Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atranka

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 567 patvirtintu Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), asmenis, pretenduojančius teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, atrenka Kauno rajono savivaldybės vykdomoji institucija. Bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas Kauno rajono savivaldybės teritorijoje gali teikti Europos Sąjungos valstybės narės piliečiai ar kiti fiziniai asmenys, ES valstybėje narėje įsteigti juridiniai asmenys arba kitos organizacijos ar jų padaliniai, kurie naudojasi ES teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, atitinkantys Civilinio kodekso 4.84 straipsnio 7 dalies nuostatas ir kurių teikiamų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų tarifo dydis neviršija tarifo, apskaičiuoto pagal Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimą Nr. T-358 „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. TS-276 „Dėl daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo ir daugiabučių namų techninės priežiūros tarifų apskaičiavimo metodikų ir bazinių tarifų patvirtinimo“ pakeitimo“ dydžio. Asmenys, pretenduojantys teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui pateikia šiuos dokumentus: 1. Prašymą įtraukti į Asmenų, pretenduojančių teikti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašą; 2. Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus deklaraciją.

PASTABOS:

– pildant Deklaracijos IV skyrių, prašome atkreipti dėmesį į Aprašo 11.3 punkto nuostatą, kad bendrojo naudojimo administravimo paslaugos tarifas nurodomas priklausomai nuo namo naudingojo ploto;
– jei asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio (PVM) mokėtojas, bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifai turi būti nurodyti su PVM, todėl, pildant Deklaraciją, prašom nurodyti, ar asmuo yra / nėra PVM mokėtojas.

Šiuos dokumentus galima teikti tiesiogiai Savivaldybės administracijai (100 kabinetas) arba siųsti paštu (Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, LT-49500, Kaunas) ar elektroniniu paštu administratorius@krs.lt

Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atranką:

LR civilinis kodeksas ir LR civilinio kodekso 4.82, 4.83, 4.84, 4.85 straipsnių pakeitimo ir papildymo 2012 m. gegužės 10 d. įstatymas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimas Nr. 567 „Dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimą Nr. TS-28 „Dėl maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Asmenų, pretenduojančių teikti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas Kauno rajono savivaldybės teritorijoje, sąrašas:

Sąrašas