Viešasis transportas

Ištrauka iš LR transporto veiklos pagrindų įstatymo

Ištrauka iš LR transporto veiklos pagrindų įstatymo

IŠTRAUKA IŠ

LIETUVOS RESPUBLIKOS TRANSPORTO VEIKLOS PAGRINDŲ ĮSTATYMO

 

1991 m. spalio 8 d. Nr. I-1863

Vilnius

 

(Lietuvos Respublikos 2002 m. vasario 28 d. įstatymo Nr. IX-747

(nuo 2002 m. kovo 20 d.) (Žin., 2002, Nr. 29-1034) redakcija)

 

 

13 straipsnis. Visuomenės aptarnavimo organizavimas

  1. Vyriausybė ar jos įgaliota institucija ir (ar)  savivaldybių

institucijos  užtikrina  socialiai  būtinų  transporto   paslaugų

teikimą visuomenei. Patiriami dėl šių paslaugų teikimo nuostoliai

vežėjams  (operatoriams)  yra kompensuojami Vyriausybės  ar   jos

įgaliotos  institucijos  ir (ar) savivaldybių. Šiems   visuomenės

aptarnavimo   įsipareigojimams  vykdyti  vežėjai    (operatoriai)

parenkami konkurso tvarka.