Administratoriai

Pagrindinis administratoriaus uždavinys – įgyvendinti LR įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomuosius reikalavimus, susijusius su daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų, taip pat LR įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo naudojimu ir priežiūra. Administratorius veikia vadovaudamasis Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintais nuostatais, taip pat kitais norminiais dokumentais, reglamentuojančiais pastatų ir jų inžinerinių sistemų naudojimą ir priežiūrą. Administravimas pasibaigia įregistravus daugiabučio namo savininkų bendriją ir jos įstatus arba sudarius patalpų savininkų jungtinės veiklos sutartį, taip pat kitais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais atvejais.

 

Daugiabučiams namams (trijų ir daugiau butų), kurių butų ir kitų patalpų savininkai nėra įsteigę daugiabučių namų savininkų bendrijos arba nėra sudarę namo priežiūros jungtinės veiklos sutarties, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 4.84 straipsniu, Kauno rajono savivaldybėje sudarytas sąrašas asmenų, pretenduojančių teikti Kauno rajono savivaldybės teritorijoje daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas:

Eil.Nr.

Asmens, pretenduojančio teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, vardas, pavardė ar pavadinimas

Asmens, pretenduojančio teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas patirtis

Bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugos bazinis tarifas, Eur už m2 be PVM

Kita informacija

Iki 1000 m2

Nuo 1000 iki 3000 m2

3000 m2 ir daugiau

1.

UAB „Inservis“

Nuo 2014 m.

Šiuo metu administruoja 135 namus

0,03

0,03

0,03

Vykdo daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimą vadovaudamasi įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų tvarka (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-05-23 nutarimu Nr. 603, Kauno r. savivaldybės priimtų teisės aktų, reglamentuojančių namų administravimą).

2.

UAB Komunalinių paslaugų centras

Nuo 2008 m.

Šiuo metu administruoja 108 namą

0,0928

0,0099

0,0099

Vykdo daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimą vadovaudamasi įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų tvarka (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-05-23 nutarimu Nr. 603, Kauno r. savivaldybės priimtų teisės aktų, reglamentuojančių namų administravimą).

3.

UAB „Santermita“

Nuo 2003 m.

Šiuo metu administruoja 320 namų

0,029

0,019

0,019

Vykdo daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimą vadovaudamasi įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų tvarka (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-05-23 nutarimu Nr. 603, Kauno r. savivaldybės priimtų teisės aktų, reglamentuojančių namų administravimą).

4.

UAB „Mano Būstas Dainava“

Nuo 2012 m.

Šiuo metu administruoja 312 namų

0,03

0,027

0,025

Vykdo daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimą vadovaudamasi įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų tvarka (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-05-23 nutarimu Nr. 603, Kauno r. savivaldybės priimtų teisės aktų, reglamentuojančių namų administravimą).

5.

UAB „Mano Būstas Kaunas“

Nuo 1992 m.

Šiuo metu administruoja 571 namą

0,03

0,027

0,025

Vykdo daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimą vadovaudamasi įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų tvarka (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-05-23 nutarimu Nr. 603, Kauno r. savivaldybės priimtų teisės aktų, reglamentuojančių namų administravimą).

6.

UAB Kauno butų ūkis

Nuo 1991 m.

Šiuo metu administruoja 411 namų

0,0261

0,0232

0,0203

Vykdo daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimą vadovaudamasi įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų tvarka (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-05-23 nutarimu Nr. 603, Kauno r. savivaldybės priimtų teisės aktų, reglamentuojančių namų administravimą).

7.

Civinity namai Kaunas, UAB

Nuo 1991 m.

Šiuo metu administruoja 521 namų

0,0260

0,01

0,01

Vykdo daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimą vadovaudamasi įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų tvarka (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-05-23 nutarimu Nr. 603, Kauno r. savivaldybės priimtų teisės aktų, reglamentuojančių namų administravimą).

 

Daugiabučio namo administratoriaus pakeitimas 

Sprendimą dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo administratoriaus pasirinkimo (pakeitimo kitu) priima butų ir kitų patalpų savininkai susirinkimo metu, balsų dauguma. Susirinkimas šaukiamas vadovaujantis Butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimų šaukimo, darbotvarkės ir priimtų sprendimų skelbimo tvarkos aprašu, kuris patvirtintas LR Aplinkos ministro 2012-11-22 d. įsakymu Nr. D1-961. Pasirinktas administratorius paskiriamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

Kiekvieno buto ir kitų patalpų savininkas turi vieną balsą. Jeigu butas ar kita patalpa nuosavybės teise priklauso keliems savininkams, jiems jų susitarimu atstovauja vienas asmuo, kuris turi vieną balsą. Jeigu sušaukus butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimą nesusirenka sprendimui priimti pakankamas butų ir kitų patalpų savininkų skaičius, pakartotiniame susirinkime, kuris šaukiamas pagal tą pačią darbotvarkę ne anksčiau kaip po dviejų savaičių, sprendimai priimami susirinkime dalyvavusių balsų dauguma, bet ne mažiau kaip 1/4 visų butų ir kitų patalpų savininkų balsų. Butų ir kitų patalpų savininkų sprendimai gali būti priimti ir nesušaukus susirinkimo, bet jiems raštu pareiškus apie savo sprendimą, t.y., organizuojant balsavimą raštu, kuris atliekamas vadovaujantis LR aplinkos ministro 2012-10-31 įsakymu Nr. D1-895 patvirtinto Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu, priimant sprendimus, tvarkos aprašo nuostatomis.

Jeigu butų ir kitų patalpų savininkai nepasirenka administratoriaus, sprendimą dėl administratoriaus skyrimo priima savivaldybės vykdomoji institucija. Kauno rajono savivaldybės administracija daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratorių skiria 5 metams. Likus 6 mėnesiams iki administravimo pabaigos ne mažiau 1/5 daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų Savivaldybės administracijai pateikia raštišką laisvos formos prašymą spręsti namo administratoriaus paskyrimo klausimą iš naujo. Nesant butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime priimto sprendimo pakeisti (pasirinkti kitą) administratorių, ne mažiau kaip 1/4 butų savininkų gali raštu kreiptis į Kauno rajono savivaldybės administraciją, kuri organizuos administratoriaus pakeitimo procedūras. Prašyme turi būti nurodytos prašymą teikiančių ne mažiau 1/5 (1/4) daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų vardai, pavardės, parašai, kontaktinis telefonas.