kelių transporto kodekso 4

straipsnio   2   dalimi  šios  Taisyklės  yra  privalomos  visoms

savivaldybėms, visiems vežėjams, ekipažams ir keleiviams.

  1.2. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

       2004 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 3-505

       (nuo 2004 m. spalio 29 d.)

       (Žin., 2004, Nr. 157-5743 ) redakcija

  Šios   Taisyklės  yra  taikomos  keleivių  vežimui  autobusais,

troleibusais   ir   maršrutiniais   taksi   Lietuvos  Respublikos

teritorijoje   bei   lengvaisiais   automobiliais  užsakomaisiais

reisais   Lietuvos   Respublikos   teritorijoje  ir  tarptautinio

susisiekimo maršrutais.

  1.3. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

       2004 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 3-505

       (nuo 2004 m. spalio 29 d.)

       (Žin., 2004, Nr. 157-5743 ) redakcija

  Vežėjai  gali  vežti keleivius tiktai turėdami nustatyta tvarka

išduotą    licenciją    arba   Bendrijos   licenciją   transporto

priemonėmis,  turin�?iomis  atitinkamai  licencijos  kortelę  arba

Bendrijos licencijos kopiją.

 1.4.  Vežėjai privalo užtikrinti saugų keleivių ir bagažo vežimą

kelių   transporto  priemone,  maksimalius  patogumus  transporto

priemonėse  ir stotyse. Vežėjo ekipažo darbuotojai  privalo  būti

mandagūs  ir paslaugūs keleiviams bei nedelsdami šalinti keleivių

aptarnavimo trūkumus nepriklausomai nuo jų atsiradimo priežas�?ių.

Vežėjai  privalo  laikytis informacijos pateikimo  ir  transporto

priemonių    apipavidalinimo   tvarkos,   transporto    priemonės

techninėje charakteristikoje numatytų talpos normų.

  1.5. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

       2004 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 3-505

       (nuo 2004 m. spalio 29 d.)

       (Žin., 2004, Nr. 157-5743 ) redakcija

  Pagal šias Taisykles savivaldybių institucijos gali patvirtinti

detalesnes  keleivių vežimo vietinio susisiekimo kelių transporto

maršrutais taisykles.

 

                      2. VARTOJAMOS SĄVOKOS

 

      Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

      2004 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 3-505

      (nuo 2004 m. spalio 29 d.)

      (Žin., 2004, Nr. 157-5743 ) redakcija

 

  Minkštojo  tipo  transporto  priemonė  -  yra  tokia transporto

priemonė,   kurioje   gamykla  gamintoja  yra  įrengusi  minkštas

atlošiamas sėdynes ir bagažinę keleivių bagažui vežti.

  Keleivinio  transporto  priemonė  -  ekspresas  -  yra    tokia

transporto   priemonė,   kuri  atitinka  vieną        išvardytų

reikalavimų:

  važiuoja be sustojimų nuo pradinio iki galinio punkto;

  važiuoja sustodama tik autobusų stotyse;

  100  km  kelio vidutiniškai yra ne daugiau kaip viena   tarpinė

stotelė, įskaitant ir tarpines autobusų stotis, o maršruto  trasa

- daugiau kaip 100 km.

  Kompetentinga  įstaiga  -  savivaldybės institucija  arba   jos

įgaliota  įstaiga, išduodanti vežėjams leidimus vežti   keleivius

vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo  kelių

transporto maršrutais, ir Valstybinė kelių transporto  inspekcija

prie  Susisiekimo ministerijos (toliau - Inspekcija),  išduodanti

vežėjams   leidimus   vežti  keleivius   tolimojo     reguliaraus

susisiekimo kelių transporto maršrutais.

  Kitos  šiose  Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos   taip,

kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekse .

 

                     3. EISMO ORGANIZAVIMAS

 

 3.1.   Reguliarus  eismas  organizuojamas  tokiais  keliais   ir

gatvėmis,   kurių  būklė  garantuoja  saugų  eismą  ir   atitinka

Susisiekimo  ministerijos patvirtintus  Reikalavimus  gatvėms  ir

keliams, kuriais vyksta reguliarus keleivinio transporto eismas.

 3.2.  Vietinio  susisiekimo maršrutai pradedami savivaldybių,  o

tolimojo  susisiekimo - Valstybinės kelių transporto  inspekcijos

prie Susisiekimo ministerijos iniciatyva. Vežėjas, pageidaujantis

vežti keleivius reguliaraus susisiekimo maršrutais, privalo gauti

leidimą.  Šių  leidimų  išdavimas ir  naudojimas  yra  nustatytas

Susisiekimo  ministerijos patvirtintomis Leidimų vežti  keleivius

reguliaraus  susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo  ir

naudojimo taisyklėmis.

  3.3. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

       2004 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 3-505

       (nuo 2004 m. spalio 29 d.)

       (Žin., 2004, Nr. 157-5743 ) redakcija

  Reguliarių reisų metu ekipažas privalo turėti:

  3.3.1. vairuotojo pažymėjimą;

  3.3.2.  transporto priemonių savininkų ir valdytojų   civilinės

atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą (polisą);

  3.3.3.  transporto  priemonės  registracijos  liudijimą    arba

naudotojo pažymėjimą ir techninės apžiūros taloną;

  3.3.4. kompetentingos įstaigos patvirtintą eismo tvarkaraštį;

  3.3.5.   leidimą  vežti  keleivius  reguliaraus     susisiekimo

maršrutu;

  3.3.6.  licencijos  kortelę arba Europos Bendrijos   licencijos

kopiją;

  3.3.7.  kasos  aparatą  (išskyrus  teisės  aktuose    numatytus

atvejus, kai kasos aparatų naudoti nereikia), bilietus ir bilietų

kontrolės lapą;

  3.3.8.  bilietų  kainoraštį  (išskyrus  vietinio    susisiekimo

(miesto) maršrutuose);

  3.3.9.   ekipažo  narių  darbo  ir  poilsio  laiko    apskaitos

dokumentus;

  3.3.10. kitus teisės aktais nustatytus dokumentus.

  3.4. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

       2004 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 3-505

       (nuo 2004 m. spalio 29 d.)

       (Žin., 2004, Nr. 157-5743 ) redakcija

  Reguliarių  reisų  metu  transporto  priemonė privalo atvykti į

stotis  ir stoteles, numatytas eismo tvarkaraštyje jame nustatytu

laiku.  Vežėjas,  turintis  leidimą  vežti  keleivius reguliaraus

susisiekimo  maršrutu,  Autobusų  sto�?ių  veiklos nuostatų (Žin.,

2004,  Nr.  9-248)  nustatyta  tvarka turi sudaryti su šių sto�?ių

savininkais sutartis dėl informacijos apie reisų įrašymą į sto�?ių

ir  stotelių  tvarkaraš�?ius,  dėl  mokes�?ių    sto�?ių teikiamas

paslaugas mokėjimo.

 3.5.   Kai   keleivių  srauto  tyrimo  duomenys  rodo   maršruto

funkcionavimo   netikslingumą,   vietiniai   reguliaraus    eismo

maršrutai  nutraukiami  savivaldybės, o  tolimojo  susisiekimo  -

Valstybinės   kelių  transporto  inspekcijos   prie   Susisiekimo

ministerijos sprendimu.

 3.6.  Apie  veikian�?ių maršrutų nutraukimą bei pakeitimus  juose

keleiviams  turi būti pranešama visose maršruto stotyse  prieš  7

dienas, o stotelėse informacija pateikiama iš vakaro.

 3.7.   Vežėjas   turi   teisę   laikinai   nutraukti   reguliarų

maršrutinių   autobusų  bei  maršrutinių   taksi   eismą,   esant

nepravažiuojamiems keliams bei sunkioms meteorologinėms  sąlygoms

arba   įvykus  stichinėms  nelaimėms,  apie  tai  pranešęs  eismo

tvarkaraštyje  numatytoms stotims ir leidimą maršrutą  aptarnauti

išdavusiai tarnybai.

  3.8. Neteko galios Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

       2004 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 3-505

       (nuo 2004 m. spalio 29 d.)

       (Žin., 2004, Nr. 157-5743 )

 3.9.  Ruošiantis  pradėti reguliarų keleivinio transporto  eismą

maršrutu,  kuriame  iki  tol  nebuvo  reguliaraus  eismo,  būtina

patikrinti  gatvių  bei  kelių, kuriais numatoma  nauja  maršruto

trasa,  būklę. Tam kompetentinga įstaiga (savivaldybė, Valstybinė

kelių   transporto  inspekcija  prie  Susisiekimo  ministerijos),

dalyvaujant  vežėjui,  sudaro komisiją, į kurią  kvie�?iami  kelių

policijos,   kelio   savininko,  kelių  eksploatavimo   tarnybos,

savivaldybės, o jeigu reikia - ir geležinkelio valdytojo bei kitų

reikalingų tarnybų atstovai. Ši komisija tikrina kelių ir  gatvių

būklę,  parenka stotelių vietas, surašo nustatytos  formos  aktą,

darydama  išvadą apie eismo galimybę arba užfiksuodama nustatytus

trūkumus.  Jei  randama  trūkumų, aktas pateikiamas  atitinkamoms

žinyboms jiems pašalinti.

  3.10. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

        2004 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 3-505

        (nuo 2004 m. spalio 29 d.)

        (Žin., 2004, Nr. 157-5743 ) redakcija

  Užsakomuoju  reisu  vežama    anksto  sudaryta organizuota ir

turinti  bendrą  kelionės  tikslą  keleivių grupė, kurios tikslui

pasiekti  pagal  išankstinį  užsakymą    anksto sudaryta vežimo

sutartis.  Tokio  vežimo  metu  privalo  būti naudojamas keleivių

vežimo  lapas  pagal  Susisiekimo ministerijos nustatytą Keleivių

vežimo lapų apskaitos, užsakymo, gamybos, technologinės apsaugos,

platinimo,    įsigijimo,   naudojimo   ir   sunaikinimo   tvarką,

patvirtintą susisiekimo ministro 2003 m. sausio 16 d. įsakymu Nr.

3-24     (Žin.,   2003,   Nr.   6-256).   Vežti   kitus   asmenis,

nepriklausan�?ius iš anksto sudarytai keleivių grupei, draudžiama.

  3.11. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

        2004 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 3-505

        (nuo 2004 m. spalio 29 d.)

        (Žin., 2004, Nr. 157-5743 ) redakcija

  Keleivių vežimo užsakomuoju reisu sutartis sudaroma raštu, joje

turi būti nurodyta:

  3.11.1. sutarties sudarymo data, vieta ir numeris;

  3.11.2.  keleivių grupės vežimo tikslas ir maršrutas,  nurodant

pradinio,  svarbiausių  tarpinių  ir  galinių  punktų    vietovių

pavadinimus  (vežimo  sutartyje ir maršrute turi  būti   nurodyta

transporto priemonės važiavimo be keleivių maršruto dalis);

  3.11.3.  keleivių grupės paėmimo ir išleidimo vietų adresai  ir

laikas;

  3.11.4. vežimui naudojamos transporto priemonės markė, modelis;

  3.11.5. mokestis už vežimo paslaugas ir atsiskaitymo tvarka;

  3.11.6.  vežėjo  ir  užsakovo  susitarimu  -  kitos   sutarties

sąlygos.

  3.12. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

        2004 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 3-505

        (nuo 2004 m. spalio 29 d.)

        (Žin., 2004, Nr. 157-5743 ) redakcija

  Užsakomojo reiso metu ekipažas privalo turėti:

  3.12.1. vairuotojo pažymėjimą;

  3.12.2.  transporto  priemonės  registracijos  liudijimą   arba

naudotojo pažymėjimą ir techninės apžiūros taloną;

  3.12.3.  licencijos kortelę arba Europos Bendrijos   licencijos

kopiją;

  3.12.4.  transporto priemonių savininkų ir valdytojų  civilinės

atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą (polisą);

  3.12.5.  keleivių grupės vežimo sutartį, sudarytą tarp   vežimo

paslaugos užsakovo ir vežėjo;

  3.12.6. keleivių vežimo lapą;

  3.12.7.  keleivių vežimo lapų blankų įregistravimą  liudijan�?io

dokumento kopiją, patvirtintą vežėjo vadovo parašu ir antspaudu;

  3.12.8.  ekipažo  narių  darbo  ir  poilsio  laiko    apskaitos

dokumentus;

  3.12.9. kitus teisės aktais nustatytus dokumentus.

  3.13. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

        2004 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 3-505

        (nuo 2004 m. spalio 29 d.)

        (Žin., 2004, Nr. 157-5743 ) redakcija

  Specialiais reisais vežamos specialios keleivių grupės. Tokiais

reisais  vežami darbuotojai į darbovietes ir iš jų, moksleiviai į

mokyklas   ir     jų,  kariai  ir    šeimos  nariai  į  karių

dislokacijos   vietas   ir      bei  pan.  Specialius  reisus

organizuoja  specialią  keleivių  grupę  formuojantys  juridiniai

asmenys  pagal  rašytinę  sutartį  su  vežėju,  kurioje turi būti

nurodytos  3.11  punkte  nustatytos  sąlygos,  taip pat apibrėžta

speciali  keleivių  grupė.  Vežti kitus asmenis, nepriklausan�?ius

specialiai keleivių grupei, draudžiama.

  3.14. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

        2004 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 3-505

        (nuo 2004 m. spalio 29 d.)

        (Žin., 2004, Nr. 157-5743 ) redakcija

  Specialaus reiso metu ekipažas privalo turėti:

  3.14.1. vairuotojo pažymėjimą;

  3.14.2.  transporto  priemonės  registracijos  liudijimą   arba

naudotojo pažymėjimą ir techninės apžiūros taloną;

  3.14.3.  licencijos kortelę arba Europos Bendrijos   licencijos

kopiją;

  3.14.4.  transporto priemonių savininkų ir valdytojų  civilinės

atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą (polisą);

  3.14.5. specialios keleivių grupės vežimo sutartį;

  3.14.6. vežėjo ir vežimo užsakovo suderintą tvarkaraštį;

  3.14.7.  ekipažo  narių  darbo  ir  poilsio  režimo   apskaitos

dokumentus;

  3.14.8. kitus teisės aktais nustatytus dokumentus.

  3.15. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

        2004 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 3-505

        (nuo 2004 m. spalio 29 d.)

        (Žin., 2004, Nr. 157-5743 ) redakcija

  Kai  juridinis  asmuo  vykdo  vežimus savo sąskaita, t. y. savo

transporto   priemonėmis,   vairuojamomis   to  juridinio  asmens

darbuotojo,  vežan�?iomis  savo  darbuotojus,  sve�?ius ar kitus su

juridiniu asmeniu susijusius asmenis, ekipažas privalo turėti:

  3.15.1. vairuotojo pažymėjimą;

  3.15.2. darbo santykius patvirtinantį dokumentą;

  3.15.3.  transporto  priemonės  registracijos  liudijimą   arba

naudotojo pažymėjimą ir techninės apžiūros taloną;

  3.15.4.  transporto priemonių savininkų ir valdytojų  civilinės

atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą (polisą);

  3.15.5.  ekipažo  narių  darbo  ir  poilsio  režimo   apskaitos

dokumentus;

  3.15.6. juridinio asmens vadovo arba jo įgalioto asmens  parašu

ir antspaudu patvirtintą laisvos formos dokumentą, patvirtinantį,

kad vežami savo darbuotojai, sve�?iai ar kiti su juridiniu asmeniu

susiję asmenys;

  3.15.7. kitus teisės aktais nustatytus dokumentus.

 

                      4. STOTYS IR STOTELĖS

 

 4.1.  Stotys  steigiamos  miestuose  ir  didesnėse  gyvenvietėse

keleivių aptarnavimui organizuoti.

 4.2.  Stotyse turi būti keleivių laukiamoji salė, bilietų kasos,

bagažinė,   keleivių  peronai,  transporto  priemonių   atvykimo,

išvykimo bei stovėjimo aikštelės.

 4.2.1.   Keleivių  laukiamojoje  salėje  turi  būti    stoties

išvykstan�?ių  ir  į  ją atvykstan�?ių transporto  priemonių  eismo

tvarkaraš�?iai, betarpiškai susijusių su stotimi maršrutų  schema,

išrašai iš teisės aktų, nustatan�?ių lengvatas keleiviams.

 4.2.2.  Bilietų  kasose ir bagažinėse turi  būti  skelbiamas 

darbo   laikas,  nurodytos  darbuotojų  pavardės,  bilietų  kasos

numeruojamos.

 4.2.3.   Stoties  teritorijoje  esan�?iuose  keleivių   peronuose

privalo būti maršrutų kryp�?ių pavadinimai ir eismo tvarkaraš�?iai.

Transporto   priemonių  atvykimo  į  stotį  vietoje   turi   būti

transporto priemonių atvykimo tvarkaraštis. Transporto  priemonės

į maršrutų pradinių sto�?ių išvykimo aikšteles pastatomos prieš 10

min. iki išvykimo pagal tvarkaraštį laiko.

  4.3. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

       2004 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 3-505

       (nuo 2004 m. spalio 29 d.)

       (Žin., 2004, Nr. 157-5743 ) redakcija

  Stotelių  vietas (numatytas ir nenumatytas kainynuose) vietinio

ir   tolimojo   susisiekimo   maršrutuose  nustato  kompetentinga

įstaiga,  suderinusi  su  kelio (gatvės) valdytoju. Stoteles savo

lėšomis įrengia bei nustatyto pavyzdžio sustojimo ženklus pastato

kelių  (gatvių)  valdytojai. Informaciją vietinio (priemiestinio)

ir  tolimojo  susisiekimo maršrutų stotelėse skelbia ir atnaujina

autobusų  sto�?ių  savininkai  (valdytojai),  o  su tuo susijusias

išlaidas jiems apmoka šiais maršrutais keleivius vežantys vežėjai

pagal  su  jais  Autobusų  sto�?ių  veiklos  nuostatuose nustatyta

tvarka sudarytas sutartis. Vietinio (miesto) susisiekimo maršrutų

stotelėse  informacija  pateikiama  ir  atnaujinama  savivaldybių

institucijų nustatyta tvarka.

  4.4. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

       2004 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 3-505

       (nuo 2004 m. spalio 29 d.)

       (Žin., 2004, Nr. 157-5743 ) redakcija

  Stotelės    įrengiamos   vadovaujantis   Statybos   techniniais

reglamentais:   "Automobilių   keliai"   -  patvirtintu  Lietuvos

Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo

ministro  2001 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 603/456  (Žin., 2002,

Nr. 19-755), ir "Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos"

- patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. kovo

2  d.  įsakymu Nr. 61  (Žin., 1999, Nr. 27-773). Sustojimo ženklai

statomi   pagal   Kelių  eismo  taisyklių,  patvirtintų  Lietuvos

Respublikos  Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950

(Žin.,  2003, Nr. 7-263 ), ir Kelio ženklų ir šviesoforų naudojimo

standarto  reikalavimus,  ant  sustojimo ženklo nurodant stotelės

pavadinimą.

 

       5. KELEIVINIO TRANSPORTO PRIEMONIŲ APIPAVIDALINIMAS

 

 5.1.  Vietinio susisiekimo transporto priemonėse, kursuojan�?iose

miesto maršrutais, priekyje ir gale turi būti maršruto numeris.

 5.2.  Transporto priemonėse priekyje ir šalia įlipimo durų  turi

būti  maršruto  rodyklės, kuriose nurodomi galinių ir  svarbesnių

tarpinių  stotelių pavadinimai. Tolimojo susisiekimo  maršrutuose

rodyklės kei�?iamos priklausomai nuo važiavimo krypties.

 5.3.  Transporto  priemonės viduje, priekinėje dalyje,  matomoje

vietoje turi būti ši informacija: vežėjo pavadinimas, adresas  ir

telefono  numeris,  transporto  priemonės  talpumas,  baudos  

važiavimą   be   bilieto,   o  vietinio  susisiekimo   transporto

priemonėse - lengvatų keleiviams sąrašas.

 5.4.  Sėdynės transporto priemonėje numeruojamos aiškiai,  gerai

matomose vietose, neporinės vietos turi būti prie langų.

  5.5. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

       2004 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 3-505

       (nuo 2004 m. spalio 29 d.)

       (Žin., 2004, Nr. 157-5743 ) redakcija

  Užsakomųjų  reisų  metu  transporto priemonės priekinėje dalyje

turi būti lentelė su užrašu "Užsakytas".

  5.6. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

       2004 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 3-505

       (nuo 2004 m. spalio 29 d.)

       (Žin., 2004, Nr. 157-5743 ) redakcija

  Specialių  reisų  metu  transporto  priemonės priekinėje dalyje

turi būti lentelė su užrašu "Specialus".

 

                6. BILIETŲ PARDAVIMAS, GRĄŽINIMAS

 

  6.1. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

       2004 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 3-505

       (nuo 2004 m. spalio 29 d.)

       (Žin., 2004, Nr. 157-5743 ) redakcija

  Reguliarių  reisų metu vežėjai privalo taikyti nustatyta tvarka

suderintus  ir nustatytus tarifus, o vairuotojai (konduktoriai) -

išduoti  nustatytos  formos  bilietus  (kvitus). Vieno reiso metu

visiems  keleiviams  taikomas  vienodo  dydžio tarifas už tą patį

nuvažiuotą  atstumą,  o  nuolaidos  keleiviams  taikomos  nuo tos

pa�?ios bilieto kainos.

  Dokumentai,  suteikiantys teisę važiuoti ir vežti bagažą,   yra

numeruoti  keleivio  bilietai ir bagažo kvitai. Bilietą   privalo

turėti  kiekvienas  keleivis,  išskyrus  tuos,  kurie   naudojasi

įstatymo  suteikta teise važiuoti nemokamai. Ekipažas   nustatyta

tvarka  bilietų  kontrolės lapuose turi  registruoti   išduodamus

keleiviams bilietus.

  Tolimojo  ir vietinio (priemiestinio) reguliaraus   susisiekimo

maršrutų  keleivių  bilietuose,  parduodamuose  autobusų   sto�?ių

kasose,   turi  būti  nurodyta  vežėjo  arba  autobusų    stoties

pavadinimas,  išvykimo ir paskirties stotys (stotelės),  išvykimo

data,   išvykimo  laikas,  važiavimo  kaina,  nuolaidos     dydis

procentais,   sėdima  vieta  ir  išvykimo  aikštelės     numeris.

Autobusuose   vežėjai  privalo  naudoti  programuojamus     kasos

aparatus, numatytus Kasos aparatų diegimo ir naudojimo  tvarkoje,

patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m.  rugpjū�?io

13 d. nutarimu Nr. 1283  (Žin., 2002, Nr. 82-3522 ; 2004, Nr.  148-

5361),  kuriais bilietuose būtų spausdinama vežėjo   pavadinimas,

bilieto  pardavimo  data ir laikas, išvykimo ir atvykimo   stotys

(stotelės), važiavimo kaina, nuolaidos dydis procentais, taip pat

turi būti spausdinama maršruto kontrolinė juosta, kuri saugoma su

bilietų kontrolės lapu.

  Bilietas  galioja  tik  tai dienai ir tam reisui, į  kurį   jis

parduotas. Keleivis privalo saugoti bilietą iki kelionės pabaigos

ir      pateikti  ekipažui  ar   kontroliuojan�?iam     asmeniui

reikalaujant.

 6.2.  Maršrutų pradinėse stotyse į tolimojo susisiekimo maršrutų

tos pa�?ios dienos visus reisus bilietai parduodami kasose nuo 

atidarymo  momento. Bilietai keleiviams parduodami neribojant 

skai�?iaus,  ta�?iau  neviršijant transporto  priemonės  techninėje

charakteristikoje numatytų talpos normų. Pardavimas  nutraukiamas

likus 10 min. iki išvykimo pagal tvarkaraštį laiko.

  6.3. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

       2004 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 3-505

       (nuo 2004 m. spalio 29 d.)

       (Žin., 2004, Nr. 157-5743 ) redakcija

  Jei  tranzitinėje arba bet kurioje kitoje transporto priemonėje

yra  laisvų  vietų,  kai bilietai kasose į ją jau nebeparduodami,

keleiviai,   įlipę  į  transporto  priemonę,  privalo  nedelsdami

įsigyti bilietus.

 6.4.  Ekipažas  bilietus keleiviams privalo parduoti    karto,

jiems  įlipus  į  transporto priemonę. Draudžiama  išvažiuoti 

pradinių  sto�?ių  bei stotelių teritorijų ir už  tarpinių  miestų

ribų,  nebaigus  parduoti bilietų visiems  transporto  priemonėje

esantiems  keleiviams  ir nustatyta tvarka neužpildžius  kelionės

dokumentų.   Kitose  tarpinėse  stotelėse  įlipusiems  keleiviams

bilietai turi būti parduoti ir kelionės dokumentai užpildyti  iki

artimiausios bet kurio tipo stotelės.

 Jeigu  ekipažams  pagal �?ia išdėstytas sąlygas  neužtenka  laiko

parduoti   bilietus  visiems  į  transporto  priemonę  įlipusiems

keleiviams, vežėjas gali kreiptis į leidimą maršrutui  aptarnauti

išdavusią įstaigą dėl eismo tvarkaraš�?io koregavimo.

 Keleivis,  atsisakęs įsigyti bilietą, išlaipinamas artimiausioje

bet kurio tipo stotelėje.

  6.5. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

       2004 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 3-505

       (nuo 2004 m. spalio 29 d.)

       (Žin., 2004, Nr. 157-5743 ) redakcija

  Stotyse  arba  atskirai įrengtose kasose į tolimojo susisiekimo

maršrutų   reisus  gali  būti  organizuotas  išankstinis  bilietų

pardavimas,  užsakymų  bilietams  priėmimas  bei bilietų grįžimui

pardavimas.    tai    keleivių  gali  būti  imamas nustatytas

užmokestis.

 6.6.  Išankstinis  bilietų pardavimas vykimui  ir  grįžimui  bei

užsakymų jiems priėmimas pradedamas ne vėliau kaip prieš

7  kalendorines  paras iki išvykimo dienos ir baigiamas  išvykimo

išvakarėse.

 6.7.  Jeigu  užsakovas bilietų neatsiima: užsakytų iš  anksto  -

per  dvi  paras, užsakytų tai pa�?iai dienai - likus  1  val.  iki

išvykimo,  užsakymas anuliuojamas, ir bilietai parduodami  bendra

tvarka.

 6.8.  Keleivis  turi  teisę prieš transporto priemonės  išvykimą

grąžinti  į kasą keleivio bei bagažo bilietus ir gauti  visus 

juos   sumokėtus  pinigus,  įskaitant  užmokestį     išankstinį

pardavimą, šiais atvejais:

 6.8.1.  kai reisas nutraukiamas arba transporto priemonė vėluoja

išvykti  į reisą; jeigu keleivis pageidauja važiuoti kitu  reisu,

jei yra laisvų vietų, jam bilietas parduodamas be eilės, išskyrus

reisus,  kai  bilietų  pardavimas į  juos  nustatyta  tvarka  yra

nutrauktas;

 6.8.2.   kai  keleiviui,  įsigijusiam  bilietą  minkštojo   tipo

transporto   priemonėje  su  nurodyta  vieta,  suteikiama   vieta

paprastoje  transporto  priemonėje ir keleivis  sutinka  važiuoti

tokia   transporto  priemone,  jam  grąžinamas   bilieto   kainos

skirtumas;

 6.8.3.  kai  keleivis  negauna  biliete  nurodytos  arba   kitos

sėdimos vietos.

 6.9.  Kai keleivis grąžina keleivio ir bagažo bilietus,  pirktus

į  tolimojo susisiekimo maršruto reisą, stoties kasa privalo  jam

grąžinti pinigus bendra eilės tvarka:

 6.9.1.  kreipiantis  ne  vėliau  kaip  prieš  dvi  valandas  iki

išvykimo  pagal  tvarkaraštį - bilieto  kainą  be  užmokes�?io 

išankstinį bilieto pardavimą;

 6.9.2. likus mažiau kaip dviem valandoms, bet ne mažiau kaip  10

min.   iki   išvykimo  -  atskai�?iavus  užmokestį    išankstinį

pardavimą ir 15 procentų bilieto kainos.

 6.10.   Taisyklių  6.8  ir  6.9  punktuose  numatytais  atvejais

pinigai keleiviui grąžinami bilietą pardavusioje stotyje.

 6.11.  Siun�?iant į reisą vietoj paprastos keleivinio  transporto

priemonės  priemonę  su  minkštomis atlošiamomis  sėdynėmis,  iki

pranešimo   apie  pakeitimą  nusipirkusieji  bilietus   keleiviai

važiuoja   be  priemokos.  Po  pranešimo,  perspėjus   apie   tai

keleivius, bilietai parduodami pagal didesnį nustatytą tarifą.

 6.12.   Pakeitus   sugedusią  paprastą   keleivinio   transporto

priemonę  kita, su minkštomis atlošiamomis sėdynėmis, parduotieji

bilietai galioja be priemokos, o pakeitus transporto priemonę  su

minkštomis  atlošiamomis  sėdynėmis  paprasta  -  keleivis  prieš

išvykdamas  kasoje arba pas konduktorių turi teisę gauti  bilieto

kainos skirtumą.

 6.13.   Autobusui  išvykus  į  reisą,  pinigai    nepanaudotus

bilietus  negrąžinami,  išskyrus ligos ar  nelaimingų  atsitikimų

atvejus.   Šiais  atvejais,  pateikus  oficialius  pateisinan�?ius

dokumentus,  ne vėliau kaip per tris paras vežėjas turi  grąžinti

keleiviui  75  procentus bilieto kainos be išankstinio  pardavimo

mokes�?io.

 6.14.  Kai  dėl  nepravažiuojamo  kelio,  sunkių  meteorologinių

sąlygų arba kitų priežas�?ių, nepriklausan�?ių nuo vežėjo, negalima

keleivio  arba  bagažo  nuvežti  į  paskirties  stotį,  keleiviui

konduktorius turi grąžinti už važiavimą ir bagažo vežimą sumokėtą

pinigų   sumą  nuo  kelionės  nutraukimo  vietos  iki  paskirties

stoties.

 Jei  transporto  priemonė  ir  keleivis  dėl  minėtų  priežas�?ių

grįžta į pradinę maršruto stotį, keleiviui kasa arba konduktorius

turi grąžinti visą mokestį už važiavimą ir bagažo vežimą.

 

         7. KELEIVIŲ ĮLAIPINIMAS, VEŽIMAS, IŠLAIPINIMAS

 

 7.1.  Keleivių  įlaipinimas maršrutų  pradinių  sto�?ių  išvykimo

aikštelėse  pradedamas  ne  vėliau  kaip  prieš  10  minu�?ių  iki

išvykimo  pagal  tvarkaraštį  laiko.  Transporto  priemonė   gali

vėluoti  išvykti  ne daugiau kaip 5 min., jeigu  reikia  parduoti

bilietus,    esant   didesniam   keleivių   skai�?iui   transporto

priemonėje.

  7.2. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

       2004 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 3-505

       (nuo 2004 m. spalio 29 d.)

       (Žin., 2004, Nr. 157-5743 ) redakcija

  Keleiviai   įlaipinami  ir  išlaipinami  stotelėse,  numatytose

tvarkaraš�?iuose. Sustojimas šiose stotelėse yra būtinas.

  Įlipti į transporto priemonę pirmumo teisę turi:

  Lietuvos Respublikos Seimo nariai;

  kasose nusipirkę bilietus keleiviai;

  neįgalieji;

  keleiviai su mažame�?iais vaikais;

  nėš�?ios moterys;

  senyvo amžiaus keleiviai;

  į tolimesnes stoteles vykstantys keleiviai.

 Galinėse  ir  tarpinėse  autobusų stotyse keleiviai  išlaipinami

atvykimo aikštelėje.

  7.3. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

       2004 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 3-505

       (nuo 2004 m. spalio 29 d.)

       (Žin., 2004, Nr. 157-5743 ) redakcija

  Keleiviai,   turintys  mėnesinius  bilietus,  skirtus  važiuoti

vietinio    (priemiestinio)    susisiekimo    maršrutais   rajono

teritorijoje, gali važiuoti to paties vežėjo tolimojo susisiekimo

maršrutu   paprastomis  (ne  minkštojo  tipo  ir  ne  ekspresais)

transporto priemonėmis:

 aptarnaujan�?iomis savo rajoną šio rajono teritorijoje;

 jeigu   biliete  nurodytos  stotelės  sutampa  su  veikian�?iomis

maršruto  stotelėmis  arba  keleivių  įlaipinimo  ar  išlaipinimo

miesto stotelėmis;

 kai transporto priemonėse yra laisvų vietų.

 Jie   įlaipinami   įleidus   keleivius,   vykstan�?ius   tolimojo

susisiekimo maršrutais.

 7.4.   Draudžiama   vežti   neblaivius   keleivius,   nešvariais

drabužiais,   su  draudžiamu  vežti  bagažu,  rūkan�?ius   salone,

trikdan�?ius  keleivių  ramybę. Ekipažas arba  kontrolierius  turi

teisę  išlaipinti tokius keleivius artimiausioje bet  kurio  tipo

stotelėje.

 7.5.  Vežant keleivius žiemos metu arba kai oro temperatūra  yra

žemesnė  negu    C,  transporto  priemonės  salonas  turi  būti

šildomas.

  7.6. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

       2004 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 3-505

       (nuo 2004 m. spalio 29 d.)

       (Žin., 2004, Nr. 157-5743 ) redakcija

  Tolimojo  susisiekimo  autobusais draudžiama vežti vaikus iki 7

metų, jei jų nelydi vyresni asmenys.

 

                  8. EKIPAŽO TEISĖS IR PAREIGOS

 

 8.1. Ekipažas turi teisę:

 8.1.1.   išlaipinti   keleivius,   atsisakiusius   sumokėti  

važiavimą;

 8.1.2.   nepriimti   arba   išlaipinti  neblaivius,   nešvariais

drabužiais,  su  draudžiamu vežti bagažu ar kitaip pažeidžian�?ius

Taisykles keleivius artimiausioje bet kurio tipo stotelėje;

 8.1.3.  laikinai  nutraukti reguliarų maršrutinių  autobusų  bei

maršrutinių  taksi  eismą, esant nepravažiuojamiems  keliams  bei

sunkioms  meteorologinėms sąlygoms arba stichinių nelaimių  metu,

apie  tai  pranešęs  vežėjui  ir eismo  tvarkaraštyje  numatytoms

stotims bei leidimą maršrutą aptarnauti išdavusiai tarnybai;

  8.1.4. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

         2004 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 3-505

         (nuo 2004 m. spalio 29 d.)

         (Žin., 2004, Nr. 157-5743 ) redakcija

  nepriimti  vežti  tolimojo  susisiekimo  autobusais vaikų iki 7

metų, jei jų nelydi vyresni asmenys.

 8.2. Ekipažas privalo:

  8.2.1. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

         2004 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 3-505

         (nuo 2004 m. spalio 29 d.)

         (Žin., 2004, Nr. 157-5743 ) redakcija

  užtikrinti  saugų keleivių ir bagažo vežimą, nepriekaištingą ir

paslaugų  keleivių  aptarnavimą  (neleisti  šiurkštaus,  keleivių

orumą  įžeidžian�?io  elgesio,  rūkymo  salone,  garso  ir  vaizdo

aparatūros  dideliu  garsu  naudojimo,  nepriimtino  bent  vienam

keleiviui,  ir  pan.);  nepriimti ir išlaipinti artimiausioje bet

kurio  tipo  stotelėje neblaivius keleivius, trikdan�?ius keleivių

ramybę  ir  kliudan�?ius ekipažų darbui; įvertindamas susidariusią

situaciją - pristatyti į artimiausią policijos įstaigą keleivius,

trikdan�?ius  kitų  keleivių  ramybę,  jei jų elgesys kelia grėsmę

saugiam keleivių vežimui, arba iškviesti policiją, tam naudodamas

mobilaus ar kito galimo ryšio priemones;

  8.2.2. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

         2004 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 3-505

         (nuo 2004 m. spalio 29 d.)

         (Žin., 2004, Nr. 157-5743 ) redakcija

  kelionės  metu  turėti  ekipažo  dokumentus  ir  pateikti  juos

kontroliuojan�?iam asmeniui pareikalavus;

 8.2.3. laikytis veikian�?ių maršrutų ir eismo tvarkaraš�?ių;

 8.2.4.  nepažeisdamas talpumo normų, paimti kito  vežėjo  vežtus

keleivius, jeigu jo transporto priemonė sugedo kelyje ar dėl kitų

priežas�?ių  negali  pristatyti keleivių  į  paskirties  stotį  ar

stotelę

 8.2.5. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

        2006 m. lapkri�?io 13 d. įsakymo Nr. 3-433

        (nuo 2006 m. lapkri�?io 19 d.)

        (Žin., 2006, Nr. 124-4721) redakcija

  prieš  pradėdamas  važiuoti  žodžiu  informuoti  keleivius apie

reikalavimą  naudotis  saugos  diržais,  jei  šie diržai autobuse

įrengti,  ta�?iau  priešais  kiekvieną  autobuso  sėdynę  arba ant

autobuso  sėdynės  nėra  pavaizduoto informacinio ženklo "Užsisek

saugos   diržą",   kaip   tai  numatyta  Kelių  eismo  taisyklių,

patvirtintų  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11

d.  nutarimo  Nr.  1950   "Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo"

(Žin., 2003, Nr. 7-263; 2006, Nr. 108-4115) 240 punktu.

 8.3.   Ekipažo   nariams,   vežantiems   keleivius,   transporto

priemonėje  draudžiama rūkyti, garsiai groti radijo  imtuvu  arba

magnetofonu ar kitaip trikdyti keleivių rimtį.

 

                 9. KELEIVIO TEISĖS IR PAREIGOS

 

 9.1. Keleivis turi teisę:

 9.1.1. užimti nurodytą biliete vietą;

 9.1.2. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

        2004 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 3-505

        (nuo 2004 m. spalio 29 d.)

        (Žin., 2004, Nr. 157-5743 ) redakcija

 nemokamai vežti bagažą pagal šių Taisyklių 11.1 punktą;

 9.1.3. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

        2004 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 3-505

        (nuo 2004 m. spalio 29 d.)

        (Žin., 2004, Nr. 157-5743 ) redakcija

 nemokamai  vežtis  du  vaikus iki 7 metų reguliaraus susisiekimo

autobusais,  jeigu  jie neužima atskiros sėdimos vietos, taip pat

naudotis  kitomis  lengvatomis, nustatytomis Lietuvos Respublikos

transporto lengvatų įstatyme  ir šių taisyklių 10 skyriuje;

 9.1.4.  nemokėti bilieto kainos priemokos, gauti bilieto  kainos

skirtumą  arba  kompensaciją atvejais,  kurie  yra  nurodyti  šių

Taisyklių 6 skyriuje;

 9.1.5. grąžinti bilietą ir gauti už jį sumokėtus pinigus  ar 

dalį šių Taisyklių 6 skyriuje nurodytais atvejais.

 9.2. Keleivis privalo:

 9.2.1. įsigyti bilietą;

 9.2.2.  saugoti bilietą ir bagažo kvitą (bilietą)  iki  kelionės

pabaigos,  pateikti  juos ekipažui ar kontroliuojan�?iam  asmeniui

pareikalavus;

 9.2.3. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

        2004 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 3-505

        (nuo 2004 m. spalio 29 d.)

        (Žin., 2004, Nr. 157-5743 ) redakcija

 netrikdyti  kitų keleivių ramybės ir nekliudyti ekipažui dirbti,

laikytis šiose Taisyklėse nustatytos tvarkos;

 9.2.4. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

        2004 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 3-505

        (nuo 2004 m. spalio 29 d.)

        (Žin., 2004, Nr. 157-5743 ) redakcija

 kelionės  metu  turėti ir pateikti kontrolę vykdantiems asmenims

dokumentų originalus, patvirtinan�?ius:

  9.2.4.1. teisę į transporto lengvatas (reguliarių reisų metu);

  9.2.4.2.  priklausymą  specialiai keleivių  grupei   (specialių

reisų  metu)  -  asmens  tapatybę  ir  priklausymą   darbovietei,

mokymosi įstaigai ar tarnybai;

  9.2.4.3.  priklausymą    anksto  sudarytai  keleivių   grupei

(užsakomųjų reisų metu) - asmens tapatybę.

 

 

                    10. LENGVATOS KELEIVIAMS

 

 10.1. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

       2004 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 3-505

       (nuo 2004 m. spalio 29 d.)

       (Žin., 2004, Nr. 157-5743 ) redakcija

 Lietuvos  Respublikos  transporto  lengvatų  įstatyme  nustatytų

kategorijų  asmenys  naudojasi  važiavimo reguliaraus vietinio ir

tolimojo  susisiekimo  maršrutų autobusais lengvatomis, įsigydami

bilietus  su  atitinkamo  dydžio nuolaidomis, pateikę tokią teisę

liudijan�?ių    dokumentų    originalus.    Vietinio   reguliaraus

susisiekimo  autobusuose  keleiviai gali naudotis ir savivaldybių

institucijų nustatytomis lengvatomis, kaip tai numato nurodytasis

įstatymas.

 10.2. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

       2004 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 3-505

       (nuo 2004 m. spalio 29 d.)

       (Žin., 2004, Nr. 157-5743 ) redakcija

 Teisę  į  aptarnavimo  pirmumą  stotyse ir transporto priemonėse

turi  Lietuvos Respublikos Seimo nariai, neįgalieji, keleiviai su

mažame�?iais vaikais, nėš�?ios moterys.

 10.3. Neteko galios Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

       2004 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 3-505

       (nuo 2004 m. spalio 29 d.)

       (Žin., 2004, Nr. 157-5743 )

 10.4.  Vietinio  susisiekimo transporto  priemonėse  invalidams,

keleiviams   su   mažame�?iais  vaikais,  nėš�?ioms   moterims   ir

pensininkams   skiriamos   6  vietos,   kurios   žymimos   užrašu

"Keleiviams su vaikais ir invalidams" arba atitinkamu simboliu.

 Kiti  keleiviai,  atsisėdę į šias vietas, privalo  jas  užleisti

nurodytiems asmenims.

 10.5. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

       2004 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 3-505

       (nuo 2004 m. spalio 29 d.)

       (Žin., 2004, Nr. 157-5743 ) redakcija

 Tolimojo   susisiekimo   transporto   priemonėse  keleiviams  su

bilietais,  kuriuose nenurodytos sėdimos vietos, vairuotojas arba

konduktorius   gali   pasiūlyti   jiems   užleisti   savo  vietas

neįgaliesiems,   keleiviams   su  mažame�?iais  vaikais,  nėš�?ioms

moterims, senyvo amžiaus asmenims.

  Tolimojo  susisiekimo maršrutuose ekipažas privalo   sustabdyti

transporto  priemonę  ir  išleisti  bet  kurio  tipo    stotelėje

neįgaliuosius, keleivius su mažame�?iais vaikais, nėš�?ias  moteris

ir senyvo amžiaus asmenis jiems prašant.

 10.6.    Tarptautinio    reguliaraus   susisiekimo    transporto

priemonėse  lengvatos  keleiviams, taikomos Lietuvos  Respublikos

teritorijoje, negalioja.

 

    11. BAGAŽO IR SMULKIŲ SIUNTŲ VEŽIMAS, SAUGOJIMAS

 

    (Pavadinimas - Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

    2004 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 3-505

    (nuo 2004 m. spalio 29 d.)

    (Žin., 2004, Nr. 157-5743 ) redakcija)

 

 11.1. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

       2004 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 3-505

       (nuo 2004 m. spalio 29 d.)

       (Žin., 2004, Nr. 157-5743 ) redakcija

 Transporto  priemonės  salone  kiekvienas  keleivis  turi  teisę

nemokamai  vežtis  vieną rankinį bagažą ne didesnį kaip 60 x 40 x

20 cm arba - jeigu bendra matmenų suma ne didesnė kaip 120 cm.

 Transporto   priemonėse,  kuriose  yra  bagažinės,     mokestį

papildomai galima vežti bagažą ne didesnį kaip 100 x 50 x  30  cm

arba - jei bendra dydžių suma ne didesnė kaip 180 cm. Tre�?ią arba

didesnį  negu šių gabaritų bagažą keleivis gali vežti  tik  tada,

jei, baigus keleivių įsodinimą, bagažinėje lieka laisvų vietų.

 Bagažą  į  transporto  priemonių  bagažines  pakrauna ir išduoda

keleiviams vairuotojai.

 Vežant   keleivius   lengvaisiais  automobiliais  užsakomaisiais

reisais,  automobilio  salone  leidžiama  vežtis  bagažą ir kitus

daiktus,   jei   jie  neriboja  matomumo  vairuotojui  ir  negali

sugadinti ar suteršti automobilio įrenginių, sėdynių ir apmušalų,

taip  pat  šunis  su antsnukiais ir kitus kambarinius gyvūnus bei

paukš�?ius  specialiuose  narvuose.  Gyvūnų savininkai, kad nebūtų

suterštos  sėdynės,  privalo  turėti užtiesalą sėdynėms uždengti.

Šunų savininkai privalo turėti dokumentus, kuriuose nurodoma šuns

sveikatos   būklė   ir  skiepų  atlikimas.  Lengvojo  automobilio

bagažinėje   leidžiama  vežti  krovinį  ar  bagažą,  neviršijantį

automobilio leidžiamo apkrovimo ir netrukdantį uždaryti bagažinę.

 11.2.  Sto�?ių bagažinėse už užmokestį saugomas ne didesnis  kaip

100  x  50  x  30 cm bagažas arba kai bendra jo matmenų  suma  ne

didesnė  kaip  180  cm, nepriklausomai nuo to, ar  keleivis  turi

dokumentus važiuoti autobusu.

 Užmokestis    bagažo vežimą ir saugojimą  imamas  atskirai 

kiekvieną daiktą, kartu išduodant bagažo bilietą.

 11.3.  Keleivis  turi  teisę įvertinti  vežamą  bagažinėje  arba

atiduotą  stotyje saugoti bagažą. Už įvertinimą imamas  vežėjo  -

stoties  savininko  nustatytas užmokestis. Jeigu  dėl  įvertinimo

sumos nesusitariama, bagažas su įvertinimu nepriimamas.

 11.4.  Priimamas  vežti ir saugoti bagažas turi būti  tvarkingai

supakuotas, išskyrus tą, kuriam supakavimas nereikalingas.

 11.5.  Keleivinio  transporto priemonėmis  draudžiama  vežti,  o

sto�?ių  bagažinėse saugoti lengvai užsidegan�?ias,  sprogstan�?ias,

dvokian�?ias,   gailias  medžiagas,  suslėgtas  arba  suskystintas

dujas,   išskyrus  dujas  portatyviniuose  balionuose,  smailius,

pjaunan�?ius  daiktus, nesuvyniotus arba be apvalkalų šaunamuosius

ginklus,   daiktus,  kurie  gali  sutepti  transporto   priemonės

apmušalus  arba keleivių drabužius, griozdišką bagažą,  trukdantį

praeiti, gyvūnus be taros.

 11.6. Stotyse bagažas saugomas:

 automatinėse  bagažinėse  -  5 paras,  o  po  to  perduodamas  į

bendrąją bagažinę arba sandėlį;

 bendrosiose bagažinėse - 30 parų.

 Jeigu   per   30  parų  savininkas  bagažo  neatsiima,   bagažas

realizuojamas.

 11.7. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

       2004 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 3-505

       (nuo 2004 m. spalio 29 d.)

       (Žin., 2004, Nr. 157-5743 ) redakcija

 Priimama  vežti  smulki siunta ne didesnė kaip 100 x 50 x 30 cm,

jeigu  bendra  matmenų  suma ne didesnė kaip 180 cm. Vežėjas gali

nepriimti vežti didesnės negu nustatyta smulkios siuntos.

 

        12. PAŠTO IR KORESPONDENCIJOS VEŽIMAS, SAUGOJIMAS

 

 12.1.   Paštas   ir   korespondencija  reguliaraus   susisiekimo

maršrutais  vežami  ir  saugomi vežėjams su  užsakovais  sudarius

sutartis,   kuriose  numatoma  vežimo  sąlygos,   atsakomybė   ir

atsiskaitymas.

 

                        13. RASTI DAIKTAI

 

 13.1.  Stoties  teritorijoje  arba transporto  priemonėje  rasti

daiktai  atiduodami  į šios stoties ar galinės  stoties  bagažinę

arba   į   kitą   vietą  stotyje,  nustatytą  ir  žinomą   vežėjo

darbuotojams ir keleiviams.

 13.2. Tarp rastų daiktų esantys:

 maisto  produktai  sunaikinami po 10 parų, o dvokiantys  -  tuoj

pat;

 asmeniniai  dokumentai,  ginklai,  šaudmenys  ir  sprogmenys 

karto perduodami policijai;

 pinigai - ne vėliau kaip kitą dieną atiduodami į vežėjo kasą;

 užsienio  valiuta,  brangenybės,  vertybiniai  popieriai  -   ne

vėliau  kaip  kitą  darbo dieną atiduodami  į  vežėjo  kasą,  kur

saugomi  90  parų; po šio termino valiuta pervedama  į  valstybės

biudžetą,  o  brangenybės bei vertybiniai popieriai  realizuojami

įstatymų  nustatyta tvarka, gautos lėšos pervedamos  į  valstybės

biudžetą.

 13.3.  Rasti  daiktai,  neatsiimti per mėnesį,  kaip  neturintys

savininko, naudojami vežėjo nuožiūra.

 13.4.      rastų   daiktų  saugojimą  juos  atsiimant   imamas

užmokestis  pagal veikian�?ius įkainius, kaip už bagažo saugojimą,

ir savininkas pasirašo rastų daiktų registravimo žurnale.

 

            14. VEŽĖJŲ, EKIPAŽŲ IR KELEIVIŲ KONTROLĖ

 

 14.1.  Vežėjų  ir  ekipažų darbą kontroliuoja Valstybinės  kelių

transporto  inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos,  taip  pat

savivaldybių ir kiti pareigūnai, turintys specialius pažymėjimus.

Šie  asmenys turi teisę sustabdyti transporto priemonę signaliniu

disku vietose, kur nedraudžia Kelių eismo taisyklės, įlipti į 

prieš  išlipant ir įlipant keleiviams nepriklausomai nuo keleivių

skai�?iaus transporto priemonėje.

 14.2.  Vežėjai  ir ekipažai privalo vykdyti teisėtus  pareigūnų,

turin�?ių kontrolės teisę, reikalavimus.

 14.3. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

       2004 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 3-505

       (nuo 2004 m. spalio 29 d.)

       (Žin., 2004, Nr. 157-5743 ) redakcija

 Inspekcijos,  savivaldybių institucijų arba jų įgaliotų įstaigų,

kitų keleivinio kelių transporto veiklos kontrolės teisę turin�?ių

pareigūnų  stabdomas signaliniu disku ekipažas privalo sustabdyti

transporto  priemonę, pranešti keleiviams apie būsimą kontrolę ir

būtinumą  pateikti  bilietus  ar  kitus  atitinkamus  dokumentus,

pateikti   reikalaujamus  ekipažo  dokumentus  ir  vykdyti  kitus

teisėtus   pareigūnų   reikalavimus.   Ekipažui   ir   keleiviams

draudžiama trukdyti atlikti kontrolę arba jos vengti.

 14.4. Kontrolę vykdantys pareigūnai tikrina:

 kaip  vežėjai, ekipažai, keleiviai ir sto�?ių savininkai  laikosi

šių taisyklių;

 kaip  vežėjai ir ekipažai laikosi veikian�?ių maršrutų  ir  eismo

tvarkaraš�?ių;

 ar  ekipažai  ir  stotys teisingai išduoda ir įformina  bilietus

bei kelionės dokumentus.

 14.5.   Nustatę  vežėjo  ar  ekipažo  aplaidumą,  šių  Taisyklių

reikalavimų   pažeidimų  ar  piktnaudžiavimo   faktus,   kontrolę

atliekantys  pareigūnai surašo administracinio  teisės  pažeidimo

protokolą, jeigu už tai numatyta administracinė atsakomybė,  arba

paima baudą vietoje. Kitais atvejais surašomas atitinkamas aktas.

 14.6. Nustatę, kad keleiviai pažeidžia šias Taisykles ir už  tai

numatyta    administracinė   atsakomybė,   kontrolę   atliekantys

pareigūnai  paima  iš keleivio baudą arba surašo  administracinio

teisės pažeidimo protokolą. Tuo pat metu keleiviai, važiavę  arba

vežęsi   bagažą  be  bilietų,  turi  įsigyti  bilietus,   kuriuos

kontroliuojantys asmenys paima, o jei keleivis pareiškia, kad jam

bilietas   reikalingas,  išduoda  pažymą  apie  bilieto  paėmimą.

Važiuojantys  nešvariais drabužiais arba besivežantys  draudžiamą

vežti  bagažą  keleiviai turi būti artimiausioje bet  kurio  tipo

stotelėje išlaipinti iš transporto priemonės.

 14.7.  Negaliojan�?ius  ir suklastotus bilietus  bei  dokumentus,

nesuteikian�?ius   teisės   važiuoti   lengvatinėmis    sąlygomis,

kontroliuojantis pareigūnas paima ir persiun�?ia  juos  išdavusiai

įstaigai arba organizacijai. Šiems keleiviams taikomos nuobaudos,

numatytos  Lietuvos Respublikos administracinių teisės  pažeidimų

kodekse .

 14.8.  Kontroliuojantys  pareigūnai  turi  teisę  pristatyti   į

policiją be bilietų važiavusius keleivius, kurie atsisako įsigyti

bilietą  ir  mokėti baudą vietoje arba neturi jų asmens  tapatybę

patvirtinan�?ių  dokumentų  ir nėra liudytojų,  galin�?ių  pateikti

duomenis apie šiuos keleivius, reikalingus administracinio teisės

pažeidimo protokolui surašyti.

 14.9. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

       2004 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. 3-35

       (nuo 2004 m. sausio 28 d.)

       (Žin., 2004, Nr. 14-433 ) redakcija

  Kontroliuojantys  pareigūnai,  kontrolės metu nustatę netinkamo

keleivių  aptarnavimo, taip pat netinkamo informacijos keleiviams

apie  vežėjo  rekvizitus pateikimo arba jų nepateikimo transporto

priemonėse  atvejus,  privalo  apie tai informuoti vežėjo vadovą,

taip   pat   leidimus  vežti  keleivius  reguliaraus  susisiekimo

maršrutais  išduodan�?ias institucijas, kad būtų imtasi atitinkamų

priemonių.

 

                15. VEŽĖJŲ IR EKIPAŽŲ ATSAKOMYBĖ

 

 15.1.  Vežėjai ir ekipažai yra atsakingi už keleivių vežimą  nuo

kelionės pradžios iki jos pabaigos, šių Taisyklių laikymąsi.

   kliudymą  kontroliuojantiems  pareigūnams  atlikti  pavestas

pareigas,    teisėtų  reikalavimų  nevykdymą  taikoma  Lietuvos

Respublikos  administracinių teisės  pažeidimų  kodekse   numatyta

nuobauda.

 15.2.    bagažo,  esan�?io stoties bagažinėje,  saugumą  atsako

stoties   vadovas,    vežamo  keleivinio  transporto  priemonės

bagažinėje,  išskyrus  lengvai dūžtantį,  atsako  vežėjas,  o 

vežamą transporto priemonės salone - pats keleivis.

   keleivio rankinį bagažą vežėjas atsako tik tada, kai bagažas

buvo  prarastas ar sužalotas kelių transporto priemonės  avarijos

metu,   jeigu  keleivis  arba  asmuo,  turintis  teisę  į   žalos

atlyginimą, įrodys apie turėtą ir prarastą bagažą ir jo vertę.

 15.3.  Vežėjas, nustatyta tvarka priėmęs iš keleivio vežti  arba

saugoti bagažą, atsako už jį nuo jo priėmimo iki išdavimo  ir 

žalą, padarytą dėl bagažo praradimo, trūkumo ar sužalojimo, jeigu

neįrodo, kad žala atsirado ne dėl jo kaltės:

 įvertinto  bagažo - įvertinimo dydžiu, jeigu nebus įrodyta,  kad

jis yra mažesnis už tikrąją vertę;

 neįvertinto bagažo - prarasto arba trūkstamo bagažo verte.

 15.4.    bagažo  sugadinimą arba apgadinimą vežėjas,  jei  tai

įvyko  dėl  jo kaltės, savininkui sumoka bagažo prarastos  vertės

pinigų sumą.

 15.5.  Vežimu  laikomas  laikas, per kurį  bagažas  buvo  vežėjo

žinioje,  neatsižvelgiant  į tai, ar jis  buvo  kelių  transporto

priemonėje, stotyje, saugykloje ar kitoje vietoje.

 15.6.  Jeigu vežėjas atliko priimto bagažo pakrovimą, perkrovimą

ar  perdavimą,  tai  tuo metu padaryta žala  laikoma  atsiradusia

vežimo metu.

 15.7.  Bagažo  praradimu  laikomas  jo  nepristatymas  nustatytu

laiku  į  paskirties  vietą, trūkumu - jo kiekio  sumažėjimas,  o

sužalojimu - jo kokybinių savybių pablogėjimas.

 15.8.   Žalą,  padarytą  keleiviui,  bagažui  ar  pašto  siuntai

susidūrus  kelių  transporto priemonėms,  atlygina  vežėjas,  dėl

kurio kaltės įvyko susidūrimas.

 15.9.  Jeigu  žala  padaryta susidūrus kelioms kelių  transporto

priemonėms,  dėl  ko kalti keli transporto priemonių  valdytojai,

tai   nukentėjusiems  padarytą  žalą  jie  atlygina   solidariai.

Atlygintinos  žalos  dydis  nustatomas atsižvelgiant  į  padarytą

pažeidimų pobūdį.

 15.10.  Vežėjas  neatsako    žalą  dėl bagažo ar pašto siuntos

praradimo,   trūkumo  ar  sužalojimo,  jeigu  nėra  įrodymų,  kad

nesiimta  visų  reikiamų  priemonių  žalai  išvengti arba kad jis

negalėjo tokių priemonių panaudoti.

 15.11. Už pašto siuntų praradimą, trūkumą, sugadinimą, taip  pat

atgabenimą ne laiku vežėjai yra atsakingi tokia suma, kokia ryšių

įmonės yra atsakingos siuntėjams arba gavėjams, išskyrus atvejus,

kai  tai  atsitiko dėl stichinių nelaimių, nepravažiuojamo  kelio

sąlygų, siuntėjo kaltės arba ypatingų siun�?iamo daikto savybių.

 15.12.  Vežėjo  susitarimai su keleiviu ar bagažo siuntėju  arba

gavėju  dėl vežėjo atleidimo nuo atsakomybės už padarytą žalą  ar

jos  dydžio  sumažinimo negalioja. Tokio susitarimo  negaliojimas

nepanaikina vežimo sutarties.

 15.13. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

        2004 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. 3-35

        (nuo 2004 m. sausio 28 d.)

        (Žin., 2004, Nr. 14-433) redakcija

  Vežėjai   privalo   nustatyti   ekipažams   nepriekaištingo  ir

paslaugaus  elgesio  su  keleiviais normas. Gavę informaciją apie

šių  normų  pažeidimus, vežėjų vadovai privalo nedelsdami ištirti

ekipažų  netinkamo  elgesio  su  keleiviais  aplinkybes  ir  joms

pasitvirtinus   imtis   ekipažų   atžvilgiu  įstatymais  numatytų

poveikio priemonių.

 15.14. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

        2004 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 3-505

        (nuo 2004 m. spalio 29 d.)

        (Žin., 2004, Nr. 157-5743) redakcija

 Žalos  atlyginimo    bagažo  ir  smulkios  siuntos  praradimą,

trūkumą,  sužalojimą, keleivių, bagažo ir smulkios siuntos vežimo

terminų praleidimą tvarką ir dydžius nustato Lietuvos Respublikos

civilinis  kodeksas  ir  Lietuvos  Respublikos  kelių  transporto

kodeksas .

 

                     16. KELEIVIŲ ATSAKOMYBĖ

 

 16.1.    šių  Taisyklių  pažeidimą keleiviai  atsako  Lietuvos

Respublikos  administracinių teisės pažeidimų  kodekso   nustatyta

tvarka  ir baudžiami numatyto dydžio baudomis. Baudos sumokėjimas

keleivio  neatleidžia  nuo  užmokes�?io    važiavimą  ir  bagažo

vežimą.

 16.2.  Paimant  baudą    keleivio,  jam  išduodamas  nustatyto

pavyzdžio  kvitas.  Asmenys, kuriems iki šių Taisyklių  pažeidimo

nesukako 16 metų, nebaudžiami. Nepilname�?iai nuo 16 iki  18  metų

amžiaus   baudžiami  Administracinių  teisės  pažeidimų   kodekso

nustatyta tvarka.

 16.3.  Jeigu  važiuojantis  be  bilieto  keleivis  atsisako  

įsigyti ir mokėti nustatyto dydžio baudą bei nepateikia kontrolės

pareigūnams   jo  asmens  tapatybę  liudijan�?io  dokumento,   jis

išlaipinamas  artimiausioje  bet  kurio  tipo  stotelėje,  o  jei

išlipti  atsisako, pristatomas į policiją asmenybei nustatyti  ir

administracinio teisės pažeidimo protokolui surašyti.

 16.4.    sto�?ių,  stotelių bei transporto  priemonių  įrengimų

sugadinimą  ar sunaikinimą kaltininkai atsako įstatymų  nustatyta

tvarka.

                         _______________

 

                                  PATVIRTINTA

                                  Lietuvos Respublikos

                                  susisiekimo ministro 1997 m.

                                  balandžio 15 d. įsakymu Nr. 130

                                 

      Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

      2003 m. kovo 14 d. įsakymo Nr. 3-156

      (nuo 2003 m. balandžio  1 d.)

      (Žin., 2003, Nr. 30-1267 ) redakcija

_____________

  TIC  pastaba: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m.

kovo 14 d. įsakymu Nr. 3-156  (Žin., 2003, Nr. 30-1267 ) nustatyta,

kad nuo 2003 m. gegužės 1 d. galima naudoti tik komplektais po du

egzempliorius   ant  savikopijuojan�?io  popieriaus  atspausdintus

Keleivių  vežimo  lengvaisiais  automobiliais  taksi  taisyklių 3

priede nustatytos formos taksi kelionės kvitų blankus.

--------------

 

    KELEIVIŲ VEŽIMO LENGVAISIAIS AUTOMOBILIAIS TAKSI TAISYKLĖS

 

                     I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

  1.  Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi  taisyklės

(toliau   vadinama   -  taisyklės)  nustato   keleivių     vežimo

lengvaisiais automobiliais taksi (toliau vadinama - taksi) tvarką

ir, vadovaujantis Kelių transporto kodekso 4 straipsnio 2 punktu,

yra privalomos visoms savivaldybių institucijoms, vežėjams, taksi

vairuotojams   (toliau   vadinama  -  vairuotojai),  taip     pat

keleiviams, besinaudojantiems taksi paslaugomis.

  2.  Vežėjai vežti keleivius taksi gali tik turėdami   nustatyta

tvarka   išduotą  licenciją.  Taksi  privalo  turėti    licenciją

atitinkan�?ią  licencijos  kortelę. Taksi registravimo   dokumente

(registracijos  liudijime  arba naudotojo pažymėjime) turi   būti

nurodyti vežėjo duomenys. Taksi atpažinimo ženklas-plafonas  turi

būti nuimtas eksploatuojant automobilį, kai juo neteikiamos taksi

paslaugos.

  3.  Keleivių  vežimą taksi valdo ir  organizuoja   savivaldybių

institucijos   arba      įgaliotos   įstaigos.     Savivaldybių

institucijos pagal savo kompetenciją leidžia vežėjams  privalomus

teisės aktus.

  4. Vairuotojais gali dirbti tik asmenys, turintys ne  trumpesnį

kaip trejų metų automobilio vairavimo stažą.

  5.  Savivaldybių  institucijos  arba    įgaliotos   įstaigos,

išduodan�?ios  licencijas vežti keleivius taksi, gali  organizuoti

taksi    vairuotojų   kvalifikacinius   kursus.      Savivaldybių

institucijos  arba    įgaliotos  įstaigos  pagal    susisiekimo

ministro  1997  m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 469  "Dėl   Lengvųjų

automobilių  - taksi vairuotojų kvalifikacinio mokymo   programos

patvirtinimo" patvirtintą Lengvųjų automobilių - taksi vairuotojų

kvalifikacinio mokymo programą (Žin., 1997, Nr. 118-3069) nustato

vairuotojų  kvalifikacinių kursų organizavimo ir   kvalifikacijos

suteikimo tvarką.

  6.  Vežėjai ir vairuotojai privalo užtikrinti keleivių,  vežamų

taksi, saugumą ir kultūringą aptarnavimą, pagal vežėjo nustatytus

tarifus  imti užmokestį iš keleivių. Darbo metu vairuotojai  turi

būti nepriekaištingai apsirengę.

  7. Taksometras negali būti naudojamas kitokiems atsiskaitymams,

išskyrus už taksi paslaugas.

  8. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

  8.1.  taksi stotelė - Kelių eismo taisyklėse nustatytu   ženklu

pažymėta vieta;

  8.2.  taksi  paslauga  -  keleivio ir  bagažo  vežimas   taksi,

keleivio  laukimas  su  įjungtu  taksometru,  važiavimas    pagal

iškvietimą - užsakymą, keleivių laukimas taksi stotelėje;

  8.3.  taksometras  - specializuotas taksi  paslaugų   apskaitos

aparatas,  turintis kelionės atstumo ir prastovos laiko  matavimo

funkcinį  bloką, atitinkantis šių taisyklių 1 priede   nustatytus

techninius-eksploatacinius reikalavimus.

  9. Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos  taip,

kaip  apibrėžta  Kelių  transporto kodekso ir  Kelių   transporto

veiklos licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos

Vyriausybės  1997  m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 1170  "Dėl   kelių

transporto veiklos licencijavimo" (Žin., 1997, Nr. 97-2464).

 

                      II. REIKALAVIMAI TAKSI

 

  10. Taksi privalo atitikti šiuos reikalavimus:

  10.1.  techninius  reikalavimus naudojamoms  kelių   transporto

priemonėms, nustatytus susisiekimo ministro 1994 m. sausio 26  d.

įsakymu  Nr.  33 "Dėl techninių reikalavimų  tvirtinimo"   (Žin.,

1996, Nr. 110-2520);

  10.2.  turėti taksi salono priekiniame skyde keleiviams   gerai

matomoje  vietoje  įtvirtintą, Valstybinės mokes�?ių   inspekcijos

prie   Finansų   ministerijos  nustatyta  tvarka     teritorinėje

valstybinėje   mokes�?ių  inspekcijoje  įregistruotą  (apie    tai

pažymint  taksometro  techniniame pase),  techniškai   tvarkingą,

metrologiškai  patikrintą,  turintį  nustatytą  patikros   žymenį

taksometrą,  kurio tipas patvirtintas Lietuvos   standartizacijos

departamente ir įrašytas į Lietuvos matavimo priemonių registrą;

  10.3. turėti pramoniniu būdu pagamintą plafoną su užrašu TAKSI;

  10.4.   turi  būti  apipavidalintas  pagal  Keleivinio    kelių

transporto   priemonių  apipavidalinimo  nuostatų,    patvirtintų

susisiekimo  ministro 1998 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 55    "Dėl

Keleivinio  kelių transporto priemonių apipavidalinimo   nuostatų

patvirtinimo" (Žin., 1998, Nr. 24-628), reikalavimus.

  11.  Savivaldybių tarybos dėl keleivių vežimui naudojamų  taksi

automobilių gali priimti vežėjams privalomus sprendimus,  kuriais

būtų  siekiama  gerinti  eismo  ir  ekologinę  saugą,    keleivių

aptarnavimo kokybę. Ta�?iau šie sprendimai neturi sudaryti kliū�?ių

keleivių vežimo taksi verslui plėtoti ir nevienodų  konkurencijos

sąlygų.

 

                       III. TAKSI STOTELĖS

 

  12.   Taksi   stotelėse  turi  būti  pastatytas     atitinkamas

nurodomasis kelio ženklas "Taksi stotelė" su stotelės pavadinimu.

Po  ženklu gali būti tvirtinama lentelė su papildoma  informacija

keleiviams  (pvz., išrašas iš taisyklių, informacija apie   taksi

užsakymą, maksimalus leidžiamų stovėti taksi skai�?ius ir pan.).

  13.  Savivaldybės  teritorijoje visi taksi vežėjai turi   teisę

naudotis  visomis taksi stotelėmis pagal savivaldybių   nustatytą

tvarką.

  14.  Taksi  stotelių  įrengimą  ir    priežiūrą   organizuoja

savivaldybės.   Taksi  stotelėse,  kuriose  susirenka     daugiau

keleivių,  atsižvelgiant  į  savivaldybių  finansines   galimybes

įrengiami peronai, įvažos arba aikštelės.

  15. Taksi gali stovėti ir bet kurioje miesto vietoje, jeigu  to

nedraudžia Kelių eismo taisyklės.

 

                     IV. TAKSI DARBO SĄLYGOS

 

  16.  Savivaldybių institucijos savo savivaldybės   teritorijoje

gali nustatyti maksimalų taksi skai�?ių (kvotą).

  17.  Teikti  taksi paslaugas galima tik  licenciją   išdavusios

savivaldybės  teritorijoje.  Leidžiama nuvežti keleivius  į   bet

kurią Lietuvos Respublikos vietą, ta�?iau draudžiama teikti  taksi

paslaugas kitos savivaldybės teritorijoje.

  18.  Taksi vežamų keleivių skai�?ius negali būti didesnis   kaip

automobilio   gamyklos   gamintojos  nustatytas  sėdimų     vietų

keleiviams  skai�?ius,  neskaitant dviejų iki 7-erių metų   vaikų,

leidžiamų vežti papildomai.

  19.  Keleiviai  į taksi priimami eilės tvarka taksi   stotelėse

arba ne ar�?iau kaip 100 m nuo taksi stotelės ženklo.

  20. Naudotis taksi be eilės turi teisę:

  20.1.  asmenys, nukentėję nelaimingų atsitikimų metu,   kuriems

reikalinga skubi medicinos pagalba;

  20.2.  invalidai,  turintys  akivaizdžių  sveikatos   sutrikimo

požymių;

  20.3. keleiviai su mažame�?iais vaikais;

  20.4. nėš�?ios moterys.

  21.  Vairuotojai  taksi  stotelėje sustoja  laikydamiesi   joje

nustatytos išdėstymo tvarkos.

  22.  Neužimti  taksi stotelėse statomi eilės tvarka,   priekyje

esantis taksi turi stovėti šalia stotelės ženklo "Taksi stotelė".

Vairuotojai  laukti keleivių privalo sėdėdami prie taksi   vairo.

Taksi  stotelėse ir šalia jų pasirinkti keleivius savo   nuožiūra

vairuotojams  griežtai  draudžiama. Keleiviai turi  teisę   patys

pasirinkti taksi.

  23.  Vairuotojas privalo vežti keleivį į jo pageidaujamą  vietą

trumpiausiu  keliu arba paties keleivio nurodytu maršrutu.   Savo

iniciatyva  imti  bendrakeleivius  į  užimtą  taksi   vairuotojui

draudžiama.  Bendrakeleiviai į užimtą taksi gali būti paimti  tik

pirmajam keleiviui sutikus.

  24. Taksi salone leidžiama vežtis lagaminus, ryšulius, paketus,

televizorius,  radijo  imtuvus, skalbimo mašinas,  kitą   buitinę

techniką  su minkštu įpakavimu, taip pat šunis su antsnukiais  ir

kitus  kambarinius  gyvūnus bei paukš�?ius  atitinkamoje   taroje.

Gyvūnų  savininkai,  kad  nesuterštų  sėdynių,  privalo    turėti

užtiesalą   joms  uždengti.  Šunų  savininkai  privalo     turėti

dokumentus, kuriuose nurodoma šuns sveikatos būklė ir skiepai.

  25.  Taksi  bagažinėje  leidžiama  vežti  krovinį  ar   bagažą,

neviršijantį  automobilio  leidžiamo  apkrovimo  ir   netrukdantį

uždaryti bagažinės dangtį.

  26. Taksi draudžiama:

  26.1. rūkyti, gerti alkoholinius gėrimus, garsiai groti  radijo

imtuvu  arba magnetofonu ar kitaip trikdyti rimtį, gadinti  taksi

įrenginius;

  26.2.  vežti keleivius nešvariais drabužiais, su   griozdiškais

daiktais,   ribojan�?iais   matomumą   vairuotojui,      degiomis,

sprogstan�?iomis,  nuodingomis  ir dvokian�?iomis medžiagomis   bei

kitais   daiktais,  galin�?iais  sugadinti  ar  suteršti     taksi

įrenginius, sėdynes ir apmušalus.

  27. Vairuotojas apie įtarimą kelian�?ius keleivius gali pranešti

vežėjui arba policijai.

  28. Vairuotojas darbo metu privalo turėti:

  28.1. vairuotojo pažymėjimą;

  28.2.  taksi vairuotojo atestavimo liudijimą (jei  savivaldybių

institucijų nustatyta tvarka jis yra būtinas);

  28.3. transporto priemonės (taksi) registracijos liudijimą arba

naudotojo   pažymėjimą,   jei  vežėjas  taksi  naudoja     nuomos

pagrindais, ir techninės apžiūros pilkos spalvos taloną;

  28.4.  transporto  priemonių savininkų ir valdytojų   civilinės

atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą (polisą);

  28.5.  leidimą eksploatuoti radijo stotį, jei ji įrengta  taksi

automobilyje;

  28.6. taksi licencijos kortelę;

  28.7. šių taisyklių 2 priede nustatytos formos taksi vairuotojo

kortelę,  pritvirtintą  taksi automobilyje ant  priekinio   skydo

keleiviams  matomoje vietoje, kurioje nurodyti vežėjo   nustatyti

taksi  tarifai,  vežėjo  ir vairuotojo  rekvizitai,   priklijuota

vairuotojo nuotrauka;

  28.8.  šių taisyklių 3 priede nustatytos formos kelionės  kvitų

blankus;

  28.9.  kelionės  kvitų  blankų  naudojimo  žurnalą  (kai    šių

taisyklių 39 punkte nustatyta tvarka jis yra būtinas);

  28.10. vežėjo pasirinktos formos kelionės lapą;

  28.11. taksometro techninį pasą ir patikros liudijimą;

  28.12.  taksometro kasos operacijų žurnalą (numatytą   Lietuvos

Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjū�?io 13 d. nutarimu Nr. 1283

"Dėl  kasos  aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos   patvirtinimo"

(Žin.,  2002, Nr. 82-3522), kurio registravimo ir pildymo  tvarką

nustato Valstybinė mokes�?ių inspekcija prie Finansų ministerijos;

  28.13. šias taisykles;

  28.14. kitus teisės aktais numatytus dokumentus.

 

                  V. TAKSI PASLAUGŲ APMOKĖJIMAS

 

  29.  Taksi  paslaugų tarifus, kurie turi būti  nurodyti   taksi

vairuotojo  kortelėje,  nustato vežėjas. Vairuotojai     vežimą

taksi  užmokestį    keleivių turi imti  tik  pagal   taksometro

parodymus.

  30. Vežėjai nustato šiuos vežimo taksi tarifus:

  30.1. vienkartinį mokestį už įsėdimą;

  30.2. už nuvažiuoto kelio 1 km;

  30.3. už prastovą laukiant keleivio arba jį aptarnaujant;

  30.4. už taksi iškvietimą.

  31.  Tarifai gali būti diferencijuoti, pvz., nakties  valandoms

bei  poilsio ir šven�?ių dienoms (nurodant vairuotojo   kortelėje,

nuo  kurios iki kurios valandos), užmies�?io kelionėms ir pan. 

savivaldybės  nustatytą apmokamą įvažiavimą į kai kurias   miesto

vietas ar kelius privalo mokėti keleivis.

  32.  Keleiviui  įlipus  į  taksi,  prieš  pradedant    važiuoti

įjungiamas taksometras, jis turi rodyti vienkartinį užmokestį 

įsėdimą.  Iškviesto  taksi taksometras turi rodyti užmokestį  

taksi iškvietimą.

  33.   Jeigu  kartu  važiavę  keleiviai  atsiskaito    atskirai,

užmokestis  tarp  jų dalijamas proporcingai nuvažiuotam   keliui.

Vairuotojui  apmokama taksometro rodoma suma nepriklausomai   nuo

tuo metu važiavusių keleivių skai�?iaus.

  34.  Priėmęs užsakymą ir nuvykęs į vietą, vairuotojas   privalo

laukti  keleivio 15 min. nuo sutarto laiko. Keleivis,   atsisakęs

naudotis  sutartu  laiku  atvykusiu taksi,  privalo   vairuotojui

apmokėti už taksi iškvietimą.

  35. Jei taksi laukia keleivio jam pageidaujant, keleivis apmoka

už nuvažiuotą kelią ir avansą už sutartą laukimo laiką. Keleiviui

sutartu laiku neatėjus, vairuotojas turi teisę nuvažiuoti.

  36. Už važiavimą taksi mieste atsiskaitoma kelionei pasibaigus.

Važiuojant  už miesto, orientacinę kelionės kainą keleivis   turi

apmokėti    anksto,  o galutinai atsiskaito nuvežus  į   vietą.

Taksometras sustabdomas suteikus taksi paslaugą, o išjungiamas  -

keleiviui apmokėjus taksometro rodomą sumą.

  37.  Jei dėl blogo kelio keleivio negalima nuvežti į   reikiamą

vietą,  keleivis  apmoka  vairuotojui pagal  taksometrą  tik  

faktišką ridą. Už taksi prastovą dėl automobilio techninio gedimo

keleivis nemoka.

  38.  Vairuotojas, keleiviui pageidaujant, apmokėjus  taksometro

rodomą  sumą,  privalo  jam  išduoti  šių  taisyklių  3    priede

nustatytos  formos  taksi  kelionės kvitą apie  taksi   paslaugos

kainą.  Kvitų  blankai  turi  būti  sunumeruoti  spaustuvėje   ir

įregistruoti  teritorinėje  valstybinėje mokes�?ių   inspekcijoje.

Naudojimui  skirti  kvitų  blankai turi būti  vežėjo     anksto

suantspauduoti. Šiuose blankuose keleivio rekvizitai pildomi  tik

keleivio pageidavimu.

  39.  Vežėjas,  kiekvieną  kartą išduodamas  vairuotojui   taksi

kelionės  kvitų  blankus,  pildo  laisvos  formos  kvitų   blankų

naudojimo žurnalą, kuriame nurodo vairuotojui tuo metu  išduodamų

kvitų kiekį ir jų numerius. Šį žurnalą vairuotojas privalo turėti

darbo  metu.  Vairuotojas, išduodamas kvitą  keleiviui,   žurnale

įrašo  išduodamo kvito numerį, keleivio kelionės maršrutą,  datą,

laiką,  nuvažiuotą  atstumą  ir sumokėtą pinigų  sumą     taksi

paslaugas.  Kai kvitų blankai atspausdinti ant  savikopijuojan�?io

popieriaus,  vairuotojui  žurnalo  pildyti  nereikia.    Vežėjas,

remdamasis  vairuotojų  žurnalais arba kvitų blankų   antraisiais

egzemplioriais,  tvarko bendrą kvitų blankų naudojimo   apskaitą.

Taksi  kelionės kvitų blankai gaminami, įsigyjami, naudojami   ir

sunaikinami  laikantis  Finansų ministerijos patvirtintų   Pinigų

priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų gamybos, įsigijimo, naudojimo

ir sunaikinimo taisyklių.

  40.  Vairuotojui  draudžiama vežti keleivius  taksi   neįjungus

taksometro.  Taip  pat  draudžiama  atsisakyti  vežti   keleivius

trumpais   atstumais   ir  tokiu  atveju  reikalauti     didesnio

užmokes�?io, nei rodo taksometras.

 

                        VI. RASTI DAIKTAI

 

  41. Taksi rastus daiktus vairuotojas nustatyta tvarka  atiduoda

taksi  vežėjo  firmos  radinių tarnybai, jei jos nėra  -   vietos

policijai.

  42. Rasti daiktai:

  42.1.  maisto produktai sunaikinami po 10 parų, o dvokiantys  -

tuoj pat;

  42.2.  asmeniniai dokumentai, ginklai, šaudmenys ir  sprogmenys

tuoj pat perduodami policijai;

  42.3.  pinigai - ne vėliau kaip kitą darbo dieną atiduodami   į

vežėjo kasą;

  42.4. brangenybės, vertybiniai popieriai - ne vėliau kaip  kitą

darbo dieną atiduodami į vežėjo kasą, kur saugomi 90 parų; po  to

realizuojami įstatymais nustatyta tvarka; gautos lėšos pervedamos

į valstybės biudžetą.

  43.  Už rastų daiktų saugojimą juos atsiimant gali būti  imamas

mokestis  pagal radinių tarnybos ar vežėjo nustatytus   įkainius,

savininkui pasirašant rastų daiktų registravimo žurnale.

 

                    VII. TAKSI DARBO KONTROLĖ

 

  44.  Taksi darbą kontroliuoja savivaldybių institucijų arba 

įgaliotų   įstaigų   kontrolės  tarnybų  įgaliotieji     asmenys,

licencijas  išduodan�?ių  tarnybų, policijos bei  kiti   kontrolės

pareigūnai,  turintys specialius pažymėjimus. Valstybinės   kelių

transporto    inspekcijos   prie   Susisiekimo      ministerijos,

savivaldybių   institucijų  arba    įgaliotų  įstaigų     kelių

transporto veiklos kontrolės tarnybų ir policijos pareigūnai turi

teisę   signaliniu  disku  sustabdyti  taksi  vietose,  kur    to

nedraudžia Kelių eismo taisyklės.

  45. Kontroliuojantys pareigūnai tikrina:

  45.1.  kaip  vežėjai,  vairuotojai ir  keleiviai  laikosi   šių

taisyklių;

  45.2.   ar  vairuotojai  dirba  turėdami  nustatytos     formos

galiojan�?ias   licencijų   korteles,  ar  turi  kitus     būtinus

dokumentus;

  45.3.  ar taksi atitinka šių taisyklių II skyriuje   nustatytus

reikalavimus;

  45.4.   ar  vairuotojai  neima    keleivių  didesnio,    negu

nustatyta, ir neatitinkan�?io taksometro parodymų užmokes�?io;

  45.5. ar vežėjai ir vairuotojai laikosi darbo ir poilsio režimo

normų.

  46.  Vairuotojas, kontroliuojantiems pareigūnams  reikalaujant,

privalo pateikti būtinus taksi darbe dokumentus.

  47. Nustatę, kad vežėjas, vairuotojas ar keleivis pažeidė  šias

taisykles, kontroliuojantys pareigūnai taiko įstatymais numatytas

priemones ir apie tai informuoja licenciją išdavusią savivaldybės

instituciją arba jos įgaliotą įstaigą.

 

          VIII. ATSAKOMYBĖ UŽ ŠIŲ TAISYKLIŲ PAŽEIDIMUS

 

  48.  Taksi vežėjai, vairuotojai ir keleiviai,   besinaudojantys

taksi  paslaugomis,  atsako  už šių taisyklių  pažeidimus   pagal

Administracinių teisės pažeidimų kodeksą.

  49.  Licenciją  išdavusi  savivaldybės  institucija  arba   jos

įgaliota  įstaiga turi teisę už licencijuojamos veiklos   sąlygų,

šių  taisyklių ir kitų kelių transporto veiklą  reglamentuojan�?ių

teisės  aktų  pažeidimus sustabdyti licencijos  vežti   keleivius

taksi   arba  taksi  licencijos  kortelės  galiojimą  arba    jas

panaikinti.