Informacija apie paramą būstui įsigyti ir išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją

Parama būstui įsigyti teikiama asmenims ir šeimoms:

 • valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų gavėjams teikiant subsidijas valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti
 • mokant išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją.

Teisę į valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą ir į išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka  Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo (toliau – Įstatymas) 8 straipsnio reikalavimus:

 • Gyventojų  turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už kalendorinius metus deklaruotas turtas ir gautos pajamos,  kurios, vadovaujantis Piniginės socialinės  paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsniu, įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas pajamas, neviršija šio Įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje nustatytų pajamų ir turto dydžių (dydžiai nurodyti žemiau);
 • įsigyja pirmą būstą Lietuvos Respublikos teritorijoje arba atitinka vieną iš šių sąlygų:
 1. a) pastaruosius 5 metus iki prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos ir šio prašymo pateikimo metu neturi būsto nuosavybės teise ir nebuvo pasinaudoję šia paramos forma ar finansine paskata pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinės  paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymu;
 2. b) turi ar per pastaruosius 5 metus iki prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos turėjo nuosavybės teise priklausantį būstą, kurio naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, arba turimas būstas, neatsižvelgiant į jo naudingąjį plotą, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų.
 3. c) neįgalusis ar šeima, kurioje yra neįgalusis, nuosavybės teise turi būstą, nepritaikytą neįgaliųjų poreikiams. Parama teikiama tik valstybės iš dalies kompensuojamų būstų kreditų gavėjams nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti jį pritaikant neįgaliųjų poreikiams.

Teisę į paramą būstui įsigyti turi asmenys ir šeimos, kurių Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaruoto turto vertė ir pajamos, neviršija šių dydžių  (Įstatymo 11 straipsnio 1 dalis):

 • asmens be šeimos grynosios metinės pajamos – 106 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžių  (13 568 Eur) ir turtas – 129 VRP dydžių (16 512 Eur);
 • dviejų ar trijų asmenų šeimos grynosios metinės pajamos – 148 VRP dydžių (18 944 Eur) ir turtas –  262 VRP dydžių (33 536 Eur);
 • keturių ar penkių asmenų šeimos grynosios metinės pajamos – 178 VRP dydžių (22 784 Eur) ir turtas – 349 VRP dydžių (44 672 Eur);
 • šešių ar daugiau asmenų šeimos grynosios metinės pajamos vienam asmeniui – 30 VRP dydžių (3840 Eur) ir turtas vienam asmeniui – 83 VRP dydžių (10 624 Eur).

1 VRP – 128 Eur (nuo 2021 m. sausio 1 d.)

Vadovaujantis Įstatymu, valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų suma gali būti:

1) 53 tūkstančiai eurų arba ekvivalentas kita valiuta – asmeniui be šeimos;

2) 87 tūkstančiai eurų arba ekvivalentas kita valiuta – dviejų ar daugiau asmenų šeimai;

3) 35 tūkstančiai eurų arba ekvivalentas kita valiuta – nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti, neatsižvelgiant į asmens šeiminę padėtį.

Valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą gali gauti asmenys ir šeimos, pagal Įstatymą turintys teisę į paramą būstui įsigyti:

būstui pirkti, statyti (dalį kredito panaudojant žemės sklypui, kuriame yra arba planuojamas statyti būstas, pirkti), nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti.

Subsidija valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti teikiama šių kreditų gavėjams, jeigu jie atitinka Įstatymo 8 straipsnyje nustatytus reikalavimus ir jeigu jie:

 • 1) prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo metu yra buvę likę be tėvų globos (rūpybos) asmenys iki 36 metų ar jų šeimos, taip pat šeimos, auginančios tris ar daugiau vaikų ir (ar) vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), neįgalieji arba šeimos, kuriose yra neįgaliųjų, apmokama 20 procentų suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio būsto kredito likučio) sumos;
 • 2) prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo metu yra jaunos šeimos, auginančios vieną ar daugiau vaikų ir šeimos, kuriose vienas iš vaikų tėvų yra miręs, apmokama 10 procentų suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio būsto kredito likučio) sumos.

Jauna šeima – šeima, kurioje kiekvienas iš sutuoktinių ar asmenų, sudariusių registruotos partnerystės sutartį, yra iki 36 metų, taip pat šeima, kurioje motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vieni augina vieną ar daugiau vaikų arba (ir) vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), ir yra iki 36 metų.

Likęs be tėvų globos asmuo – asmuo iki 18 metų, kurio abu tėvai yra mirę arba turėtas vienintelis iš tėvų yra miręs ir (arba) kuriam yra nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba).

Neįgalusis – asmuo, kuriam Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas arba sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, arba 40 procentų ar mažesnis darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sukakęs asmuo, kuriam nustatytas specialiųjų poreikių lygis.

Šeima – sutuoktiniai, asmenys, sudarę registruotos partnerystės sutartį, ir, jeigu turi, jų vaikas (vaikai) iki 18 metų ar (ir) vaikas (vaikai) iki 18 metų, kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), taip pat susituokęs asmuo ir su juo teismo sprendimu dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium likęs (likę) gyventi jų vaikas (vaikai) iki 18 metų ar (ir) vaikas (vaikai) iki 18 metų, kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), arba vienas iš tėvų, globėjų (rūpintojų) ir jo vaikas (vaikai) iki 18 metų ar (ir) vaikas (vaikai) iki 18 metų, kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), asmenys, teismo sprendimu pripažinti šeimos nariais. Į šeimos sudėtį taip pat įskaitomi nesusituokę ir savo vaikų neauginantys pilnamečiai vaikai iki 24 metų ir (ar) pilnamečiai vaikai iki 24 metų, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta rūpyba, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, aukštosiose mokyklose, bendrojo ugdymo mokyklas ar profesinio mokymo įstaigas baigę pilnamečiai vaikai ir (ar) pilnamečiai vaikai, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta rūpyba, nuo bendrojo ugdymo mokyklų ar profesinio mokymo įstaigų baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos, neįgalieji, gyvenantys kartu su savo tėvais, taip pat globėjai (rūpintojai) su kartu gyvenančiais globojamais (rūpinamais) asmenimis, kuriems yra nustatyta globa (rūpyba), kartu gyvenantys sutuoktinių, asmenų, sudariusių registruotos partnerystės sutartį, ar asmens tėvai, jeigu visi šie asmenys yra nurodyti prašyme suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti.

Jeigu asmuo ar šeima Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaravę gyvenamąją vietą arba įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Kauno rajono savivaldybės teritorijoje, dėl paramos būstui įsigyti, turi kreiptis į Kauno rajono savivaldybės administraciją, pateikdami atitinkamos formos prašymą (BP-1 arba BP-2 formą).

Dėl teisės į paramą būstui įsigyti nustatymo papildomi dokumentai:   

 1. Nekilnojamojo turto registro išrašai apie kiekvieno šeimos nario nuosavybės teise turimą ir (ar) turėtą būstą (savivaldybės administracija duomenis gauna iš Nekilnojamojo turto registro, pareiškėjas pateikti neprivalo);
 2. Prieš teikiant prašymą, gyventojas (šeima) pateikia Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM ) Metinę gyventojo (šeimos) turto deklaraciją, įskaitant gautas pajamas už praėjusius kalendorinius metus (forma FR0001 v. 01); (gyventojui (šeimai) deklaravus turtą (įskaitant gautas pajamas), savivaldybės administracija duomenis gauna iš VMI prie FM);
 3. Dokumentai ir duomenys, patvirtinantys, kad motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vieni augina vaiką (-us) ir (ar) vaiką (-us), kuriam (-iems) nustatyta nuolatinė globa (santuokos nutraukimo data, sutuoktinio ar vaiko (-ų) motinos arba tėvo mirties data), (savivaldybės administracija gauna duomenis iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro; įsiteisėjusį teismo sprendimą (-us) dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium ir (ar) vaiko (-ų) gyvenamosios vietos nustatymo kartu su Prašymu pateikia pareiškėjas);
 4. Įsiteisėjusį teismo sprendimą dėl nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo (kartu su Prašymu jį pateikia pareiškėjas);
 5. Atstovavimą patvirtinantį dokumentą (įgaliojimą, sutartį) (kartu su Prašymu jį pateikia pareiškėjo atstovas);
 6. Rekonstruojant nuosavybės teise turimą būstą, taip pat rekonstruojant nuosavybės teise turimą būstą, pritaikant jį neįgaliųjų poreikiams, – projektuotojo išvadą, kad nuosavybės teise turimas (turėtas) būstas yra (buvo) netinkamas gyventi arba nepritaikytas neįgaliųjų poreikiams; (kartu su prašymu ją pateikia pareiškėjas);
 7. Mokymo įstaigos pažymą apie į šeimos sudėtį įskaitomus asmenis, kurie yra nesusituokę ir savo vaikų neauginantys pilnamečiai vaikai iki 24 metų ir (ar) pilnamečiai vaikai iki 24 metų, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta rūpyba ir kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, aukštosiose mokyklose, bendrojo ugdymo mokyklas ar profesinio mokymo įstaigas baigę pilnamečiai vaikai ir (ar) pilnamečiai vaikai, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta rūpyba, nuo bendrojo ugdymo mokyklų ar profesinio mokymo įstaigų baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos (savivaldybės administracija duomenis gauna iš Mokinių ar Studentų registro, pareiškėjas pateikti neprivalo);
 8. Kitus dokumentus, įrodančius asmenų teisę į paramą būstui įsigyti.
 9. Dėl išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensavimo papildomai reikia pateikti pagal Civiliniame kodekse nustatytas sąlygas ne trumpiau kaip vieniems metams sudarytą išperkamosios būsto nuomos sutartį pagal kurią išsinuomoja fiziniams ar juridiniams asmenims (išskyrus savivaldybes) priklausantį būstą, esantį Kauno rajono savivaldybės teritorijoje.

Išperkamosios būsto nuomos sutartis privalo būti įregistruota Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre (išrašą apie įregistruotą išperkamosios būsto nuomos sutartį iš Nekilnojamojo turto registro prie prašymo  pateikia pareiškėjas).

Išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydžiai yra apskaičiuojami pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 472 „Dėl Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodikos ir Bazinio būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio perskaičiavimo koeficiento patvirtinimo“ patvirtintą metodiką:

Valstybės iš dalies kompensuojamus būsto kreditus teikia:

 1. AB SEB bankas
 2. „Swedbank“, AB
 3. Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
 4. Akademinė kredito unija (teritorija, kurioje gali teikti kreditus –  Kauno m., Kauno r., Kaišiadorių r.)
 5. Anykščių kredito unija (teritorija, kurioje gali teikti kreditus –  Anykščių r., Panevėžio r., Utenos r., Kupiškio r., Rokiškio r., Ukmergės r., Molėtų r.)
 6. Aukštaitijos kredito unija (teritorija, kurioje gali teikti kreditus –  Panevėžio m., Panevėžio r.)
 7. Centro kredito unija (teritorija, kurioje gali teikti kreditus –  Kauno m., Kauno r., Kaišiadorių r.)
 8. Grigiškių kredito unija (teritorija, kurioje gali teikti kreditus –  Vilniaus m., Vilniaus r., Trakų r.)
 9. Kredito unija „Tikroji viltis“ (teritorija, kurioje gali teikti kreditus –  Akmenės r. ,Joniškio r., Mažeikių r., Šiaulių r., Telšių r.)
 10. Kretingos kredito unija (teritorija, kurioje gali teikti kreditus –  Kretingos r., Skuodo r., Klaipėdos r., Plungės r., Palangos m.)
 11. Panevėžio kredito unija (teritorija, kurioje gali teikti kreditus –  Panevėžio m., Panevėžio r., Pakruojo r., Pasvalio r., Biržų r., Kupiškio r., Anykščių r., Ukmergės r., Kėdainių r., Radviliškio r.)
 12. Mažeikių kredito unija (teritorija, kurioje gali teikti kreditus –  Mažeikių r., Naujosios Akmenės r., Skuodo r., Plungės r.)
 13. Šilutės kredito unija (teritorija, kurioje gali teikti kreditus –  Šilutės r., Neringos sav., Klaipėdos r., Šilalės r., Tauragės r., Pagėgių sav.)

Prašymų formos (pridedamos):

 1. Prašymo dėl paramos būstui įsigyti (BP-1) forma (valstybės iš dalies kompensuojamam būsto kreditui ir subsidijai gauti).
 2. Prašymo dėl paramos būstui įsigyti (BP-2) forma (išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijai gauti).

Prie prašymų BP-1 ir BP-2 turi būti užpildomas 6 priedas.

Prašymai priimami Kauno rajono savivaldybės administracijos Asmenų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyriuje, adresu Savanorių pr. 371, Kaunas

Išsamesnės informacija tel. 8 614 05 214, el. p. virginija.grajauskiene@krs.lt