Dėl paramos būstui išsinuomoti

Nuo 2019-09-01 įsigaliojo Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo Nr. XII-1215 pakeitimo įstatymas.

Parama būstui išsinuomoti asmenims ir šeimoms teikiama:

1) nuomojant socialinį būstą;

2) mokant būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją.

Dėl paramos būstui išsinuomoti asmenys (šeimos), atitinkantys  Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 9 ir 10 straipsnio nustatytus reikalavimus, norėdami gauti paramą būstui išsinuomoti, kreipiasi į savivaldybės administraciją pagal Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka asmens (šeimos atveju – vieno iš šeimos narių pasirinktinai) deklaruotą gyvenamąją vietą, o jeigu asmuo deklaruotos gyvenamosios vietos neturi, – į savivaldybės, kurioje yra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, administraciją, pateikdami socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos prašymą suteikti paramą būstui išsinuomoti.

Prašymų formos:

Prašymas dėl paramos būstui išsinuomoti (BP-3 forma) (dėl įrašymo į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą).

Prašymas dėl paramos būstui išsinuomoti (BP-4 forma) (dėl būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijai gauti).

Prie prašymų pateikti užpildytą 6 priedą (Pajamų, kurios, vadovaujantis piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalimi, neįskaitomos į asmenų ir šeimų gaunamas pajamas, sąrašas).

Asmenys ir šeimos, įrašyti į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą ir (ar) gaunantys paramą būstui išsinuomoti, privalo:

1) pateikti visą teisingą informaciją, įrodančią teisę gauti paramą būstui išsinuomoti;

2) iki einamųjų metų gegužės 1 dienos arba dėl Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nurodytų svarbių priežasčių iki einamųjų metų birželio 1 dienos savivaldybės administracijai pateikti turto (įskaitant gautas pajamas) deklaraciją Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka;

3) per mėnesį nuo deklaruotos gyvenamosios vietos pakeitimo, būsto įsigijimo, materialinės padėties pasikeitimo, kuris lemia Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nustatytų pajamų ir turto dydžių, pagal kuriuos nustatoma teisė į paramą būstui išsinuomoti, viršijimą, būsto nuomos sutarties pasibaigimo arba teisės į būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją praradimo dienos informuoti apie tai savivaldybės administraciją. Taip pat informuoti savivaldybės administraciją apie šeimos sudėties, kontaktinės informacijos (adreso, telefono numerio, elektroninio pašto) pasikeitimus.

 

Prašymą Savivaldybės administracijos direktoriui asmenys ir šeimos gali pateikti seniūnijai pagal asmens (šeimos atveju – vieno iš sutuoktinių) įstatymų nustatyta tvarka deklaruotą gyvenamąją vietą arba Savivaldybės administracijai, Gyventojų priėmime,  Savanorių pr. 371, Kaunas).