Informacija apie paramą būstui išsinuomoti

 

Parama būstui išsinuomoti asmenims ir šeimoms teikiama:

1) nuomojant socialinį būstą;

2) mokant būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją.

Dėl paramos būstui išsinuomoti asmenys (šeimos), atitinkantys  Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo (toliau – Įstatymas) 9 ir 10 straipsnio nustatytus reikalavimus, norėdami gauti paramą būstui išsinuomoti, kreipiasi į savivaldybės administraciją pagal Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka asmens (šeimos atveju – vieno iš šeimos narių pasirinktinai) deklaruotą gyvenamąją vietą, o jeigu asmuo deklaruotos gyvenamosios vietos neturi, – į savivaldybės, kurioje yra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, administraciją, pateikdami socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos prašymą suteikti paramą būstui išsinuomoti.

Teisę į socialinio būsto nuomą turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka Įstatymo 9 straipsnio 1 dalies reikalavimus:

 • Gyventojų  turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už kalendorinius metus deklaruotas turtas ir gautos pajamos,  kurios, vadovaujantis Piniginės socialinės  paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsniu, įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas pajamas, neviršija  Įstatymo                            11 straipsnio 3 dalyje nustatytų pajamų ir turto dydžių;
 • neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise būsto arba nuosavybės  teise turimas būstas, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, arba nuosavybės teise turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis sunkia lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, forma.

Teisę į būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka Įstatymo                      10 straipsnio reikalavimus

 • Gyventojų  turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už kalendorinius metus deklaruotas turtas ir gautos pajamos,  kurios, vadovaujantis Piniginės socialinės  paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsniu, įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas pajamas, neviršija  Įstatymo                             11 straipsnio 2 dalyje nustatytų pajamų ir turto dydžių;
 • neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise būsto arba nuosavybės  teise turimas būstas, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, arba nuosavybės teise turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis sunkia lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, forma;
 • Kauno rajono savivaldybės  teritorijoje išsinuomojo fiziniams ar juridiniams asmenims (išskyrus savivaldybės) priklausantį būstą, sudarydami pagal Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytas sąlygas būsto nuomos sutartį ne trumpiau kaip vieniems metams. Būsto nuomos sutartis privalo būti įregistruota Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre.

Socialinio būsto nuomos ir būsto mokesčio dalies kompensacijos dydžiai yra apskaičiuojami pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 472 „Dėl Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodikos ir Bazinio būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio perskaičiavimo koeficiento patvirtinimo“ patvirtintą metodiką:

Prašymų formos:

Prašymas dėl paramos būstui išsinuomoti (BP-3 forma) (dėl įrašymo į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą).

Prašymas dėl paramos būstui išsinuomoti (BP-4 forma) (dėl būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijai gauti).

Prie prašymų pateikti užpildytą 6 priedą (Pajamų, kurios, vadovaujantis piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalimi, neįskaitomos į asmenų ir šeimų gaunamas pajamas, sąrašas).

Dėl teisės į paramą būstui išsinuomoti nustatymo papildomi dokumentai:   

 1. Nekilnojamojo turto registro išrašai apie kiekvieno šeimos nario nuosavybės teise turimą ir (ar) turėtą būstą (savivaldybės administracija duomenis gauna iš Nekilnojamojo turto registro, pareiškėjas pateikti neprivalo);
 2. Prieš teikiant prašymą, gyventojas (šeima) pateikia Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM ) Metinę gyventojo (šeimos) turto deklaraciją, įskaitant gautas pajamas už praėjusius kalendorinius metus (forma FR0001 v. 01); (gyventojui (šeimai) deklaravus turtą (įskaitant gautas pajamas), savivaldybės administracija duomenis gauna iš VMI prie FM);
 3. Dokumentai ir duomenys, patvirtinantys, kad motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vieni augina vaiką (-us) ir (ar) vaiką (-us), kuriam (-iems) nustatyta nuolatinė globa (santuokos nutraukimo data, sutuoktinio ar vaiko (-ų) motinos arba tėvo mirties data), (savivaldybės administracija gauna duomenis iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro; įsiteisėjusį teismo sprendimą (-us) dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium ir (ar) vaiko (-ų) gyvenamosios vietos nustatymo kartu su Prašymu pateikia pareiškėjas);
 4. Įsiteisėjusį teismo sprendimą dėl nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo (kartu su Prašymu jį pateikia pareiškėjas);
 5. Atstovavimą patvirtinantį dokumentą (įgaliojimą, sutartį) (kartu su Prašymu jį pateikia pareiškėjo atstovas);
 6. Mokymo įstaigos pažymą apie į šeimos sudėtį įskaitomus asmenis, kurie yra nesusituokę ir savo vaikų neauginantys pilnamečiai vaikai iki 24 metų ir (ar) pilnamečiai vaikai iki 24 metų, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta rūpyba ir kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, aukštosiose mokyklose, bendrojo ugdymo mokyklas ar profesinio mokymo įstaigas baigę pilnamečiai vaikai ir (ar) pilnamečiai vaikai, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta rūpyba, nuo bendrojo ugdymo mokyklų ar profesinio mokymo įstaigų baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos (savivaldybės administracija duomenis gauna iš Mokinių ar Studentų registro, pareiškėjas pateikti neprivalo);
 7. Kitus dokumentus, įrodančius asmenų teisę į paramą būstui išsinuomoti.
 8. Dėl būsto nuomos mokesčio dalies kompensavimo papildomai reikia pateikti pagal Civiliniame kodekse nustatytas sąlygas ne trumpiau kaip vieniems metams sudarytą būsto nuomos sutartį pagal kurią išsinuomoja fiziniams ar juridiniams asmenims (išskyrus savivaldybes) priklausantį būstą, esantį Kauno rajono savivaldybės teritorijoje.

Būsto nuomos sutartis privalo būti įregistruota Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre (išrašą apie įregistruotą išperkamosios būsto nuomos sutartį iš Nekilnojamojo turto registro prie prašymo  pateikia pareiškėjas).

Asmenys ir šeimos, įrašyti į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą ir (ar) gaunantys paramą būstui išsinuomoti, privalo:

1) pateikti visą teisingą informaciją, įrodančią teisę gauti paramą būstui išsinuomoti;

2) iki einamųjų metų gegužės 1 dienos arba dėl Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nurodytų svarbių priežasčių iki einamųjų metų birželio 1 dienos savivaldybės administracijai pateikti turto (įskaitant gautas pajamas) deklaraciją Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka;

3) per mėnesį nuo deklaruotos gyvenamosios vietos pakeitimo, būsto įsigijimo, materialinės padėties pasikeitimo, kuris lemia Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nustatytų pajamų ir turto dydžių, pagal kuriuos nustatoma teisė į paramą būstui išsinuomoti, viršijimą, būsto nuomos sutarties pasibaigimo arba teisės į būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją praradimo dienos informuoti apie tai savivaldybės administraciją. Taip pat informuoti savivaldybės administraciją apie šeimos sudėties, kontaktinės informacijos (adreso, telefono numerio, elektroninio pašto) pasikeitimus.

Prašymą dėl paramos būstui išsinuomoti galima pateikti seniūnijai pagal asmens (šeimos atveju – vieno iš sutuoktinių) įstatymų nustatyta tvarka deklaruotą gyvenamąją vietą arba Asmenų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyriuje, adresu Savanorių pr. 371, Kaunas).

Išsamesnės informacija tel. 8 614 05 214, el. p. virginija.grajauskiene@krs.lt